Doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu LF

5. októbra 2020 - 5. októbra 2020

Akademický senát LF TUKE na svojom zasadnutí dňa 16. júla 2020 prerokoval a
schválil svojím uznesením č. 21/2020 Organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb do AS
LF TUKE a vyhlásil doplňujúce voľby do Akademického senátu Leteckej fakulty TU v
Košiciach na 5. októbra 2020.

Podrobné informácie nájdete tu.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.