Riadenie leteckej dopravy

Štúdium v dennej aj externej forme je zamerané na získanie poznatkov umožňujúcich riešiť rutinné technologickéa ekonomické problémy leteckej dopravy. Študent získa vedomosti o leteckej technike, o zásadách vedenia pracovných kolektívov, spozná potrebné legislatívne a právne normy a ekonomické súvislosti, naučí sa využívať informačné technológie. Bude poznať základné metódy plánovania, organizovania a riadenia pracovného procesu a získa základné znalosti o podnikaní, ekonomike a manažmente v leteckej doprave.

Keďže študijný program je zostavený tak, aby poskytoval dostatočne široký základ v oblasti manažmentu, ekonomiky, práva a informatiky, vytvára predpoklady pre úspešnú činnosť jeho absolventov aj v iných odvetviach. Po ukončení štúdia sa môžu absolventi rozhodnúť pre prax, alebo pokračovať v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu.

Absolventi študijného programu sa môžu zamestnať ako pracovníci leteckých spoločností alebo letísk a ich vysokoškolské vzdelanie je vhodné pre:

  • funkcie dopravných technikov v civilnom letectve a v iných druhoch dopravy, v logistike, verejnej správe, prípadne v bezpečnostných zložkách,
  • pracovné pozície v prevádzke leteckých spoločností, v prevádzke letísk a ich zariadení, ako aj v organizáciách vykonávajúcich špeciálne letecké práce,
  • riadiace pracovné pozície vyžadujúce široký vedomostný základ v oblasti manažmentu, ekonomiky, práva a informatiky v leteckej doprave, v iných druhoch dopravy a v iných odvetviach,
  • pracovné pozície palubných sprievodcov (stewardov) v leteckej doprave ako východiskové všeobecné vysokoškolské letecké vzdelanie (pre tieto pozície je nevyhnutné získať leteckú zdravotnú klasifikáciu a
  • nad rámec štúdia tohto študijného programu absolvovať ďalšie školenia a preskúšania v oprávnených organizáciách v zmysle platnej leteckej legislatívy).

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.