fbpx

Akademický senát

Akademický senát je orgán akademickej samosprávy LF, ktorého postavenie a pôsobnosť upravuje §26 a 27 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §8 ods. 1 písm. a), §10 a 12 štatútu, vnútorným predpisom Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Akademický senát fakulty volí a odvoláva dekana fakulty, schvaľuje študijné programy fakulty, schvaľuje počet a štruktúru pracovníkov fakulty, vyslovuje súhlas s menovaním vedeckej rady fakulty a podobne.

Senát sa skladá z volených zástupcov akademickej obce LF (§ 10 ods. 3 štatútu). Senát má 12 členov a skladá sa zo zamestnaneckej časti a študentskej časti. Zamestnanecká časť má 8 členov. Študentská časť má 4 členov. Členov zamestnaneckej časti senátu volia v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce Leteckej fakulty. Členov študentskej časti senátu volia v priamych tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce Leteckej fakulty. Členom zamestnaneckej časti senátu môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce Leteckej fakulty. Členom študentskej časti senátu môže byť len člen študentskej časti akademickej obce Leteckej fakulty. Funkčné obdobie senátu trvá štyri roky.

 

Webový portál Akademického senátu Leteckej fakulty

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.