fbpx

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS TUKE – výsledok volieb

11. februára 2019 - 17. februára 2019

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti  Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach

Zamestnanecká časť Akademického senátu LF TUKE na základe písomnej žiadosti predsedu Akademického senátu TUKE o vykonanie doplňujúcich volieb na uvoľnené miesto v zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE za Leteckú fakultu na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 10. januára 2019 prerokovala a schválila svojím uznesením č.1/2019 termín konania volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE na:

11.  februára 2019 v čase od 9.00 do 14.00 hod.

Zamestnanecká časť Akademického senátu LF TUKE prerokovala a schválila svojím uznesením č.2/2019Organizačné zabezpečenie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE“.

Dôležité dokumenty:

Organizačné zabezpečenie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti  Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach
 1. Termín doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE:
  11. február 2019 v čase od 9.00 do 14.00 hod.
 2. Miesto konania volieb:
  • Volebná miestnosť pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE je v budove B11 – zasadačka na prízemí dekanátu LF TUKE. Úprava miestnosti pre tajné hlasovanie (§6, ods.1 Zásad volieb do AS TUKE) – zodpovedný predseda volebnej komisie
 3. Spôsob návrhu predsedu a členov volebnej komisie:
  • Členovia zamestnaneckej časti AS LF navrhnú zloženie trojčlennej volebnej komisie (predseda, 2 členovia, 1 náhradník) zo zamestnaneckej časti Akademickej obce LF TUKE.
  • Návrhy na členov volebnej komisie doručiť písomne predsedovi AS LF TUKE na priloženom tlačive – Príloha č. 1. Termín: do 1. 2. 2019 do 11.00 hod.
  • Prerokovanie a schvaľovanie volebnej komisie: na mimoriadnom zasadnutí zamestnaneckej časti AS LF TUKE dňa 4.2.2019 o 09.00 hod.
 4. Príprava zoznamov voličov:
  • Dekan LF alebo ním poverená osoba (§4, ods.1 Zásad volieb do AS TUKE) vypracuje zoznam zamestnancov, ktorí sú členmi zamestnaneckej časti akademickej obce LF TUKE ku dňu konania doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE, t. j. k 11.2. 2019. Vytlačené zoznamy budú doručené predsedovi AS LF TUKE. Termín: do 25. 1. 2019, do 12.00 hod.
 5. Zverejnenie zoznamu voličov:
  • Predseda AS LF TUKE na základe podkladov zverejní zoznam oprávnených voličov zamestnaneckej časti Akademickej obce LF TUKE ku dňu konania volieb na webovom sídle LF TUKE, na webovom sídle AS LF TUKE a na úradnej výveske LF TUKE. Termín: do 28. 1. 2019 do 12.00 hod.
 6. Návrh kandidátov za člena zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE (§5, ods. 2 a 3 Zásad volieb do AS TUKE):
  • Písomné návrhy kandidátov za člena zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE je potrebné doručiť na priloženom tlačive predsedovi AS LF TUKE do 1. 2. 2019 do 12.00 hod. Návrhy prijaté po tomto termíne nebudú akceptované.
  • Písomný návrh – tlačivo ( Príloha č. 2) na kandidáta za člena zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE obsahuje: meno kandidáta a názov jeho pracoviska  meno navrhovateľa a názov jeho pracoviska  dátum a podpis navrhovateľa,  písomný súhlas kandidáta s návrhom potvrdený jeho podpisom.
 7. Príprava zoznamu kandidátov do zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE (§5, ods. 4 a 5 Zásad volieb do AS TUKE):
  • Zoznam kandidátov do zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE bude vyhotovený a zverejnený najneskôr 4.2.2019 na webovom sídle LF TUKE, na webovom sídle AS LF TUKE a na úradnej výveske LF TUKE. Zoznam kandidátov obsahuje meno a priezvisko kandidátov z radov zamestnancov a názov pracoviska, na ktorom kandidát pracuje. Zodpovedný: predseda AS LF TUKE
 8. Tlač hlasovacích lístkov (§5, ods. 6 Zásad volieb do AS TUKE)
  • Tlač hlasovacích lístkov zabezpečí predseda AS LF TUKE s menami kandidujúcich do AS TUKE do 6.2. 2019 do 15.00 hod. Každý hlasovací lístok bude opatrený pečiatkou AS LF TUKE. Hlasovacie lístky preberie od predsedu AS LF TUKE predseda volebnej komisie v dobe od 7.2. 2017 od 09.00 hod. do začiatku volieb.
 9. Priebeh doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE
  • Voľby sa uskutočňujú podľa § 6, ods. 1 až 4 Zásad volieb do AS TUKE. Volič svojim podpisom na zozname voličov potvrdí prevzatie volebného lístku, na volebnom lístku označí najviac jedného kandidáta a to zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta.  V prípade označenia viacerých kandidátov ako jedného, resp. dopísania ďalšieho kandidáta je volebný lístok neplatný.
 10. Výsledok doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE (§7, ods. 1 až 4 Zásad volieb do AS TUKE)
  • Volebná komisia vypracuje „Zápisnicu z doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE“, ktorá bude obsahovať názov volebnej komisie, zoznam členov volebnej komisie, počet vydaných volebných lístkov počas volieb, počet platných a neplatných volebných lístkov, počet hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti, prípadné pripomienky a poznámky volebnej komisie, dátum a podpisy predsedu a členov volebnej komisie.

Zápisnica z doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE bude zverejnená na webovom sídle LF TUKE, na webovom sídle AS LF TUKE a na úradnej výveske LF TUKE a súčasne bude doručená na sekretariát Akademického senátu TUKE do 12.2. 2019.

Zodpovedný: predseda AS LF TUKE

Ing. Juraj VAGNER, PhD., ING PAED IGIP
predseda AS LF TUKE

Ďalšie informácie a jednotlivé prílohy (príloha č. 1, príloha č. 2) : Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS TUKE + prílohy

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.