Rok 2019 bol VEĽKÝM rokom pre Leteckú fakultu

Rok 2019 bol VEĽKÝM rokom pre Leteckú fakultu. Poďme sa spoločne pozrieť na zopár míľnikov a úspechov, ktoré náš kolektív tohto roku spoločne dosiahol.

Na budúcnosti nám záleží

Letecká fakulta sa podieľala na úspešnom formovaní a zavedení nového študijného odboru s číslom 5 – Doprava – ktorý bude smerovať vývoj študentov nie len pre potreby priemyslu, ale aj vedy a výskumu v nadchádzajúcich rokoch. Určenie podmienok a smeru je začiatok príbehu, no práve prostredie, v ktorom budúci profesionáli v oblasti aeronautiky a astronautiky vyrastajú, nás viedol k modernizácii vyučovacích materiálov a k zabezpečeniu moderných praktických pomôcok k výuke v oblastiach avionických systémov a leteckého inžinierstva v spolupráci s našími partnermi.

Vždy odpovedáme

Vývoj a potreby leteckého priemyslu spoločne s narastajúcim záujmom o vesmírne technológie nie len v zahraničí, ale aj na Slovensku znamenal, že sme inovovali a priniesli sme nové študijné programy, ktoré reagujú práve na potreby oboch odvetví. V roku 2019 sme úspešne akreditovali študijné programy: Pilot, Manažérstvo leteckej dopravy, Riadenie letovej prevádzky, Letecké a kozmické inžinierstvo – a to vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania: Začni ako bakalár – Zdokonaľ svoje vedomosti ako inžinier – Vyvíjaj nové technológie ako doktorand – Staň sa súčasťou Leteckej fakulty a začni svoju kariéru o nás.

Rozprestierame krídla

Rok 2019 bol v skutku medzinárodný a historický. Novovzniknutý študijný program Letecká a kozmická technika videl svojich prvých študentov, ktorí od začiatku prebrali iniciatívu a vytvorili študentskú organizáciu Košice Aerospace Engineering, kde sa rodí jedinečný projekt subsonickej rakety. Pri rozvoji nezabúdame na potrebu zahraničnej spolupráce a naša tvrdá práca bola odmenená na pôde významných medzinárodných inštitúcií.

Letecká fakulta bola prijatá do medzinárodnej asociácie vzdelávania v oblasti letectva a kozmonautiky ALICANTO a pripojila sa k významným inštitúciám, ktoré spoločne formujú smer mladých profesionálov po celom svete.

Ako prvá inštitúcia na Slovensku sme boli prijatý do Medzinárodnej astronautickej federácie IAF. Našim vstupom sme rozšírili počet členských krajín na 69 a pripojili sme sa k najväčšej inštitúcii tohto druhu na svete.

Chceme bádať a hľadať odpovede

Vieme byť len tak dobrý, ako sú naše informácie a vedomosti. Získavať nové poznatky a rozširovať obzory našich pracovníkov, ktoré sa prenášajú na študentov, je pre nás kľúčová úloha. Preto sa aktívne a úspešne venujeme vede a výskumu na domácom a medzinárodnom poli. V tomto roku sme zaznamenali míľnik, ktorý reprezentuje číslo 22 – dvadsaťdva je najväčšie množstvo prijatých, riešených a podaných projektov v celkovom objeme 2 miliónov eur v histórii Leteckej fakulty. Práve významné vedecké vystúpy našich pracovníkov znamenali úspešnú indexáciu prvého konferenčného zborníka Leteckej fakulty v svetových citačných databázach Web-of-Science a SCOPUS.

Zmena je viditeľná

Tohto roku sa nám podarilo začať zásadnú rekonštrukciu leteckého hangáru a leteckého trenažérového centra pre praktický výcvik domácich a zahraničných študentov Leteckej fakulty. V roku 2020 zahájime prevádzku jedinečného vzdelávacieho a tréningového centra pre údržbu vrtuľníkov, keď za bránami hangára poodhalíme dva vrtuľníky UH-60 Blackhawk a MD-500. Taktiež nás čaká slávnostné otvorenie nového leteckého trenažérového centra pre výcvik pilotov, ktoré bude domovom najmodernejších leteckých simulátorov pre výcvik budúcich pilotov.

 

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.