Udelenie výskumného grantu TUKE pre doktoranda Leteckej fakulty

Na základe výzvy rektora TUKE, na predkladanie žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých výskumníkov do 30 rokov a doktorandov na TUKE, bolo na Referát VVaDŠ v stanovenom termíne doručených 32 žiadostí o grant. Komisia pre vedu a výskum na TUKE zodpovedne posúdila všetky žiadosti o udelenie výskumného grantu TUKE a vybrala nasledujúcich 7 projektov, ktoré budú financované v tejto výzve na obdobie riešenia projektu od 1. 2. 2020 do 30. 11. 2020. Z Leteckej fakulty bol vybraný študent Katedry leteckej technickej prípravy Ing. Martin Fiľko, ktorý je interným doktorandom na fakulte. Tento projekt má názov: Návrh a realizácia analógovej časti pre magnetický merací systém. K tomuto úspechu nášmu doktorandovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov a tvorivých myšlienok pri riešení jeho vlastného projektu.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.