Prevádzka lietadiel

Štúdium je zamerané na získanie vedomostí zo všeobecného strojárenstva, z leteckej strojnej špecializácie, základné vedomosti z prevádzkového zabezpečenia lietadiel a zručnosti z diagnostikovania leteckej techniky a zisťovania porúch, z obsluhy kontrolných a diagnostických zariadení, z ošetrovania a opráv lietadiel a leteckých motorov, z používania prostriedkov leteckého, technického a prevádzkového zabezpečenie lietadiel, z organizovania leteckého zabezpečenia prípravy a výcviku personálu leteckej organizácie podľa medzinárodných leteckých predpisov. Získané vedomosti mu vytvárajú tiež predpoklad na pokračovanie v druhom stupni vysokoškolského štúdia. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia a absolvovaní požadovanej praxe môže získať medzinárodné osvedčenie v súlade s medzinárodnými leteckými predpismi.

Cieľom štúdia je poskytnúť absolventom štúdia požadovanú teoretickú prípravu v súlade s korpusom vedomostí študijného odboru „5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá“ a v súlade s medzinárodným leteckým predpisom PART 66. Súčasne aby získané vedomosti umožnili absolventom bakalárskeho štúdia pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia.

Absolvent je pripravený na výkon funkcie technika prevádzky lietadiel podľa európskych leteckých predpisov „Osvedčujúci technik traťovej údržby lietadiel pre mechaniku“ nasadzovaných v leteckej doprave. Absolvent získa vedomosti zo všeobecného strojárenstva, podrobné vedomosti z leteckej strojnej špecializácie, základné vedomosti z prevádzkového zabezpečenia lietadiel, zručnosti z diagnostikovania leteckej techniky a zisťovania porúch, z obsluhy kontrolných a diagnostických zariadení, z ošetrovania a opráv lietadiel a leteckých motorov, zručnosti z používania prostriedkov leteckého, technického a prevádzkového zabezpečenie lietadiel, vedomosti z organizácie prác údržby, diagnostikovania a opráv leteckej techniky, vedomosti z organizovania leteckého zabezpečenia vzdelávania a výcviku personálu leteckej organizácie, vedomosti o štruktúre, obsahu a forme vedenia dokumentov a zručnosti v spracovaní a vedení administratívnych dokumentov podľa leteckej legislatívy, schopnosti dobre komunikovať slovom aj písmom v slovenskom jazyku, požadovanú profesionálnu jazykovú spôsobilosť v anglickom a jednom ďalšom cudzom jazyku, v ktorom je spracovaná technická dokumentácia lietadla.

Absolvent štúdia je pripravený vykonávať činnosť technika osvedčujúceho údržbu lietadiel nasadzovaných v leteckej doprave v poločnostiach používajúcich tieto lietadla vo všetkých štátoch Európskej únie. V Slovenskej republike to sú letecké spoločnosti: Slovenské aerolínie, ČSA, Air Transport Europe, Seagle Air, Slovenský národný aeroklub a ďalšie. Absolventi štúdia nájdu uplatnenie tiež vo výrobných závodoch všetkých štátoch Európskej únie, kde sú vyrábané alebo opravované lietadlá pre leteckú dopravu (v SR sú to: Letecké opravovne Trenčín a Banská Bystrica, Air Carpatia, Air Transport Services a ďalšie). Absolvent štúdia má požadované teoretické znalosti a praktické skúsenosti pre výkon funkcií vo Vzdušných silách Ozbrojených síl SR.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.