Uchádzači

Inžinierske štúdium (2. stupeň VŠ štúdia)

Display portlet menu

Inžinierske štúdium (2. stupeň VŠ štúdia)

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium v akademickom roku 2024/2025

 

Prijímacia skúška sa nevykonáva!

Elektronická prihláška

 

Inžinierske študijné programy:

Názov študijného programu

Forma štúdia

Jazyk štúdia

Doba štúdia

Počty na prijatie

Školné

Manažérstvo leteckej dopravy
Špecializácia:
 • Manažment v leteckej doprave
  (MLD_MvLD_Ing_D_sk)
 • Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana v leteckej doprave
  (MLD_BaBOvLD_Ing_D_sk)
denná slovenský 2 roky 50 -
Manažérstvo leteckej dopravy
Špecializácia:
 • Manažment v leteckej doprave
  (MLD_MvLD_Ing_E_2023_sk)
 • Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana v leteckej doprave
  (MLD_BaBOvLD_Ing_E_2023_sk)
externá slovenský 2 roky 20 750€

Letecké a kozmické inžinierstvo
Špecializácia:

 • Avionika
  (LaKI_Avio_Ing_D_sk)
 • Prevádzka a konštrukcia lietadiel
  (LaKI_PaKL_Ing_D_sk)
denná slovenský 2 roky 30 -
Air Transport Management
Specialization:
 • Air transport management
  (MLD_MvLD_Ing_D_en)
 • Safety and air transport security
  (MLD_BaBOvLD_Ing_D_en)
Full-time English 2 years 20 Max.
6000€
Aerospace Engineering
Specialization:
 • Avionics
  (LaKI_Avio_Ing_D_en)
 • Aircraft operation and design
  (LaKI_PaKL_Ing_D_en)
Full-time English 2 years 10 Max.
6000€

 

Dôležité termíny a poplatky spojené s prijímacím konaním:

Podanie prihlášky: do 26. mája 2024
Rozhodnutie dekana o prijatí: do 2. júna 2024
Poplatok za prijímacie konanie: 20.- € (e-prihláška)
30.- € (papierová prihláška)
Poplatok za prijímacie konanie – štúdium v inom ako štátnom jazyku: 50.- € (e-prihláška)
60.- € (papierová prihláška)
Účet IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621
Variabilný symbol: 55903
Konštantný symbol: 0308

 

Prihlášku na štúdium je možné podať elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška), v papierovej forme poštou, alebo osobne na Študijnom referáte LF.
Uchádzač o inžinierske štúdium na TUKE sa môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program.

 

Podmienky prijatia na štúdium 2. stupňa - inžinierske štúdium na LF TU v Košiciach v akademickom roku 2024/2025

 

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium:

 • úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia 1. stupňa v študijnom programe, ktorý je akreditovaný v tom istom študijnom odbore, v ktorom je akreditovaný študijný program 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási,

 • alebo úspešné absolvovanie iného študijného programu (alebo odboru podľa predchádzajúcich predpisov), ktorého obsah a štruktúra absolvovaných predmetov však zaručujú spôsobilosť pokračovať v štúdiu zvoleného študijného programu 2. stupňa. V takomto prípade rozhoduje o prijatí prijímacia komisia na základe návrhu garanta študijného programu.


Podmienky prijatia zahraničných študentov na inžinierske študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku:

Okrem splnenia hore uvedených všeobecných podmienok prijatia na štúdium je pre zahraničných študentov uchádzajúcich sa o štúdium v slovenskom jazyku nutné preukázať aj základné znalosti zo slovenského jazyka pre porozumenie, hovorenie a písanie minimálne ako užívateľ základov jazyka na úrovni A2 podľa spoločného európskeho rámca pre jazyky CEF:

 • rozumie vetám a často používaným frázam týkajúcich sa každodenného života,
 • dokáže jednoduchým spôsobom popísať svoje vzdelanie, svoje najbližšie okolie, vie reagovať na otázky a pohybovať sa v rovine základných časov v slovenskom jazyku,
 • slovná zásoba sa pohybuje v rozsahu 1600 slov.

Overenie znalostí zo slovenského jazyka sa vykonáva v rámci prijímacej skúšky vo forme písomného testu a ústneho testu, na ktorú budú zahraniční študenti pozvaní. Uvedené overenie znalostí zo slovenského jazyka neplatí pre zahraničných študentov, ktorí absolvovali vysokoškolské štúdium 1. stupňa v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

V rámci prijímacieho konania musia zahraniční študenti predložiť aj doklad o uznaní rovnocennosti dokladov o vysokoškolskom vzdelaní 1. stupňa.


Podmienky prijatia študentov na inžinierske študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku.

Okrem splnenia hore uvedených všeobecných podmienok prijatia na štúdium a špecifických podmienok prijatia na štúdium je pre študentov uchádzajúcich sa o štúdium v anglickom jazyku nutné preukázať aj základné znalosti z anglického jazyka pre porozumenie, hovorenie a písanie minimálne ako užívateľ základov jazyka na úrovni A2 podľa spoločného európskeho rámca pre jazyky CEF:

 • rozumie vetám a často používaným frázam týkajúcich sa každodenného života,
 • dokáže jednoduchým spôsobom popísať svoje vzdelanie, svoje najbližšie okolie, vie reagovať na otázky a pohybovať sa v rovine základných časov v slovenskom jazyku,
 • slovná zásoba sa pohybuje v rozsahu 1600 slov.

Overenie znalostí z anglického jazyka sa vykonáva v rámci prijímacej skúšky vo forme písomného testu a ústneho testu, na ktorú budú zahraniční študenti pozvaní.

V rámci prijímacieho konania musia zahraniční študenti predložiť aj doklad o uznaní rovnocennosti dokladov o vysokoškolskom vzdelaní 1. stupňa.


Spôsob výberu uchádzačov na štúdium

Prijímacia skúška sa nevykonáva. Kritériom pre výber uchádzačov na štúdium sú dosiahnuté študijné výsledky v štúdiu študijného programu 1. stupňa. Poradie uchádzačov na prijatie na štúdium sa stanoví na základe ich umiestnenia v poradovníku. Tento sa zostavuje podľa váženého priemeru za dosiahnuté výsledky v 1. stupni vysokoškolského štúdia podľa Vyhlášky MŠ SR 614/2002 o kreditovom systéme štúdia. Pri prijímaní budú uprednostnení uchádzači s vyšším váženým priemerom.

Výsledky prijímacieho konania v AR 2022/2023