Katedra leteckej technickej prípravy

Katedra leteckej technickej prípravy zabezpečuje výučbu základných prírodovedných predmetov pre všetky študijné programy LF, zabezpečuje výučbu odborných a profilových elektrotechnických predmetov pre študijné programy v elektrotechnickom a strojárskom leteckom odbore LF. Garantuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované:

 • V 1. stupni vysokoškolského vzdelávania – v bakalárskom študijnom programe: Avionické systémy (študijný odbor 5.2.13 Elektronika), Prevádzka lietadiel (študijný odbor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá), Riadenie leteckej dopravy, Profesionálny pilot, Riadenie letovej prevádzky (študijný odbor 5.2.59 Doprava) a v študijnom programe Letecká a kozmická technika (študijný odbor 5.02.61 Letecké a kozmické inžinierstvo).
 • V 2. stupni vysokoškolského vzdelávania – v inžinierskom študijnom programe Senzorika a avionické systémy (študijný odbor 5.2.13. Elektronika), Prevádzka lietadiel (študijný odbor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá), Riadenie letovej dopravy (študijný odbor 5.2.59 Doprava).
 • V 3. stupni vysokoškolského vzdelávania – v doktorandskom študijnom programe Letecké a priemyselné elektronické systémy (študijný odbor 5.2.13. Elektronika), Prevádzka lietadiel (študijný odbor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá). Riadenie letovej dopravy (študijný odbor 5.2.59 Doprava).

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť vo vybraných oblastiach leteckej elektrotechniky:

 • aplikovaná magnetometria v systémoch leteckej, kozmickej a priemyselnej techniky,
 • vývoj a optimalizácia konštrukcie a vlastností magnetických senzorov,
 • vývoj efektívnych metód kalibrácie senzorov v leteckej a priemyselnej technike
 • vývoj komunikačných technológií pre lietadlá spôsobilé lietať bez pilota,

vo vybraných oblastiach fyziky:

 • štúdium fyzikálnych vlastností magnetických kvapalín, vybraných magnetík a magnetických mikrodrôtov,

vo vybraných oblastiach matematiky so zameraním na:

 • numerické metódy riešenia obyčajných a parciálnych diferenciálnych rovníc,
 • operačnú analýzu, teóriu grafov, hypergrafov a kombinatorické štruktúry,
 • didaktiku výučby predmetov.

 

VEDENIE KATEDRY
doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
Vedúci katedry
Tel.: +421 55 602 6155, +421 55 602 6152
E-mail: vaclav.moucha@tuke.sk kltp.lf@tuke.sk
doc. Ing. Miroslav ŠMELKO, PhD.
Manažér pre vzdelávanie
Tel.: +421 55 602 6150
E-mail: miroslav.smelko@tuke.sk
doc. Ing. Katarína DRAGANOVÁ, PhD., ING-PAED IGIP
Manažér pre vedu a výskum
Tel.: +421 55 602 6153
E-mail: katarina.draganova@tuke.sk
Ing. František HEŠKO, PhD.
Odborný asistent
Manažér pre rozvoj
Tel.: +421 55 602 XXXX
E-mail: frantisek.hesko@tuke.sk
Ing. Mária JOZEKOVÁ
Sekretariát katedry
Tel.: +421 55 602 6152
E-mail: maria.jozekova@tuke.sk
ZAMESTNANCI KATEDRY
prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
Profesor
Tel.: +421 55 602 6154
E-mail: josef.blazek@tuke.sk
prof. Ing. Dušan RODZIŇÁK, CSc.
Emeritný profesor
Tel.: +421 55 602 6157
E-mail: dusan.rodzinak@tuke.sk
doc. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD.
Docent
Tel.: +421 55 602 6137
E-mail: eva.komova@tuke.sk
Www: http://people.tuke.sk/eva.komova
doc. RNDr. Ladislav TOMČO, PhD.
Docent
Tel.: +421 55 602 6139
E-mail: ladislav.tomco@tuke.sk
doc. Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD., ING-PAED IGIP
Docent
Tel.: +421 55 602 6156
E-mail: pavol.lipovsky@tuke.sk
M.Eng. Ing. Marek KOŠUDA
Odborný asistent
Prodekan pre rozvoj
Tel.: +421 55 602 6189, +421 918 949 922
E-mail: marek.kosuda@tuke.sk
RNDr. Peter SZABÓ, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6161
E-mail: peter.szabo@tuke.sk
Www: http://people.tuke.sk/peter.szabo
RNDr. Katarína TIBENSKÁ, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6138
E-mail: katarina.tibenska@tuke.sk
RNDr. Vladimír ŽELEZNÍK
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6161
E-mail: vladimir.zeleznik@tuke.sk
DOKTORANDI
Ing. Martin FIĽKO
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6127
E-mail: martin.filko@tuke.sk
Ing. Jozef NOVOTŇÁK
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6127
E-mail: jozef.novotnak@tuke.sk
Ing. Zoltán SZŐKE
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6154
E-mail: zoltan.szoke@tuke.sk
Ing. Rastislav JURČ
Externý doktorand
Tel.: +421 55 602 6152
E-mail: rastislav.jurc@tuke.sk

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.