fbpx

Úradné oznamy


Dňa 24. septembra 2019 o 11:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Michala Ondruša.. Téma dizertačnej práce: Vplyv elektronického vzdelávania a testovania na teoretickú prípravu letových posádok. Dizertačná skúška je verejná.


Dňa Dňa 28. augusta 2019 s sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE (B-25) uskutočníia obhajoby dizertačných prác doktorandov LF TUKE Ing. František Heško, Ing. Tomáš Klimen, Ing. Tomáš Moravec a Ing. Marián Miľo. Obhajoba dizertačných prác je verejná.

Meno a priezvisko: Ing. František Heško
Názov dizertačnej práce: Multisenzorový systém pre detekciu UAV
Študijný odbor: 2613 Elektronika
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., Ing. Patrik Gonda, PhD.
Predseda komisie: prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Dátum, čas a miesto obhajoby: 28.08.2019 o 08:00 hod., Zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Kliment
Názov dizertačnej práce: Kalibrácia 3D snímačov magnetických polí
Študijný odbor: 2613 Elektronika
Školiteľ: doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., ING-PAED-IGIP
Oponenti: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., Ing. Patrik Gonda, PhD.
Predseda komisie: prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Dátum, čas a miesto obhajoby: 28.08.2019 o 09:30 hod., Zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Moravec
Názov dizertačnej práce: Adaptívne algoritmy v kybernetických systémoch lietadiel
Študijný odbor: 2613 Elektronika
Školiteľ: doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Josef Blažek, CSc., Ing. Tomáš Karoľ, PhD.
Predseda komisie: doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Dátum, čas a miesto obhajoby: 28.08.2019 o 11:00 hod., Zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE

Meno a priezvisko: Ing. Marián Miľo
Názov dizertačnej práce: Zvýšenie presnosti merania malých výšok FMCW rádiovýškomerov
Študijný odbor: 2613 Elektronika
Školiteľ: doc. Ing. Ján Labun, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc., Ing. Patrik Gonda, PhD.
Predseda komisie: doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
Dátum, čas a miesto obhajoby: 28.08.2019 o 14:00 hod., Zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF TUKE


Dňa 14. júna 2019 o 10:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Miroslava Spodniaka. Téma dizertačnej práce: Aplikácia simulačných metód pri numericko-experimentálnej analýze častí LTKM. Dizertačná skúška je verejná.


Dňa 14. júna 2019 o 09:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Jána Savku. Téma dizertačnej práce: Nelineárne modelovanie zložitých systémov. Dizertačná skúška je verejná.


Dňa 12. júna 2019 o 13:30 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE (B-25) uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda LF TUKE Ing. Zuzany Šusterovej.
Názov dizertačnej práce: Revenue manažment ako nástroj riadenia bodu zlomu leteckého dopravcu
Študijný odbor: 3772 Doprava
Školiteľ: prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Oponenti: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M., doc. Ing. Benedikt Badánik, PhD.
Predseda komisie: doc. Ing. Peter Korba, PhD.,ING-PAED-IGIP
Obhajoba je verejná.


Dňa 12. júna 2019 o 12:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE (B-25) uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda LF TUKE Ing. Daniely Čekanovej.
Názov dizertačnej práce: Didaktika odborných leteckých predmetov
Študijný odbor: 3772 Doprava
Školiteľ: prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Oponenti: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M., doc. Ing. Benedikt Badánik, PhD.
Predseda komisie: doc. Ing. Peter Korba, PhD.,ING-PAED-IGIP
Obhajoba je verejná.


Dňa 12. júna 2019 o 11:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE (B-25) uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda LF TUKE Ing. Borisa Mrekaja.
Názov dizertačnej práce: Inherentná efektívnosť cestujúcich v leteckej doprave
Študijný odbor: 3772 Doprava
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD., doc. Ing. Benedikt Badánik, PhD.
Predseda komisie: Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.
Obhajoba je verejná.


Dňa 10. júna 2019 o 08:30 hod. sa v miestnosti 001 budovy Univerzitného vedeckého parku Technicom TUKE (Nemcovej 5, Košice) uskutoční habilitačná prednáška Ing. Miroslava Šmelka, PhD., odborného asistenta na katedre leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty TUKE, na tému: Elektromagnetické aktuátory satelitu skCUBE a obhajoba habilitačnej práce s názvom Bezkontaktné meranie mechanického napätia. Obhajoba je verejná.


Dňa 15. mája 2019 o 10:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE (B-25) uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda LF TUKE MSc. Jaceka Krawczyka.
Názov dizertačnej práce: The Concept of Solutions for the UAVs and the Challenges for Air Traffic Services Related to the Potential Threats Caused Unmanned Aerial Vehicles.
Študijný odbor: 3772 Doprava.
Školiteľ: doc. dr hab. inż. Jarosław KOZUBA, prof.nadzw.
Oponenti: Dr.h.c prof. Ing. Miroslav KELEMEN, DrSc., MBA, LL.M., doc. Ing Tomasz FIGLUS, prof..
Predseda komisie: prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Obhajoba je verejná.


Dňa 25. apríla 2019 o 11:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE (B-25) uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky LF TUKE Ing. Márie Kováčovej.
Názov dizertačnej práce: Kultúra spravodlivosti v prostredí ATM.
Študijný odbor: 3772 Doprava.
Školiteľ: doc. Ing. Ján Bálint, CSc.
Oponenti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD., doc. Ing. Benedikt Badánik, PhD.
Predseda komisie: prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Obhajoba je verejná.


Dňa 10. apríla 2019 o 10:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Mgr. Branka Mikulu. Téma dizertačnej práce: Aplikácia Balanced Scorecard na vybranú letiskovú spoločnosť. Dizertačná skúška je verejná.


Dňa 22. marca 2019 o 10:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing.Michala Schreinera. Téma dizertačnej práce: Inteligentná diagnostika avionických systémov malých letúnov. Dizertačná skúška je verejná.


Dňa 21. marca 2019 o 13:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing.Jozefa Pavlinského. Téma dizertačnej práce: Inovatívne metódy projektovania a návrhu konštrukcie bezmotorového lietadla s využitím CAX systémov. Dizertačná skúška je verejná.


Dňa 25. februára 2019 o 10:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Petra Dzurovčina. Téma dizertačnej práce: Autonómny systém detekcie lietajúcich objektov v okolí malého civilného lietadla. Dizertačná skúška je verejná.


Dňa 14. februára 2019 o 10:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktorandky LF TUKE Ing. Zuzany Zgodavovej. Téma dizertačnej práce: Zvyšovanie bezpečnosti leteckej prevádzky prostredníctvom efektívnej spolupráce odborného leteckého personálu. Dizertačná skúška je verejná.


Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach

Zamestnanecká časť Akademického senátu LF TUKE na svojom mimoriadnom zasadnutí, dňa 10. januára 2019, prerokovala a schválila svojím uznesením č.1/2019 termín konania volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE na 11. februára 2019 a svojím uznesením č.2/2019 schválila „Organizačné zabezpečenie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE“. Vyhlásenie a organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb do AS TUKE.


Dňa 18. decembra 2018 o 09:30 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Mateusza Ojcieca. Dizertačná skúška je verejná.


Dňa 23. novembra 2018 o 11:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Martina Čatloša. Dizertačná skúška je verejná.


Dňa 8. novembra 2018 o 13:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Jaceka Krawczyka. Dizertačná skúška je verejná.


Dňa 18. októbra 2018 o 09:30 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE uskutoční habilitačná prednáška Ing. Pavla Lipovského, PhD., ING-PAED IGIP, odborného asistenta na katedre leteckej technickej prípravy Leteckej fakulty TUKE, na tému: Základné princípy merania magnetických polí a obhajoba habilitačnej práce s názvom Magnetometre s amorfnými materiálmi a možnosti ich aplikácie. Obhajoba je verejná.


Dňa 4. apríla 2018 o 09:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktorandky LF TUKE Ing. Daniely Čekanovej. Dizertačná skúška je verejná.


Dňa 4. apríla 2018 o 10:30 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktorandky LF TUKE Ing. Zuzany Šusterovej. Dizertačná skúška je verejná.


Dňa 23. marca 2018 o 09:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Františka Heška. Dizertačná skúška je verejná.


Dňa 23. marca 2018 o 10:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF TUKE (B-25) uskutoční dizertačná skúška doktoranda LF TUKE Ing. Tomáša Moravca. Dizertačná skúška je verejná.


© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.