fbpx

Doktorandské štúdium (3. stupeň VŠ štúdia)

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 3. STUPŇA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA LF TUKE V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

Doktorandské štúdium v dennej forme trvá 3 roky, v externej forme 4 roky. Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje univerzita na čas trvania tohto štúdia štipendium. Externá forma štúdia v slovenskom jazyku je spoplatnená (1000,- € / akademický rok).

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2020/2021 je ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. – 7), je potrebné doručiť na Referát pre vedu a výskum LF TUKE, prípadne poslať poštou (doporučená zásielka).

Predpokladané počty novoprijatých v ŠP:
Riadenie leteckej dopravy / Letecké a kozmické systémy

 • Denné štúdium: 3/13
 • Externé štúdium: do 10

K prihláške (Prihláška PhD) priloží uchádzač životopis, overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia, zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, rámcový projekt k téme dizertačnej práce a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Prijímacia skúška (§ 57, ods. 3 zákona) pozostáva z jazykovej a odbornej časti. Počet prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia závisí od počtu doktorandských miest na Leteckej fakulte. O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na základe odporúčania, resp. poradovníka uchádzačov stanoveného prijímacou komisiou v danom študijnom odbore.

Elektronická prihláška

Dôležité termíny:
Predĺžený termín podania prihlášky: do 8. júna 2020
Dátum konania prijímacích pohovorov: 23. jún 2020
Poplatok za prijímacie konanie: 40,- € (papierová prihláška)
30,- € (e-prihláška)

Zoznam otvorených tém dizertačných prác pre akademický rok 2020/2021

Možnosti platby:

 • bankovým prevodom
  • na č. účtu v tvare IBAN: SK9681800000007000201621 – Štátna pokladnica
  • variabilný symbol: 55903
  • konštantný symbol: 0308
  • text pre prijímateľa: Meno a priezvisko
 • poštovou poukážkou

Dokumentácia doktorandského štúdia:

Témy dizertačných prác pre AR 2020/2021:

 • Psychologické a fyziologické aspekty transferu a interferencie vo využívaní inovatívnych tréningových metód pilotov pre prechode z analógového na digitálny kokpit
 • Model ergonomického riešenia pracoviska simulátora výcviku študentov – pracovníkov riadenia letovej prevádzky LETVIS pre zvýšenie výkonnosti, kvality a bezpečnosti práce
 • Expertný model hodnotenia výkonnosti študenta – pilota v rámci personálneho poradenstva pre zvýšenie kvality individuálnych výstupov leteckej edukácie
 • Spracovanie návrhov tratí a verifikácia metodiky konštrukcie tratí letových prevádzkových služieb pre efektívne využitie vybraného vzdušného priestoru SR a elimináciu negatívnych dopadov leteckej činnosti na životné prostredie a verejné zdravie
 • Návrh modelu technického riešenia komunikačného rozhrania pracovísk simulačného centra riadenia letovej prevádzky LF TUKE
 • Inteligentná ochrana letiska s podporou sofistikovaných bezpečnostných systémov
 • Výber vhodných miest na núdzové pristátie pomocou multikriteriálnej analýzy a GIS
 • Vysoko integrované systémy riadenia letu a leteckých motorov
 • Inteligentná diagnostika malých prúdových motorov
 • Inteligentné vstavané systémy riadenia bezposádkových letúnov
 • Architektúry pre navigáciu a riadenie bezposádkového prostriedku s pevným krídlom
 • Optoelektronická identifikácia malých bezposádkových prostriedkov
 • Možnosti využitia digitálnej fabriky v leteckom priemysle
 • Intenzifikácia technickej spôsobilosti komponentov leteckých motorov
 • Intenzifikácia technickej spôsobilosti konštrukcií dopravných prostriedkov
 • Predpovedanie autorotačného pohybu lietadla
 • Hybridné modelovanie zložitých systémov v doprave
 • Integrovaná diagnostika leteckých turbokompresorových motorov
 • Prieskum stacionárnych magnetických polí pomocou lietajúceho bezposádkového prostriedku
 • Využitie existujúcich elektromagnetických polí a signálov na manažment riadenia bezposádkových prostriedkov
 • Elektronický systém na zber a spracovanie dát pre optimalizáciu výcviku operátorov bezposádkových prostriedkov
 • Miniatúrne senzory na báze magnetických mikrodrôtov
 • Experimentálne modelovanie charakteristík bezposádkového prostriedku
 • Využitie bezposádkových prostriedkov na zabezpečenie priestorov
 • Aplikácia magnetometrie v nedeštruktívnej diagnostike dopravných systémov
 • Magnetometrický systém pre satelity triedy CubeSat
 • Ekonomické aspekty prevádzky navigačných systémov na vybranom letisku
 • Možnosti riadenia príjmu leteckého dopravcu z platiacich cestujúcich
 • Efektívnosť simulácie IFR výcviku versus skúsenosti pilota počas letu
 • Využitie bezkontaktných senzorov v zabezpečovacích systémoch
 • Optimalizácia výkonnostných parametrov elektromagnetických aktuátorov nanosatelitov
 • Presnosť určovania polohy lietajúceho objektu telemetrickou metódou
 • Algoritmizácia edukačného procesu pri praktickej príprave riadiacich letovej prevádzky pre špecifického poskytovateľa letových prevádzkových služieb
 • Uplatniteľnosť predikčných modelov vývoja letísk a možnosti ich využitia v čase krízy
 • Ekonomická rekonvalescencia vybraných leteckých spoločností po dopade pandémie vírusu Covid-19
 • Využitie inovatívnych procesov v portfóliu digitálnej fabriky pri údržbe leteckej techniky
 • Databáza vybraných zdravotníckych údajov leteckého personálu pre forenzné účely v leteckej medicíne a informačný model hodnotenia rizík znaleckého posudku súdneho lekára

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.