Fakulta

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi.

Predseda

doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.

Členovia

Ing. Matej Antoško, PhD., Ing.Paed.IGIP

doc. RNDr. Peter Szabó, PhD.

Ing. Branislav Racek

Mgr. Martin Kelemen

Dušan Pevný