fbpx

Organizácia podľa ČASTI 147

Osvedčenie Dopravného úradu SR o schválení organizácie na výcvik údržby v súlade s plnením požiadaviek Nariadenia Komisie Európskych spoločenstiev 2042/2003, Časť – 147

ORGANIZÁCIA PRE VÝCVIK ÚDRŽBY PODĽA ČASTI 147

Referenčné číslo: SK.147.0003

 

V rámci Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach je schválená organizácia podľa Časti 147 pre výcvik personálu údržby lietadiel. Vo svojej činnosti sa riadi platnými zákonmi, normami a predpismi Slovenskej republiky a požiadavkami EASA. Výcvik je realizovaný podľa požiadaviek Časti 66 a Časti 147 uvedených v Nariadení EK (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností. Organizácia zabezpečuje pre účastníkov kurzov teoretický výcvik (vyučovanie a skúšky) a praktický výcvik.

Kurzy základného výcviku (KZV) pre kategórie B1.1, B1.3, B2, B3 sú určené pre študentov LF TUKE. Sú súčasťou bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v celkovom rozsahu 2400 hodín, plánovaných počas 5 rokov vysokoškolského štúdia 1. a 2. stupňa.

Organizácia je oprávnená vykonávať i kurzy znalostí modulov č. 3 až 17 podľa Časti 66, opätovný výcvik znalostí modulov (po neúspešných skúškach) a aktualizačný výcvik z modulov č.9A, 9B, 10 – pre potreby údržbových organizácií.

 

Postup pri prihlasovaní sa na KZV:

  1. Študent zapisujúci sa do prvého ročníka študijného programu LaKT sa zoznámi s kategóriami personálu údržby lietadiel v aktuálnom znení Časti 66 na webovom sídle Dopravného úradu, Divízie civilného letectva a rozhodne sa pre profesné zameranie technik pre drak a motor, alebo technik pre avionické systémy.
  2. Vyplní prihlášku do kurzu výcviku zvolenej kategórie a odovzdá ju referentovi organizácie.

Iné kurzy je potrebné vopred konzultovať s vedúcim manažérom organizácie. Záujemca osloví referenta organizácie.

 

Aktuálne informácie

Tlačivá/žiadosti

 

Zabezpečenie administrácie kurzov

Referent kurzov: Olga Kizeková
Tel.: +421 55 602 6148
Email: olga.kizekova@tuke.sk

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.