Katedra leteckej technickej prípravy

Katedra leteckej technickej prípravy (KLTP) garantuje a zabezpečuje výučbu odborných predmetov, ktoré vytvárajú znalostný základ technických študijných programov na LF. Odborné predmety sú zamerané na tieto oblasti: materiály a technológie v leteckej a kozmickej technike, analógovú a digitálnu elektroniku, senzorové systémy, techniku merania a spracovania nameraných dát, prostriedky pre počítačovú analýzu a projektovanie, techniku programovania, leteckú kybernetiku, bezpilotné letecké prostriedky, technické normy a predpisy, 3D tlač a návrh DSP, počítačové modelovanie a simulácie.

Garantuje a poskytuje vysokoškolské vzdelávanie uvedenej problematiky:

 • v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania
  • v bakalárskom študijnom programe: Letecká a kozmická technika
 • v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania
  • v inžinierskom študijnom programe: Letecké a kozmické inžinierstvo
 • v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania
  • v doktorandskom študijnom programe: Letecké a kozmické systémy

Okrem toho KLTP garantuje a zabezpečuje výučbu základných prírodovedných predmetov z oblasti matematiky a fyziky pre všetky študijné programy na LF a výučbu vybraných odborných technických predmetov zameraných na UAV technológie, techniku a projektovanie bezpečnostných systémov a prostriedkov v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe: Manažérstvo leteckej dopravy.

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť vo vybraných oblastiach leteckej elektrotechniky:

 • aplikovaná magnetometria v systémoch leteckej, kozmickej a priemyselnej techniky,
 • vývoj a optimalizácia konštrukcie a vlastností magnetických senzorov,
 • vývoj efektívnych metód kalibrácie senzorov v leteckej, kozmickej a priemyselnej technike,
 • vývoj komunikačných technológií pre lietadlá spôsobilé lietať bez pilota,

vo vybraných oblastiach fyziky:

 • štúdium fyzikálnych vlastností magnetických kvapalín, vybraných magnetík a magnetických mikrodrôtov,

vo vybraných oblastiach matematiky so zameraním na:

 • numerické metódy riešenia obyčajných a parciálnych diferenciálnych rovníc,
 • operačnú analýzu, teóriu grafov, hypergrafov a kombinatorické štruktúry,
 • didaktiku výučby predmetov.

Garantuje a vykonáva modulovú prípravu základného výcviku pre kategóriu technikov B1, B2 a B3 v moduloch M3 (základy elektrotechniky), M4 (Základy elektroniky) a M5 (Digitálne letecké technológie) v súlade s požiadavkami Part 147.

 

 

VEDENIE KATEDRY
doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
Vedúci katedry
Tel.: +421 55 602 6155, +421 55 602 6152
E-mail: vaclav.moucha@tuke.sk kltp.lf@tuke.sk
doc. Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD., ING-PAED IGIP
Manažér pre vzdelávanie
Tel.: +421 55 602 6156
E-mail: pavol.lipovsky@tuke.sk
doc. Ing. Katarína DRAGANOVÁ, PhD., ING-PAED IGIP
Manažér pre vedu a výskum
Tel.: +421 55 602 6153
E-mail: katarina.draganova@tuke.sk
Ing. František HEŠKO, PhD.
Odborný asistent
Manažér pre rozvoj
Tel.: +421 55 602 6117
E-mail: frantisek.hesko@tuke.sk
Ing. Mária JOZEKOVÁ
Sekretariát katedry
Tel.: +421 55 602 6152
E-mail: maria.jozekova@tuke.sk
ZAMESTNANCI KATEDRY
prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
Profesor
Tel.: +421 55 602 6154
E-mail: josef.blazek@tuke.sk
prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc.
Emeritný profesor
Tel.: +421 55 602 6157
E-mail: dusan.rodzinak@tuke.sk
doc. RNDr. Ladislav TOMČO, PhD.
Docent
Tel.: +421 55 602 6139
E-mail: ladislav.tomco@tuke.sk
doc. Ing. Miroslav ŠMELKO, PhD.
Docent
Tel.: +421 55 602 6150
E-mail: miroslav.smelko@tuke.sk
doc. Ing. Michal TKÁČ, PhD.
Docent
Tel.: +421 55 602 6152
E-mail: michal.tkac@tuke.sk
doc. RNDr. Peter SZABÓ, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6161
E-mail: peter.szabo@tuke.sk
Www: http://people.tuke.sk/peter.szabo
M.Eng. Ing. Marek KOŠUDA
Odborný asistent
Prodekan pre rozvoj
Tel.: +421 55 602 6189
E-mail: marek.kosuda@tuke.sk
RNDr. Katarína TIBENSKÁ, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6138
E-mail: katarina.tibenska@tuke.sk
RNDr. Vladimír ŽELEZNÍK
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6161
E-mail: vladimir.zeleznik@tuke.sk
Ing. Peter BUJŇÁK
Technik pre vzdelávacie činnosti
Tel.: +421 55 602 6152
E-mail: peter.bujnak@tuke.sk
doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc.
Technik pre vzdelávacie činnosti
Tel.: +421 55 602 6152
E-mail: rudolf.zahradnicek@tuke.sk
DOKTORANDI
Ing. Martin FIĽKO
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6127
E-mail: martin.filko@tuke.sk
Ing. Jozef NOVOTŇÁK
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6127
E-mail: jozef.novotnak@tuke.sk
Ing. Zoltán SZŐKE
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6154
E-mail: zoltan.szoke@tuke.sk
Ing. Rastislav JURČ
Externý doktorand
Tel.: +421 55 602 6152
E-mail: rastislav.jurc@tuke.sk

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.