Vedecko-výskumné pracovisko Katedry leteckého inžinierstva

Katedra leteckého inžinierstva sa v oblasti výskumu zameriava najmä:

  • vývoj riadiacich systémov dvoch malých turbohriadeľových motorov s ich experimentálnym overením v laboratóriu malých prúdových motorov,
  • aplikácia technológií digitálneho inžinierstva v leteckom priemysle pomocou progresívnych nástrojov životného cyklu produktu PLM SIEMENS,
  • počítačové laboratórium vybavené digitálnou technológiou SIEMENS PLM,
  • zameranie na výskum progresívnych metód návrhu, vývoja, modelovania, riadenia, diagnostiky v procesoch konštruovania a údržby v leteckom priemysle,
  • softvérove portfólium NX, Tecnomatix Jack, TX Plant Simulation.

Katedra disponuje Laboratóriom inteligentných riadiacich systémov leteckých motorov, ktoré je spoločným pracoviskom Leteckej fakulty TUKE (Katedra avioniky, Katedra leteckého inžinierstva) a Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE (Katedra kybernetiky a umelej inteligencie).

Zameriava sa na výskum moderných metód modelovania, riadenia a diagnostiky zložitých systémov s využitím prístupov umelej inteligencie, Metódy sú aplikované na objektoch malých prúdových leteckých motorov MPM-20, TJ-100 a Saphir 5.

Katedra sa spolupodieľa na riešení projektov VEGA a KEGA, ako aj medzinárodný projekt 7. rámcového programu Európskej únie – ESPOSA (Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft)

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.