Výročné zhromaždenie Akademickej obce a zamestnancov Leteckej fakulty

Dňa 12.3. 2019 sa konalo výročné zhromaždenie Akademickej obce a zamestnancov LF TUKE, na ktorom boli členmi vedenia fakulty a predsedom Akademického senátu LF predstavené Výročné správy LF za rok 2018. Dosiahnuté výsledky vo všetkých oblastiach činnosti Leteckej fakulty analyzované vo výročnej správe LF jednoznačne potvrdzujú, že rok 2018 bol „rekordným“ rokom vo všetkých sledovaných ukazovateľoch. Už teraz robíme všetko preto, aby bol aj aktuálny rok 2019 nemenej úspešný, ak nie ešte lepší.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.