Kozmické technológie

Kozmické technológie zahŕňajú široké spektrum technického vybavenia, prostriedkov a postupov, ktoré sa využívajú či už pri misiách kozmických sond, prístrojov potrebných pri skúmaní Vesmíru alebo aj pilotovaných kozmických letov.

Výskum a štúdium tejto oblasti techniky je veľmi úzko naviazaný na letecké technológie, nakoľko kozmické technológie, ako také, veľmi často vychádzajú z ich leteckých predchodcov. Tento výskum je v súčasnosti jednou z najdôležitejších a najkomplexnejších vedných disciplín, pretože zahŕňa široké spektrum navzájom integrujúcich predmetov technického záujmu.

Práca s kozmickými technológiami, spolupráca na vývoji rôznych nových postupov, štúdium a príprava špecialistov má u nás dlhoročnú tradíciu. Absolventmi „KOŠICKEJ LETECKEJ ŠKOLY“ sú aj štyria kozmonauti. Za éry Československa Ing. Vladimír Remek a jeho náhradník Ing. Oldřich Pelčák a neskôr – prvý slovenský kozmonaut Ing. Ivan Bella a jeho náhradník Ing. Michal Fulier.

Letecká fakulta má ambície nadviazať na tradície a zameranie vzdelávania svojej predchodkyne Vojenskej leteckej akadémie GMRŠ aj v oblasti kozmonautiky. V rámci vybraných študijných programov ponúka výber predmetov so zameraním na základy kozmonautiky, pravidelne organizuje vzdelávacie a propagačné aktivity, ako napr. Vesmírny týždeň LF alebo odborné stretnutia pri príležitosti najvýznamnejších aktuálnych svetových kozmických misií. Pod patronátom Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) sa Letecká fakulta spolupodieľala na projekte vývoja prvej slovenskej družice skCUBE. Rozvoj ďalších aktivít v tejto oblasti Letecká fakulta realizuje aj prostredníctvom Národného centra kozmického inžinierstva – NCKI, ktorého je fakulta spolu s FEI STU v Bratislave spoluzakladateľom.

V budúcnosti má Letecká fakulta v rámci NCKI ambíciu spolupodieľať sa na:

  • vytváraní vnútroštátneho legislatívneho rámca pre kozmické aktivity SR,
  • zefektívnení medzirezortného koordinačného mechanizmu,
  • zapájaní sa slovenského priemyslu do medzinárodných aktivít v zahranično-politickej, bezpečnostnej a zahranično-ekonomickej oblasti,
  • prepájaní slovenských vedecko-výskumných a priemyselných inštitúcií s ekosystémom v zahraničí. V tomto smere boli nadviazané spolupráce s univerzitami vo Švajčiarsku a Izraeli a očakávajú sa ďalšie spolupráce. NCKI bude prostredníctvom osobitného veľvyslanca pre vedu, výskum a inovácie napomáhať realizovať aktivity smerujúce k podpore medzinárodnej spolupráce v
  • oblasti kozmických aktivít,výchove mladej generácie v oblasti priemyslu 4.0 zameraného na pokročilé technológie,
  • vytváraní mechanizmov, ktoré vedú k redukovaniu dôvodov, ktoré vedú k odchodu mladej generácie študentov do zahraničia, vytvorením podmienok, ktoré sú porovnateľné s podmienkami na zahraničných univerzitách a v európskych priemyselných centrách,
  • aktivitách, ktoré povedú k plnoprávnemu členstvu SR v ESA po roku 2020.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.