Doktorandské štúdium (3. stupeň VŠ štúdia)

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 3. STUPŇA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA LF TUKE V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

Doktorandské štúdium v dennej forme trvá 3 roky, v externej forme 4 roky. Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje univerzita na čas trvania tohto štúdia štipendium. Externá forma štúdia v slovenskom jazyku je spoplatnená (1000,- € / akademický rok).

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2020/2021 je ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. – 7), je potrebné doručiť na Referát pre vedu a výskum LF TUKE, prípadne poslať poštou (doporučená zásielka).

Témy dizertačných prác pre AR 2020/2021 budú zverejnené do 31.3.2020.

Predpokladané počty novoprijatých v ŠP:
Riadenie leteckej dopravy / Letecké a kozmické systémy

 • Denné štúdium: 3/13
 • Externé štúdium: do 10

K prihláške (Prihláška PhD) priloží uchádzač životopis, overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia, zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, rámcový projekt k téme dizertačnej práce a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Prijímacia skúška (§ 57, ods. 3 zákona) pozostáva z jazykovej a odbornej časti. Počet prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia závisí od počtu doktorandských miest na Leteckej fakulte. O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na základe odporúčania, resp. poradovníka uchádzačov stanoveného prijímacou komisiou v danom študijnom odbore.

Elektronická prihláška

Dôležité termíny:
Termín podania prihlášky: do 31. mája 2020
Dátum konania prijímacích pohovorov: 23. jún 2020
Poplatok za prijímacie konanie: 40,- € (papierová prihláška)
30,- € (e-prihláška)

Zoznam otvorených tém dizertačných prác pre akademický rok 2020/2021

Možnosti platby:

 • bankovým prevodom
  • na č. účtu v tvare IBAN: SK9681800000007000201621 – Štátna pokladnica
  • variabilný symbol: 55903
  • konštantný symbol: 0308
  • text pre prijímateľa: Meno a priezvisko
 • poštovou poukážkou

 

Dokumentácia doktorandského štúdia:

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.