fbpx

Uchádzači

LETECTVO POSKYTUJE NOVÉ PERSPEKTÍVY
Špičkové technológie a vysoké nároky na organizáciu leteckej prevádzky vyžadujú, aby aj kvalita ľudí pracujúcich v oblasti letectva bola vysoká. Letecká fakulta prijíma na vybrané študijné odbory len záujemcov, ktorí vyhovujú náročným zdravotným a psychofyziologickým kritériám. U všetkých študentov rozvíja také cenné pracovné vlastnosti, ako sú dôslednosť, presnosť, spoľahlivosť a morálne a vôľové vlastnosti, ako je odvaha, čestnosť a vytrvalosť. Tieto kvality sú cenným bonusom, ktorý si môže študent Leteckej fakulty odniesť do praxe a ďalšieho života.
Je overené a mnoho leteckých odborníkov to dokazuje, že študovať leteckú problematiku a pracovať v oblasti letectva poskytuje človeku možnosť iného pohľadu na svet. A to nielen pre lietajúci personál, ale aj pre všetkých, ktorí pracujú okolo lietadiel, so zabezpečovacou technikou a na letiskách. V letectve pracujú ľudia, v ktorých je kus romantiky, túžby odpútať sa od zeme a pozrieť sa na svet z tretej dimenzie. Táto túžba inšpiruje k snahe byť lepším a potvrdzuje skutočnosť, že ľudstvo nevzlietlo na oblohu silou svalov, ale silou vedomostí.

 

Vážení uchádzači, prijmite teda pozvanie na palubu lietadla zvaného
LETECKÁ FAKULTA Technickej univerzity v Košiciach
a absolvujte s nami úspešný a zaujímavý let! Kvalitný vedecko-pedagogický zbor, tradície
letectva v Košiciach, ale i celosvetovo narastajúci význam leteckej dopravy vytvárajú viac ako
perspektívnu „vzletovú dráhu“ pre vaše štúdium a uplatnenie sa doma i v zahraničí!

 

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená v roku 2005. Napriek zdanlivo krátkej dobe svojej existencie má dlhoročné skúsenosti v príprave nielen civilných, ale aj vojenských leteckých špecialistov a pilotov, keďže je nástupníckou organizáciou Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, v Európe i vo svete renomovanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá počas vyše 30 rokov zabezpečovala vysokoškolské vzdelávanie leteckého personálu. Z histórie ….
Základným poslaním Leteckej fakulty je poskytovať, organizovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie v oblastiach riadenia a zabezpečenia leteckej dopravy, leteckého strojárstva, leteckej elektrotechniky a s nimi súvisiacou problematikou.
Napĺňanie týchto cieľov zabezpečuje v súčasnosti päť vedecko-pedagogických pracovísk: Katedra avioniky, Katedra leteckého inžinierstva, Katedra letovej prípravy, Katedra leteckej technickej prípravy a Katedra manažmentu leteckej prevádzky.
Letecká fakulta ponúka vysokoškolské vzdelávanie leteckých technických odborníkov v rámci akreditovaných študijných programov v jeho všetkých troch stupňoch – bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom, s rešpektovaním požiadaviek národnej a európskej leteckej legislatívy.
Letecká fakulta získala osvedčenie Dopravného úradu SR o odbornej spôsobilosti na poskytovanie teoretickej prípravy v rámci výcviku pilotov a osvedčenie „Organizácia pre výcvik údržby podľa PART 147„, ktoré ju oprávňuje pripravovať letecký technický personál podľa požiadaviek leteckej legislatívy Európskej únie, čo výrazne rozširuje možnosti uplatnenia jej absolventov aj v zahraničí.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.