fbpx

Veda a výskum

Vedecko-výskumná činnosť Leteckej fakulty je zameraná predovšetkým na:

  1. výskum a vývoj nanotechnológií vo výrobe a renovácii častí leteckej techniky, modelovanie a simulácie v letectve,
  2. leteckú a priemyselnú elektroniku, senzoriku a diagnostiku,
  3. výskum a vývoj metód riadenia a zabezpečenia leteckej prevádzky, prevádzky lietadiel a letísk,
  4. moderné vzdelávacie a výcvikové techniky a technológie v letectve, podiel na medzinárodnej unifikácii a certifikácii leteckého vzdelávania.

Letecká fakulta rozvíja spoluprácu s domácimi a zahraničnými vysokými školami ako napríklad Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Žilinská univerzita v Žilina, STU Bratislava, Trenčianská univerzita Trenčín, Univerzita obrany Brno, České vysoké učení techncké Praha, VUT Brno, Univerzita Pardubice, Univerzita T. Baťu Zlín, Západočeská univerzita Plzeň, Technická univerzita v Liberci, Vysoká škola obchodní v Praze, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Politechnika Rzeszowska (im. Ignacego Lukasiewicza), Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Ogólnoksztalcacego Liceum Lotniczego w Deblinie, Panstwowa wyzsza szkola zawodowa w Chelmie, Akademia Obrony Narodowej Warszaw, Moskovská štátna technická univerzita v Moskve.

Spolupracujeme s profesijnými organizáciami v rámci regiónu celého Slovenska, a to Slovak Training Academy v Košiciach, Dopravný úrad SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvom vzdušných síl SR, Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Bratislava, MSM GROUP, Letisko Košice – Airport Košice, a.s., České aerolinie, a.s.Praha,  Letište Praha, a. s., Austrian Airlines Technik Bratislava,  Air Transport Europe, s.r.o. Poprad, TOMARK, s.r.o. Prešov,  Slovak Organisation for Space Activities,  Techniserv, s.r.o. Bratislava, Slovenská federácia ultraľahkého lietania, Education Training & Consulting company, a.s.,  AeroJob, Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky,  Leteckými opravovňami Trenčín, Leteckými opravovňami Banská Bystrica, Leteckými základňami v Kuchyni, Sliači a Prešove, firmami ALES Trenčín, LYNX v Košiciach, HONEYWELL v Bratislave, ústavmi SAV v Košiciach (UMV. UEF. UGT).

Naša spolupráca je založená na nasledovných aktivitách:

  • riešenie vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov pre prax na základe zmluvných vzťahov,
  • spoločné projekty v rámci výziev MŠ SR , APVV a pod.,
  • organizovanie spoločných konferencií a výchova budúcich absolventov,
  • riešenie úloh praxe v rámci zmluvnej spolupráce s firmami,
  • vedenie diplomových prác, členstvo v spoločných odborových komisiách doktorandského štúdia, spracovávanie oponentských posudkov na dizertačné práce doktorandov,
  • členstvo vo vedeckých radách spolupracujúcich vysokých škôl.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.