Výberové konania a voľné pracovné miesta

Oznámenia o voľných pracovných miestach a výberových konaniach na obsadenie miest na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach

Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v  súlade  so   zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a vnútorným predpisom Technickej univerzity  v  Košiciach   „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na TUKE“,  výberové konanie na  obsadenie nasledovných pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov:


Aktuálne výberové konania a voľné pracovné miesta:

Týmto oznamujeme, že na Leteckej fakulte TU v Košiciach je voľné pracovné miesto (delené) pre obsadenie pracovnej pozície Technik Katedry Leteckej technickej prípravy LF na delený pracovný úväzok:

  • 1 technik na dohodnutý pracovný čas : 26,50 hod. týždenne,
  • 1 technik na dohodnutý pracovný čas: 11,00 hod. týždenne.

Bližšie informácie: VPM_technici_KLTP
Termín doručenia žiadostí: 31. január 2020


Kontakt:
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Personálny referát
Rampová 7, 041 21 Košice

Personálny referát:
Ing. Viera Jachymec Foľková
Tel.: 0918 717 452
E-mail: viera.jachymec.folkova@tuke.sk


Legislatíva výberových konaní na TUKE

Formuláre (prílohy) k žiadosti:

 

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.