Zápis doktorandského štúdia na AR 2019/2020

1. júla 2019 - 9. septembra 2019

Informácie o zápise doktorandského štúdia na AR 2019/2020

Dátum zápisu 9. septembra 2019 o 09:00 hod.

Účasť povinná pre študentov 1. ročníka  a všetkých denných študentov doktorandského štúdia

 

Náhradný zápis: 16.09.2019 o 09:00 hod. – oznámiť vopred e-mailom na lucia.melnikova@tuke.sk

Miesto konania zápisu: B 25-1.poschodie, č.dv.214, Rampová 7, 041 21  Košice

Študent je povinný zapísať sa v stanovenom termíne na štúdium (do ďalšieho roku štúdia) osobne alebo prostredníctvom úradne (notárom) splnomocnenej osoby.

Pri zápise je študent povinný preukázať úhradu zápisného a v prípade externého štúdia predložiť doklad o zaplatení školného na príslušný akademický rok, príp. preukázať sa rozhodnutím o znížení, odpustení alebo odklade termínu splatnosti školného. Výška zápisného je uvedená v tabuľke.

Denné štúdium:

zápisné poplatok za
služby UK
externé
funkcionality karty
preukaz
študenta
prolongácia
karty
zápisné
spolu
1. ročník * 10,00 € 7,00 € 2,50 € 20,00 € 39,50
2. a 3. ročník 10,00 € 7,00 € 2,50 € 10,00 € 29,50

Externé štúdium:

zápisné poplatok za
služby UK
externé
funkcionality karty
preukaz
študenta
prolongácia
karty
zápisné
spolu
1. ročník * 17,00 € 7,00 € 2,50 € 10,00 € 36,50
ostatné ročníky 10,00 € 7,00 € 2,50 € 19,50

* V prípade, že ste ukončili štúdium na Leteckej fakulte a máte už preukaz študenta ISIC zodpovedajúci Vašej forme štúdia, vzťahuje sa na Vás to, čo pre študentov vyšších ročníkov.

Pokyny pre už študujúcich študentov:

V prípade, že ste neodovzdali zápisy o konaní odbornej skúšky doktoranda na referát vedy a výskumu LF, urobte to do zápisu.

Ku dňu zápisu musíte mať doplnený a aktualizovaný študijný plán zo strany školiteľa, musia byť zapísané kredity za pedagogickú a vedeckú činnosť aj za všetky predchádzajúce ročníky s vyjadrením školiteľa o postupe do ďalšieho roku štúdia.

Bližšie informácie: Informacie_o_zapise

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.