fbpx

Inžinierske štúdium (2. stupeň VŠ štúdia)

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium v akademickom roku 2020/2021

Prijímacia skúška sa nevykonáva

  Elektronická prihláška 

Inžinierske študijné programy:

Názov študijného programu Profil štúdia Špecializácia Forma štúdia Jazyk štúdia
Školné
Manažérstvo leteckej dopravy profil_Ing_MLD Manažment v leteckej doprave denná slovenský
Bezpečnostná ochrana v leteckej doprave
Air Transport Management profil_Ing_MLD_en full time study English max 6000€
Manažérstvo leteckej dopravy profil_Ing_MLD Manažment v leteckej doprave externá slovenský 750€
Bezpečnostná ochrana v leteckej doprave
Air Transport Management profil_Ing_MLD_en part time study English max 1700€
Letecké a kozmické inžinierstvo profil_Ing_LaKI denná slovenský
Aerospace Engineering profil_Ing_LaKI_en full time study English max 6000€

 

 

Dôležité termíny a poplatky spojené s prijímacím konaním:
Predĺžený termín na podanie prihlášky: do 7. augusta 2020
Rozhodnutie dekana o prijatí: do 14. augusta 2020
Poplatok za prijímacie konanie: 20.- € (e-prihláška)

30.- € (papierová prihláška)

Poplatok za prijímacie konanie – štúdium v inom ako štátnom jazyku:
50.- € (e-prihláška)

60.- € (papierová prihláška)

Poplatok za externú formu štúdia 750,- €
Účet IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621
Variabilný symbol: 55903
Konštantný symbol: 0308

Prihlášku na štúdium je možné podať v papierovej forme poštou, elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška – vyplnenie a vytlačenie formulára a zaslanie papierovej formy formulára poštou) alebo osobne na Študijnom referáte LF.

Uchádzač o inžinierske štúdium na TUKE sa môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program.

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium:

  • úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia 1. stupňa v študijnom programe, ktorý je akreditovaný v tom istom študijnom odbore, v ktorom je akreditovaný študijný program 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási,
  • alebo úspešné absolvovanie iného študijného programu (alebo odboru podľa predchádzajúcich predpisov), ktorého obsah a štruktúra absolvovaných predmetov však zaručujú spôsobilosť pokračovať v štúdiu zvoleného študijného programu 2. stupňa. V takomto prípade rozhoduje prijímacia komisia na základe návrhu garanta študijného programu.

Podmienky prijatia zahraničných študentov na inžinierske študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku.

Okrem splnenia hore uvedených všeobecných podmienok prijatia na štúdium je pre zahraničných študentov nutné preukázať aj základné znalosti zo slovenského jazyka pre porozumenie, hovorenie a písanie minimálne ako užívateľ základov jazyka na úrovni A2 podľa spoločného európskeho rámca pre jazyky CEF:

  • rozumie vetám a často používaným frázam týkajúcich sa každodenného života,
  • dokáže jednoduchým spôsobom popísať svoje vzdelanie, svoje najbližšie okolie, vie reagovať na otázky a pohybovať sa v rovine základných časov v slovenskom jazyku,
  • slovná zásoba sa pohybuje v rozsahu 1600 slov.

Overenie znalostí zo slovenského jazyka sa vykonáva v rámci prijímacej skúšky vo forme písomného testu a ústneho testu, na ktorú budú zahraniční študenti pozvaní. Uvedené overenie znalostí zo slovenského jazyka neplatí pre zahraničných študentov, ktorí absolvovali vysokoškolské štúdium 1. stupňa v slovenskom jazyku alebo v  českom jazyku.

V rámci prijímacieho konania musia zahraniční študenti predložiť aj doklad o uznaní rovnocennosti dokladov o vysokoškolskom vzdelaní 1. stupňa.

Kontakt

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.