fbpx

Bakalárske štúdium (1. stupeň VŠ štúdia)

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium

v akademickom roku 2020/2021

Prijímacia skúška sa nevykonáva

 Elektronická prihláška 

Bakalárske študijné programy:

Názov študijného programu Profil štúdia Forma štúdia Jazyk štúdia
počty na prijatie
Školné
Profesionálny pilot bc_profesionalny_pilot_profil.pdf denná slovenský 10
Pracovník riadenia letovej prevádzky bc_pracovnik_rlp_profil.pdf denná slovenský 20
Letecká a kozmická technika

  • Prevádzka lietadiel
  • Avionické systémy
Bc_letecka_a_kozmicka_technika denná slovenský 70
Aerospace Technology
profil_Bc_LaKT_en full time study English 70 max 5000€
Riadenie leteckej dopravy bc_riadenie_ld_profil.pdf denná

externá

slovenský

slovenský

110

550€

Dôležité termíny a poplatky spojené s prijímacím konaním:
Predĺžený termín na podanie prihlášky: do 7. augusta 2020
Rozhodnutie dekana o prijatí: do 14. augusta 2020
Poplatok za prijímacie konanie: 20.- € (e-prihláška)

30.- € (papierová prihláška)

Poplatok za prijímacie konanie – štúdium v inom ako štátnom jazyku: 50.- € (e-prihláška)

60.- € (papierová prihláška)

Poplatok za externú formu štúdia 550,- €
Účet IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621
Variabilný symbol: 55903
Konštantný symbol: 0308

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium

V súlade s §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prihlášku na štúdium je možné podať v papierovej forme poštou, elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška – vyplnenie a vytlačenie formulára a zaslanie papierovej formy formulára poštou) alebo osobne na Študijnom referáte LF.

Uchádzač o bakalárske štúdium na TUKE sa môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program. V prípade neprijatia na vybraný študijný program môže byť uchádzačovi ponúknutý iný študijný program.

 

Špecifické podmienky prijatia na študijný program Profesionálny pilot

Podmienkou štúdia študijného programu Profesionálny pilot je včasné absolvovanie zdravotnej prehliadky (na vlastné náklady) do 31.08.2020 a získanie osvedčenia o leteckej zdravotnej spôsobilosti minimálne 2. triedy (odporúča sa 1. trieda) v zmysle leteckej legislatívy EASA. Zdravotnú prehliadku je možné absolvovať v poverených zdravotníckych zariadeniach, respektíve u poverených lekároch (pozor na dlhšie objednávacie termíny):

Súčasťou štúdia študijného programu Profesionálny pilot je praktický letecký výcvik. Minimálna požadovaná dosiahnutá úroveň výcviku počas štúdia je získanie licencie súkromného pilota lietadiel PPL(A). Uchádzači, ktorí už získali pilotnú licenciu pred začiatkom štúdia alebo začali letecký výcvik (aj na iných kategóriách lietadiel), budú posúdení individuálne. Náklady na praktický letecký výcvik si hradia študenti sami. Praktický letecký výcvik počas štúdia sa vykonáva v partnerských výcvikových organizáciách Leteckej fakulty alebo v schválených výcvikových organizáciách (ATO). Ďalšie informácie o leteckom výcviku: klp.lf@tuke.sk

 

Špecifické podmienky prijatia na študijný program Pracovník riadenia letovej prevádzky

Pre študijný program Pracovník riadenia letovej prevádzky sa odporúča absolvovanie zdravotnej prehliadky (pre výkon služby riadenia sa vyžaduje letecká zdravotná spôsobilosť 3. triedy v zmysle leteckej legislatívy EASA), ale nie je to nutná podmienka pre prijatie na tento študijný program.

 

Podmienky prijatia zahraničných študentov na bakalárske študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku.

Okrem splnenia hore uvedených všeobecných podmienok prijatia na štúdium a špecifických podmienok prijatia na štúdium je pre zahraničných študentov nutné predložiť aj doklad o uznaní rovnocennosti dokladov o stredoškolskom vzdelaní s maturitou.

Kontakt

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.