Uchádzači

Doktorandské štúdium - 3. stupeň VŠ štúdia

Display portlet menu

Doktorandské štúdium - 3. stupeň VŠ štúdia

Výsledky prijímacieho konania na doktorandské štúdium v AR 2023/2024

Zobraziť výsledky

 

Informácia o zápise študentov doktorandského štúdia na AR 2023/2024

Zápis študentov PhD. štúdia na AR 2023/2024 prebehne online cez IS MAIS, v termíne od 4.9.2023 do 8.9.2023. Informácie k online zápisom na štúdium v AR 2023/2024 sú uvedené v IS MAIS. Študent musí mať pred zápisom uhradený (a v IS MAIS zaevidovaný) poplatok za zápis, v prípade externého štúdia aj poplatok za školné. Platby prosím realizujte jednotlivo, prevodom na účet, s uvedením správneho variabilného a špecifického symbolu.
Do dňa zápisu zašlite doklad o úhrade školného za externé štúdium na adresu: lucia.kleinova@tuke.sk 

Študenti 1. ročníka, denné štúdium – aj osobný zápis v termíne 11.9.2023 alebo 13.9.2023 v čase od 9:00 – 12:00 hod. (po online zápise v IS MAIS), na referáte pre vedu a výskum, Ing. Lucia Kleinová.

Študent, po zapísaní na štúdium a po predložení dokladu o zaplatení, si môže vyzdvihnúť na Ústave výpočtovej techniky TUKE prolongačnú známku ISIC.

Po vykonaní elektronického zápisu, si môže študent vytlačiť z MAISu tlačivo „Potvrdenie o štúdiu“ a vyplnené tlačivo si nechať potvrdiť na referáte pre vedu a výskum.

Upozornenie:
Ak študent neuhradí predmetné poplatky do stanoveného termínu, bude sa to považovať za prejavenie jeho nezáujmu o štúdium a zanikne mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu podľa § 58 ods. 9 zákona. a § 10 ods. 7 Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach.

Pokyny pre už študujúcich študentov:
Pred zápisom si skontrolujte zápisy všetkých absolvovaných predmetov v MAISe. V prípade, že ste neodovzdali potvrdenia o absolvovaní predmetu na referát vedy a výskumu LF, urobte tak do zápisu.

V prípade otázok ma kontaktujte na e-mail: lucia.kleinova@tuke.sk 

 

Doktorandské študijné programy:

Názov študijného programu

Jazyk štúdia

Forma štúdia

Doba štúdia

Riadenie leteckej dopravy
RLD
slovenský denná 3 roky
externá 4 roky
Letecké a kozmické systémy
LaKS
slovenský denná 3 roky
externá 4 roky
Aerospace Systems
(Letecké a kozmické systémy)

LaKS
anglický denná 3 roky
externá 4 roky

 

Podmienky prijatia na štúdium 3. stupňa – Doktorandské štúdium na LF TUKE v akademickom roku 2023/2024

Doktorandské štúdium v dennej forme trvá 3 roky, v externej forme 4 roky. Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje univerzita na čas trvania tohto štúdia štipendium. Externá forma štúdia v slovenskom jazyku je spoplatnená (1000,- € /akademický rok).

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2023/2024 je ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. – 7), sa podávajú elektronicky, resp. ich uchádzač doručí na Referát pre vedu, výskum a štúdium 3. stupňa LF TUKE, Ing. Lucia Kleinová, prípadne pošle poštou (doporučená zásielka).


Predpokladané počty na prijatie na ŠP:

  • Denné štúdium: RLD/LAKS 2/2
  • Externé štúdium: RLD/LAKS 2/2

K prihláške (Prihláška PhD) priloží uchádzač životopis, overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia, zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, rámcový projekt k téme dizertačnej práce a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
Prijímacia skúška (§ 57, ods. 3 zákona) pozostáva z jazykovej a odbornej časti. Počet prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia závisí od počtu doktorandských miest na Leteckej fakulte. O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na základe odporúčania, resp. poradovníka uchádzačov stanoveného prijímacou komisiou v danom študijnom odbore.
 

Elektronická prihláška

 

Dôležité termíny a možnosti platby:

Termín podania prihlášky: do 10. júna 2024
Termín prijímacích skúšok: 17. jún 2024
Poplatok za prijímacie konanie: 30.- € (e-prihláška)
40.- € (papierová prihláška)
Poplatok za prijímacie konanie:
(štúdium v inom ako štátnom jazyku)
60.- € (e-prihláška)
70.- € (papierová prihláška)
Č. účtu v tvare IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621
Variabilný symbol: 55903
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: Meno Priezvisko

 

 

Fakultná odborová komisia doktorandského štúdia na LF TUKE

študijný odbor: Doprava

 

Dokumentácia doktorandského štúdia: