fbpx

Ing. Manažérstvo leteckej dopravy

Absolventi študijného programu Manažérstvo leteckej dopravy sú spôsobilí a kvalifikovaní vysokoškolskí odborníci pre organizáciu, riadenie a kontrolu leteckej prevádzky, prevádzku letísk a ich zariadení, pre plánovanie leteckej dopravy, pre ekonomické a obchodné aktivity orgánov a organizácií prevádzkujúcich, riadiacich a kontrolujúcich leteckú dopravu a špeciálne letecké práce doma aj v zahraničí.

Majú znalosti o moderných dopravných technológiách, ovládajú metódy riadenia a moderné informačné technológie potrebné pre riadenie dopravných systémov, dokážu samostatne a tvorivo riešiť zložité problémy leteckej dopravy s využitím moderných prostriedkov pre podporu rozhodovania a optimalizovať  prevádzku leteckých dopravných systémov a ich častí.

Aktuálne je uplatnenie absolventa v letectve, doprave, vojenstve a v priemysle. Absolventi študijného programu sú schopní používať  pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja dopravných systémov. Môžu študovať v treťom stupni štúdia podľa doktorandského študijného programu Riadenie leteckej dopravy,

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.