Podpis memoranda o spolupráci

Dňa 27. júna 2018, dekan Leteckej fakulty Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M., spečatil rozvoj ďalšej spolupráce s Úradom pre civilné letectvo Českej republiky v Prahe podpisom Memoranda o spolupráci s riaditeľom úradu gen. v.z.Ing Jozefom Radom. Aj týmto krokom len potvrdzujeme že spolupráca v letectve nepozná hraníc.

LF a ÚCL podpisom Memoranda o spolupráci deklarovali ochotu rozvoja vzájomnej spolupráce v oblasti vzdelávania, konzultácií ako aj pri tvorbe materiálov a analýz. Tiež napríklad pri tvorbe bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác formou vypisovania odborných tém, vedenia prác zamestnancami rezortu ÚCL, zabezpečovaní odborných prednášok vykonávaných zamestnancami ÚCL. Ďalej tiež napr. v poskytovaní vzájomných konzultácií s cieľom skvalitniť prípravu študentov pre trh práce. Vzájomná podpora výskumnej činnosti, poskytovanie možnosti stáží pre študentov LF, organizácia konferencií a pomoc pri tvorbe nových študijných programov. Zo strany LF pomoc pri zabezpečovaní odborných posudkov, analýz, správ a návrhov k legislatívnym a nelegislatívnym materiálom. Pre potreby praxe budú partneri prispôsobovať aj edukačný proces v uvedených oblastiach.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.