fbpx

Kozmické technológie

Kozmické technológie zahŕňajú široké spektrum technického vybavenia, prostriedkov a postupov, ktoré sa využívajú či už pri misiách kozmických sond, prístrojov potrebných pri skúmaní vesmíru alebo aj pilotovaných kozmických letov.

Výskum aj štúdium tejto oblasti techniky sú veľmi úzko naviazané na letecké technológie, nakoľko kozmické technológie, ako také, veľmi často vychádzajú z ich leteckých predchodcov. Kozmické technológie sú jednou z najdôležitejších a najkomplexnejších vedných disciplín, pretože zahŕňajú široké spektrum navzájom integrujúcich predmetov technického záujmu.

Satelit skCUBE (zdroj: SOSA)

Práca s kozmickými technológiami, spolupráca na vývoji rôznych nových postupov, štúdium a príprava špecialistov, má u nás dlhoročnú tradíciu. Absolventmi „KOŠICKEJ LETECKEJ ŠKOLY“ sú aj štyria kozmonauti. Prvý európsky kozmonaut Ing. Vladimír Remek a jeho náhradník Ing. Oldřich Pelčák a po vzniku Slovenskej republiky prvý slovenský kozmonaut Ing. Ivan Bella a jeho náhradník Ing. Michal Fulier. Letecká fakulta nadviazala na tradície svojej predchodkyne Vojenskej leteckej akadémie GMRŠ aj v oblasti kozmonautiky. Sme spoluautormi Prvej slovenskej družice skCUBE, ktorej komponenty boli vyvinuté na našich pracoviskách. Tento úspešný projekt výrazne pomohol otvoriť dvere vstupu Slovenskej republiky do Európskej vesmírnej agentúry ESA.

Dlhoročné tradície a skúsenosti naďalej zhodnocujeme vo forme nových študijných programov Letecká a kozmická technika, Letecké a kozmické inžinierstvo a Letecké a kozmické systémy. Tieto novovzniknuté študijné programy pokrývajúce všetky tri stupne vysokoškolského štúdia v sebe spájajú požiadavky technickej praxe a moderných vzdelávacích trendov. Dnešná doba si vyžaduje vyššiu mieru interdisciplinarity ako tomu bolo doposiaľ. Výhradne mechanické alebo výhradne elektronické systémy sa už v zložitých technologických zariadeniach nevyskytujú. Moderné technológie si žiadajú prepojenie strojárenských a elektrotechnických vedných disciplín, čím vzniká nový priestor. Nový pre oblasť vzdelávania, nový pre oblasť automobilizmu, ale tradičný pre letectvo a kozmonautiku. Vznik nových študijných programov na Leteckej fakulte je prirodzeným evolučným krokom vpred odzrkadľujúcim povahu nášho odboru. Spájanie a spolupráca pre naplnenie spoločného cieľa, bezpečného letectva, bezpečných kozmických technológií.

Stožiar pozemnej stanice Rádioklubu OM3KSI

Nástupom na štúdium sa študenti môžu zapojiť do praktických aktivít v tejto zaujímavej oblasti techniky. V rámci študentských projektov sa môžu podieľať na vývoji vodnej rakety, učebnej pomôcky plne rešpektujúcej zákony fyziky platné pre raketový let. S jej pomocou môžu študenti objavovať dynamiku raketového letu v rozsahu výšok cez 600 m nad povrchom Zeme, alebo s preťaženiami v rozsahu do 200 g. Ďalšou možnosťou je zapojenie sa do rádioamatérskych aktivít v rámci Rádioamatérskeho klubu Leteckej fakulty OM3KSI. Prioritou nášho klubu je komunikácia prostredníctvom satelitov, ich sledovanie, získavanie ich telemetrických dát a pod. Pracujeme však aj s netypickými metódami rádiového spojenia, ako napríklad odrazom od lietadiel, od mesiaca alebo meteorických rojov.

Aktívni študenti môžu svoje nadanie uplatniť aj v niektorom zo špecializovaných laboratórií. Prostredníctvom ročníkových a záverečných prác môžu pracovať na systémoch riadenia leteckých motorov, vývoji špeciálnej anténnej techniky či vývoji originálnych snímačov a meracích postupov. Všetky tieto technológie sú plne uplatniteľné na palubách kozmických prostriedkov.

V oblasti vonkajšej spolupráce udržiava Letecká fakulta aktívny kontakt s kozmickými technologickými firmami. Významným úspechom Leteckej fakulty je vstup Technickej univerzity v Košiciach do Medzinárodnej astronautickej federácie IAF. Ako prvá a jediná inštitúcia v Slovenskej republike sme sa stali členmi tejto najväčšej a najprestížnejšej svetovej astronautickej organizácie. Vstup do tejto organizácie nám umožnili nielen naše minulé úspechy, ale aj naše súčasné aktivity. Sme jedinou fakultou v Slovenskej republike podieľajúcou sa na vývoji ďalšieho satelitu od ukončenia misie skCUBE. Aktívne podieľame aj na stavbe ďalšej družice, tento krát čisto vedeckej. Jedná sa o medzinárodný projekt GRBAlpha, ktorý je zameraný na sledovanie gravitačných vĺn.

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.