Fakulta

Akademický senát

Akademický senát je orgán akademickej samosprávy Leteckej fakulty, ktorého postavenie a pôsobnosť upravuje §26 a §27 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §8, §10 až §12 Štatútu, vnútorným predpisom Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.


Akademický senát Leteckej fakulty:

 • schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy LF, ako aj ďalšie vnútorné predpisy LF; 
 • schvaľuje na návrh predsedu Akademického senátu LF vnútorné predpisy LF; 
 • vyjadruje sa na návrh dekana k vnútorným predpisom LF pred ich predložením Vedeckej rade LF; 
 • pred schválením vo Vedeckej rade LF prerokúva návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať LF, predložený dekanom; 
 • volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora TUKE na odvolanie dekana; 
 • ak LF nemá dekana, navrhuje rektorovi TUKE osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana, najviac však na obdobie 6 (šesť) mesiacov;
 • schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov LF;
 • schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov Vedeckej rady LF;
 • schvaľuje návrh rozpočtu LF, ktorý predložil dekan a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami LF;
 • schvaľuje Zámer rozvoja LF vypracovaný v súlade s Dlhodobým zámerom TUKE, predložený dekanom po prerokovaní vo Vedeckej rade LF a jeho aktualizáciu;
 • schvaľuje Výročnú správu o činnosti a Výročnú správu o hospodárení LF predloženú dekanom;
 • schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných LF, predložené dekanom;
 • vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk LF;
 • volí zástupcov LF do Rady vysokých škôl;
 • raz za rok podáva akademickej obci LF správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle LF najmenej na 4 (štyri) roky;
 • vyjadruje sa k návrhom rektora TUKE na úkony týkajúce sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh LF pred ich predložením na schválenie Akademickému senátu TUKE;
 • plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi TUKE alebo LF.

 

Senát sa skladá z volených zástupcov akademickej obce Leteckej fakulty (§ 10 štatútu LF). Senát má 12 členov a skladá sa zo zamestnaneckej časti a študentskej časti. Zamestnanecká časť má osem členov. Študentská časť má štyroch členov. Členov zamestnaneckej časti senátu volia v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce Leteckej fakulty. Členov študentskej časti senátu volia v priamych tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce Leteckej fakulty. Členom zamestnaneckej časti senátu môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce Leteckej fakulty. Členom študentskej časti senátu môže byť len člen študentskej časti akademickej obce Leteckej fakulty. Funkčné obdobie senátu trvá štyri roky.