fbpx

Fakulta

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach vznikla 1. 2. 2005, ako deviata fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Jej vznik bol výsledkom dlhodobej transformácie vojenského vysokého školstva SR a bol spojený so snahou zachovať dlhodobé a bohaté tradície lietania a vysokoškolského vzdelávania leteckých odborníkov v Košiciach ktoré siahajú až do roku 1959. Transformačný proces vojenských vysokých škôl SR vyvrcholil v roku 2004 prijatím Zákona č. 455/2004 Z.z. o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach. Od roku 2016 bolo na fakulte znovu obnovená vysokoškolská príprava vojenských študentov – kadetov pre potreby Vzdušných síl Ozbrojených síl SR vo všetkých špecializáciách vojenského letectva. Praktickú prípravu domácich ale i zahraničných profesionálnych pilotov a leteckého technického personálu zabezpečuje fakulta od roku 2017 v spolupráci s partnerskou výcvikovou organizáciou – Slovak Training Academy na letisku v Košiciach.

Letecká fakulta ako jediná fakulta na Slovensku a v Česku ponúka komplexné vzdelávanie vo všetkých špecializáciách potrebných pre výkon funkcií na letiskách a v leteckých spoločnostiach.  V rámci akreditovaných študijných programov ponúka vysokoškolské vzdelávanie leteckých odborníkov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania – bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom, s rešpektovaním požiadaviek národnej a európskej leteckej legislatívy. Univerzitné vzdelávanie a vedecký výskum a vývoj vykonáva v základných oblastiach letectva – riadenie a zabezpečenie leteckej dopravy, letecké a kozmické inžinierstvo a bezpečnosť a prevádzka leteckej techniky. Pripravuje odborníkov pre potreby civilného ale i vojenského letectva na pracovné pozície profesionálnych pilotov, riadiacich letovej prevádzky, leteckých technikov na údržbu lietadlových drakov, motorov a avionických systémov a leteckých manažérov pre civilné ale i vojenské letectvo. LF TUKE je držiteľkou osvedčenia Dopravného úradu SR o odbornej spôsobilosti na prípravu pilotov, pracovníkov riadenia letovej prevádzky a leteckého technického personálu podľa požiadaviek leteckej legislatívy EÚ.  LF TUKE ponúka svojim študentom v rámci programu ERASMUS možnosť štúdia na prestížnych zahraničných univerzitách.  V rámci výskumu je zapojená do významných európskych projektov a spolupracuje s mnohými pracoviskami s leteckým zameraním v SR ale i mnohých krajinách EÚ.

Vedecko-pedagogickí pracovníci Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pôsobia v rámci štruktúry piatich vedecko-pedagogických pracovísk so špecializovaným zameraním do jednotlivých oblastí leteckej problematiky:

 

Vedecko-pedagogické pracovisko
Zameranie
Katedra avioniky
letecké prístroje, navigačné, rádiové a rádiotechnické, elektrické a špeciálne palubné systémy lietadiel, letecké komunikačné a informačné systémy letectva
Katedra leteckej technickej prípravy
letecká elektrotechnika, letecká a priemyselná senzorika, magnetometria a diagnostika, matematika, fyzika
Katedra letovej prípravy
príprava lietajúceho personálu a personálu riadenia letovej prevádzky, aerodynamika a mechanika letu, odborná letecká jazyková príprava
Katedra leteckého inžinierstva
letecké a kozmické inžinierstvo, konštrukcia lietadiel a leteckých motorov, materiálové inžinierstvo
Katedra manažmentu leteckej prevádzky
riadenie a ekonomika leteckých činností, bezpečnosť leteckej dopravy a letísk, letiskové technické a prevádzkové zabezpečenie, počítačové modelovanie a simulácie, informatika

 

Študenti Leteckej fakulty sú počas celej doby štúdia pripravovaní s ohľadom na súčasné ale i budúce potreby leteckej praxe, čo výrazne zvyšuje ich možnosti uplatnenia nielen na domácom, ale aj na celoeurópskom trhu práce. Tieto zámery napĺňame neustálou aktualizáciou súčasných študijných programov ale i ponukou nových študijných programov, ktoré vytvárajú študentom fakulty bezproblémové podmienky pre možnosti kombinácie štúdia na niektorej z partnerských zahraničných leteckých univerzít.

Fakultná infraštruktúra poskytuje študentom komplexnú ponuku učebno-výcvikovej základne dopĺňanej kvalitným ubytovaním a stravovacími službami na jednom mieste, v jedinečnom univerzitnom areáli sídliacom v košickej mestskej časti Džungľa.

Základným cieľom Leteckej fakulty je vytvárať podmienky pre nadobudnutie kvalitného vysokoškolského vzdelania v tak perspektívnej oblasti akou bezo sporu letectvo je. Zároveň tým rozširovať možnosti absolventom fakulty pre slobodu rozhodovania o ich vlastnom živote na základe získaného vzdelania a tým zvyšovať perspektívy ich uplatnenia sa v živote.

Takže neváhajte a vzlietnite s nami za svojimi snami!

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.