fbpx

Projekty

RIEŠENÉ PROJEKTY

PROJEKTY APVV

Názov projektu : Inteligentné pásové dopravníky
Číslo projektu: APVV-18-0248
Doba riešenia: 2019 – 2022
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Karol Semrád, PhD.


Názov projektu : Uplatňovanie autoregulačných metód pri príprave letových posádok
Číslo projektu: APVV-17-0167
Doba riešenia: 2018 – 2020
Zodpovedný riešiteľ:  Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.


Názov projektu : Dynamika doménových stien a skyrmiónov v tenkých magnetických vrstvách
Číslo projektu: APVV-17-0184
Doba riešenia: 2018 – 2021
Zodpovedný riešiteľ:  RNDR. Kornel Richter, PhD.  (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, PF)
Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.


Názov projektu: Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory
Číslo projektu: APVV-16-0079
Doba riešenia: 2017 – 2021
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, PF)
Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. RNDr. Eva Komová, PhD.


PROJEKTY VEGA

Názov projektu: Vplyv magnetického poľa a spinovej anizotropie na základný stav a kritické správanie dvojrozmerných kvantových magnetických systémov
Číslo projektu: VEGA 1/0269/17
Doba riešenia: 2017-2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, PF)
Zodpovedný riešiteľ za LF: RNDr. Katarína Tibenská, PhD.


Názov projektu: Transfer poznatkov z laboratórnych experimentov a matematických modelov do tvorby znalostného systému pre hodnotenie kvality environmentálne prijateľných dopravných pásov
Číslo projektu:  VEGA 1/0577/17
Doba riešenia: 2017 – 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. (Technická univerzita v Košiciach, F BERG)
Zodpovedný riešiteľ za LF:  Ing. Peter Koščák, PhD.,  ING-PAED IGIP


Názov projektu:  Počítačový model integrácie chemosenzorických modulov a motorického modulu neurónovej siete C. Elegans
Číslo projektu:  VEGA  2/0043/17
Doba riešenia: 2017 – 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. PhDr. Marek Dobeš, PhD. (Slovenská akadémia vied, CSPV)
Zodpovedný riešiteľ za LF:  doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.


Názov projektu:  Experimentálny výskum napäťovo-deformačných stavov u gumových kompozitov používaných pri ťažbe a spracovaní surovín
Číslo projektu: VEGA-1/0429/18
Doba riešenia: 2018 – 2020
Zodpovedný riešiteľ :  Ing. Ľubomír Ambriško, PhD.  (Technická univerzita v Košiciach, F BERG)
Zodpovední riešitelia za LF:  Ing. Peter Koščák, PhD. , ING-PAED IGIP,  doc. Ing. Karol Semrád, PhD.


PROJEKTY KEGA

Názov projektu:   Vytvorenie učebných pomôcok pre špecializované laboratórium magnetometrie
Číslo projektu: KEGA  052TUKE-4/2018
Doba riešenia: 2018 – 2020
Zodpovedný riešiteľ:  doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.


Názov projektu: Letecká a kozmická senzorika na riadenie bezposádkových inteligentných objektov so subsystémami ochrany a zabezpečenia a jej implementácia do rozvoja edukačného prostredia
Číslo projektu: KEGA 058TUKE-4/2018
Doba riešenia: 2018 – 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Václav Moucha, CSc.


Názov projektu: Malý bezposádkový letún – platforma pre vzdelávanie v oblasti inteligentných avionických systémov
Číslo projektu: KEGA 044TUKE-4/2019
Doba riešenia: 2019 – 2021
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.


Projekty INÉ


Názov projektu: Návrh riešenia tieniacej steny diaľnice D4 v okolí Letiska M. R. Štefánika, Bratislava
Číslo zmluvy: 3/109001/2019/SLVZ/01 (PRAV/106/2016)
Poskytovateľ: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky
Doba riešenia: 10/2019 – 06/2021
Zodpovední riešitelia: doc. Ing. Ján Labun, CSc. doc. Ing. Róbert Breda, PhD., Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.


UKONČENÉ PROJEKTY

PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV

Názov projektu: Podpora výskumno-vývojového potenciálu v oblasti dopravných prostriedkov
ITMS kód projektu: 313011T557
Poskytovateľ: Výskumná agentúra
Doba riešenia: 2016 – 2019
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Karol Semrád, PhD.
Bližšie informácie


Názov projektu: Nové možnosti a prístupy optimalizácie v rámci logistických procesov v oblasti dopravy a dopravných systémov
ITMS kód projektu: 313011T567
Poskytovateľ: Výskumná agentúra
Doba riešenia: 2016 – 2019
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. (BERG)
Zodpovedný riešiteľ za LF: Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.
Bližšie informácie


ZAHRANIČNÉ PROJEKTY

Názov projektu: Simulace zásahů u leteckých nehod
Číslo projektu: VH20172019027
Grantová schéma/ Poskytovateľ grantu: Ministerstvo vnitra ČR – Program bezpečnostní výzkumu pro potřeby státu 2016-2021
Doba riešenia: 2017 – 2019
Zodpovedný riešiteľ/ koordinátor projektu: doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof.h.c.
Spoluriešiteľské organizácie: Univerzita Pardubice (ČR) , Západočeská univerzita v Plzni(ČR)


Názov projektu: Boosting European Security Law and Policy: Focus on flows of migrants, data securite and movement of capitals
Číslo projektu: 599763-EPP-1-2018-1-IT-EPPJMO
Grantová schéma/ Poskytovateľ grantu: Erasmus+ Programme – Jean Monnet Activities
Doba riešenia: 2017 – 2020
Zodpovedný riešiteľ/ koordinátor projektu: Marco Ventura (Universita‘ Segli studi di Siena, Taliansko)
Spoluriešiteľské organizácie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zodpovedný riešiteľ za LF: Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.


Projekty programu Výskum a inovácie

Názov projektu : Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry
Doba riešenia: 2011 – 2014
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Bálint, CSc.
Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach, Letisková spoločnosť Žilina, a.s., YMS, a.s. Trnava
Spoluriešitelia za LF: Ing. Stanislav Ďurčo, PhD., Ing. Peter Kandráč, PhD., Ing. Viliam Herczog


Názov projektu: Balík inovatívnych prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE
Doba riešenia: 2013 – 2015
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.
Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Technická univerzita v Košiciach
Spoluriešitelia za LF: prof. Ing. Milan Džunda, CSc., doc. Ing. Ján Bálint, CSc., doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc., doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc., doc. Ing. Ján Labun, CSc., doc. Ing. Ján Piľa, PhD., doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, Ing. Martina Melicherová, doc. Ing. Ján Bálint, CSc., Ing. Stanislav Ďurčo, PhD., Ing. Peter Kandráč, PhD., Ing. Ján Bačík, CSc., Ing. Vladimír Begera, PhD., Ing,. Alica Tobisová, PhD., Ing. Robert Klír, PhD., doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD., Ing. Ľuboš Socha, PhD., PhD., Mgr. Peter Čekan, PhD., prof. Ing. František Adamčík, CSc., doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.

Projekty agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Názov projektu: Nová generácia odbavovacieho systému pre letiská
Číslo projektu: APVV-15-0527
Doba riešenia: 2016 – 2019
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. František Adamčík, CSc.
Spoluriešitelia: Ing. Jozef Galanda, PhD., Ing. Radoslav Šulej, PhD.


Názov projektu: Dynamika doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch
Doba riešenia: 2013 – 2015
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD. – Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: UPJŠ v Košiciach
Spoluriešitelia za LF: doc. RNDr. Eva Komová, PhD.


Projekty VEGA

Názov projektu: Výskum použiteľnosti moderných zabudovaných bezkontaktných mikro senzorov pre zvýšenie bezpečnosti prevádzky leteckých kompozitných konštrukcií
Číslo projektu: VEGA 1/0374/17
Doba riešenia: 2017 – 2019
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslav Šmelko, PhD.


Názov projektu: Interakcia magnetických kvapalín s elektromagnetickým poľom
Číslo projektu: VEGA 2/0141/16
Doba riešenia: 2016 – 2019
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Milan Timko CSc. (Slovenská akadémia vied , ÚEF)
Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.


Názov projektu: Magnetometre na báze magnetických mikrodrôtov
Číslo projektu: VEGA 1/0201/16
Doba riešenia: 2016 – 2018
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.


Názov projektu: Magnetometre na báze magnetických mikrodrôtov
Doba riešenia: 2016 – 2018
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Technická univerzita v Košiciach
Spoluriešitelia za LF: doc. RNDr. Eva Komová, PhD., doc. Ing. Jozef Hudák, CSc., doc. Ing. Václav Moucha, CSc., Ing. Ivan Mikita, PhD., doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.


Názov projektu: Analýza zmien elektrofyzikálnej štruktúry progresívnych elektrotechnických izolačných materiálov vplyvom externých degradačných činiteľov
Doba riešenia: 2015 – 2017
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Technická univerzita v Košiciach
Spoluriešitelia za LF: doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.


Názov projektu : Citlivosť kvapalných kryštálov s nanočasticami na vonkajšie magnetické pole
Doba riešenia: 2013 – 2016
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc. – UEF SAV
Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Spolurie šitelia za LF: doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.


Názov projektu: Vplyv magnetickej rozmernosti a spinovej anizotropie na kvantové procesy v geometricky frustrovaných systémoch
Doba riešenia: 2013 – 2016
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.
Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Prírodovedecká Fakulta UPJŠ
Spoluriešiteľ za LF: RNDr. Katarína Tibenská, PhD.

Projekty KEGA

Názov projektu: Návrh špecializovaného školiaceho konceptu orientovaného na rozvoj experimentálnych zručností v rámci edukácie v odbore logistika
Číslo projektu: KEGA 009TUKE-4/2016
Doba riešenia: 2016 – 2019
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. (Technická univerzita v Košiciach, F BERG)
Zodpovedný riešiteľ za LF: Ing. Peter Koščák, PhD., ING-PAED IGIP


Názov projektu: Intenzifikácia metód molekulárno – proteomickej biológie v študijnom odbore 5.2.47 Biomedicínske inžinierstvo
Číslo projektu: KEGA 069TUKE-4/2017
Doba riešenia: 2017 – 2019
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD. (Technická univerzita v Košiciach, SjF)
Zodpovedný riešiteľ za LF: RNDr. Kristína Budajová, PhD.


Názov projektu: Integrovaný študijný program „Letecké bezpilotné systémy“
Doba riešenia: 2013 – 2015
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Technická univerzita Košice
Spoluriešitelia za LF: doc. Ing. Jozef Hudák, CSc., doc. Ing. Dušan Praslička, PhD., Ing. Romana Dobáková, PhD., Ing. Karol Semrád, PhD., Ing. Ivan Mikita, PhD., doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc., Ing. Róbert Bréda, PhD., doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc., Ing. Peter Gašparovič, PhD., Ing. Pavol Lipovský, doc. Ing. Ján Bálint, CSc., Ing. Stanislav Ďurčo, PhD., Ing. Miroslav Laššák, Ing. Miroslav Šmelko, PhD.


Názov projektu: Merania fyzikálnych a technických veličín pre letecké študijné programy
Doba riešenia: 2015 – 2017
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Eva Komová, PhD.
Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Letecká fakulta TUKE
Spoluriešitelia: RNDr. Katarína Tibenská, PhD., RNDr. Kristína Budajová, PhD., doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.

Projekty 7. rámcového projektu Európskej únie (7. RP EU)

Názov projektu : ESPOSA – Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft
Doba riešenia: 2011 – 2015
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Letecká fakulta TUKE
Spoluriešitelia za LF: doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD., doc. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing. Jozef Judičák, PhD., Ing. Milan Seman

Projekty INÉ

Názov projektu: Model prípravy odborného personálu pre potreby Vzdušných síl OS SR
Číslo zmluvy: SEMOD-77-4/2019
Poskytovateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Doba riešenia: 04/2019 – 03/2020
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.


Názov projektu: Podporou technicky zameraných aktivít pre mládež k bezpečnejšej spoločnosti
Číslo zmluvy: 19048/2019
Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Doba riešenia: 10/2019 – 03/2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M. , doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.