Imatrikulácia študentov 1. ročníka

Dňa 14.11.2018 sa na pôde Leteckej fakulty uskutočnila imatrikulačná slávnosť – prijatie študentov 1.ročníka bakalárskeho štúdia do „leteckého cechu“. Po slávnostnom otvorení imatrikulačnej slávnosti zložili študenti sľub, v ktorom prisľúbili „plniť si riadne povinnosti študenta Leteckej fakulty TUKE, rešpektovať rozhodnutia akademického senátu, univerzity a fakulty, študovať tak, aby ich činnosť prinášala všestranný úžitok, ctiť si, ochraňovať a šíriť dobré meno Leteckej fakulty“.

Po zložení sľubu boli študenti predstavení imatrikulačnému kolégiu. Imatrikulačnú slávnosť uzavrel svojim príhovorom k študentom dekan fakulty v zastúpení p. doc. Ing. Petrom Korbom, PhD., prodekanom pre vedu a výskum.

Všetkým študentom prajeme veľa úspechov počas ich štúdia na našej fakulte!

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.