fbpx

Národný štipendijný program Slovenskej republiky – Zmena termínu

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2020/2021. Plne si uvedomujeme dopady šírenia sa pandémie Covid-19 na súčasné obmedzenia v oblasti absolvovania mobilít. Snažíme sa však, aby plánovanie a podpora mobilít ako základu internacionalizácie do budúcnosti neboli výrazne prerušené, a keď sa podarí aktuálnu krízu prekonať, bude možné výmeny čo najskôr reštartovať.

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR, ktorá bola pôvodne plánovaná na 30. 4. 2020, sa posúva. Novým termínom uzávierky je 18. 5. 2020 o 16:00 hod. (stredoeurópsky čas).

Zároveň by sme radi informovali, že boli upravené podmienky pre predkladanie žiadostí. Podrobnosti a úplné znenie podmienok programu môžete nájsť na:
https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/zmena-uzavierky-a-uprava-podmienok

 

Zmeny podmienok vydáva SAIA, n. o., so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to s cieľom zmiernenia negatívnych dopadov opatrení proti šíreniu Covid-19.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová (kristina.sallerova@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Ondrej Aradský (ondrej.aradsky@saia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

 

Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

 

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  31. októbra 2020, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2020/2021.

Viac info: Leták-NSP

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.