Uchádzači

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Slovo dekana

Filozofia letectva je otvorená. Neustále sa rozvíja na základe dynamicky sa meniacej leteckej praxe a ako prvé by malo reagovať letecké vzdelávanie.

Stanislav Szabo

Inžinierske štúdium (2. stupeň VŠ štúdia)

Display portlet menu

Inžinierske štúdium (2. stupeň VŠ štúdia)

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium v akademickom roku 2021/2022

 

Prijímacia skúška sa nevykonáva!

Elektronická prihláška

 

Inžinierske študijné programy:

Názov študijného programu

Forma štúdia

Jazyk štúdia

Doba štúdia

Počty na prijatie

Školné

Manažérstvo leteckej dopravy
Špecializácia:
  • Manažment v leteckej doprave
  • Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana v leteckej doprave
denná slovenský 2 roky 70 -
externá 3 roky 20 750€

Letecká a kozmická technika
Špecializácia:

  • Avionika
  • Prevádzka a konštrukcia lietadiel
denná slovenský 2 roky 30 -
Air Transport Management Full-time English 2 years 20 Max.
6000€
Aerospace Technology Full-time English 2 years 10 Max.
6000€

 

Dôležité termíny a poplatky spojené s prijímacím konaním:

Podanie prihlášky: do 4. júna 2021
Rozhodnutie dekana o prijatí: do 11. júna 2021
Poplatok za prijímacie konanie: 20.- € (e-prihláška)
30.- € (papierová prihláška)
Poplatok za prijímacie konanie – štúdium v inom ako štátnom jazyku: 50.- € (e-prihláška)
60.- € (papierová prihláška)
Účet IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621
Variabilný symbol: 55903
Konštantný symbol: 0308

 

Prihlášku na štúdium je možné podať elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška), v papierovej forme poštou, alebo osobne na Študijnom referáte LF.  Uchádzač o inžinierske štúdium na TUKE sa môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program.

 

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium:

  • úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia 1. stupňa v študijnom programe, ktorý je akreditovaný v tom istom študijnom odbore, v ktorom je akreditovaný študijný program 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási,
  • alebo úspešné absolvovanie iného študijného programu (alebo odboru podľa predchádzajúcich predpisov), ktorého obsah a štruktúra absolvovaných predmetov však zaručujú spôsobilosť pokračovať v štúdiu zvoleného študijného programu 2. stupňa. V takomto prípade rozhoduje o prijatí prijímacia komisia na základe návrhu garanta študijného programu.


Podmienky prijatia zahraničných študentov na inžinierske študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku:

Okrem splnenia hore uvedených všeobecných podmienok prijatia na štúdium je pre zahraničných študentov nutné preukázať aj základné znalosti zo slovenského jazyka pre porozumenie, hovorenie a písanie minimálne ako užívateľ základov jazyka na úrovni A2 podľa spoločného európskeho rámca pre jazyky CEF:

  • rozumie vetám a často používaným frázam týkajúcich sa každodenného života,
  • dokáže jednoduchým spôsobom popísať svoje vzdelanie, svoje najbližšie okolie, vie reagovať na otázky a pohybovať sa v rovine základných časov v slovenskom jazyku,
  • slovná zásoba sa pohybuje v rozsahu 1600 slov.

Overenie znalostí zo slovenského jazyka sa vykonáva v rámci prijímacej skúšky vo forme písomného testu a ústneho testu, na ktorú budú zahraniční študenti pozvaní. Uvedené overenie znalostí zo slovenského jazyka neplatí pre zahraničných študentov, ktorí absolvovali vysokoškolské štúdium 1. stupňa v slovenskom jazyku alebo v  českom jazyku.

V rámci prijímacieho konania musia zahraniční študenti predložiť aj doklad o uznaní rovnocennosti dokladov o vysokoškolskom vzdelaní 1. stupňa.


Spôsob výberu uchádzačov na štúdium

Prijímacia skúška sa nevykonáva. Kritériom pre výber uchádzačov na štúdium sú dosiahnuté študijné výsledky v štúdiu študijného programu 1. stupňa. Poradie uchádzačov na prijatie na štúdium sa stanoví na základe ich bodového umiestnenia v poradovníku. Tento sa zostavuje podľa váženého priemeru za dosiahnuté výsledky v 1. stupni vysokoškolského štúdia podľa Vyhlášky MŠ SR 614/2002 o kreditovom systéme štúdia. Pri prijímaní budú uprednostnení uchádzači s vyšším váženým priemerom.