Motivačné prospechové štipendiá.

11. novembra 2019 - 20. decembra 2019

Motivačné prospechové štipendiá priznané v akademickom roku 2019/2020

V zmysle:

  • Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019,
  • Štipendijného poriadku TUKE,
  • Metodického pokynu k priznávaniu motivačného štipendia na TUKE
  • a na základe splnenia kritérií pre priznanie štipendia

 

dekan Leteckej fakulty TUKE priznáva motivačné štipendium nasledujúcim študentom Leteckej fakulty. Žiadame uvedených študentov, aby sa dostavili na Študijný referát LF (v úradných hodinách) do 15.11.2019 nahlásiť / potvrdiť číslo svojho účtu.

Osobné čísla študentov, ktorým bolo priznané motivačné prospechové štipendium:

S2418091684-9118T02 S2417087566-9117T02 S2415080104-9118T02
S2418091703-9118T01 S2417089346-9117T01 S2415081306-9118T02
S2418092829-9118T01 S2417089892-9117T02 S2415078844-9118T02
S2418094861-9118T02 S2417088178-9117T01 S2415081496-9118T02
S2418093013-9118T01 S2417088615-9117T01 S2415078511-9118T01
S2416084079-9118T01 S2417087418-9117T01 S2415080302-9118T02
S2418091676-9118T01 S2417087534-9117T01 S2415078105-9118T02
S2418093342-9118T02 S2417087473-9117T01 S2417091315-9118T01
S2418093049-9118T02 S2417089845-9117T01 S2415080110-9118T02

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.