Veda a výskum

Projekty

Prehľaď vybraných riešených projektov na LF TUKE v r. 2011-2021:
 

Projekty financované zo štrukturálnych fondov:

 • Názov projektu: Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení
  ITMS kód projektu: 313011AUP1
  Prijímateľ: Technická univerzita v Košiciach
  Sídlo: Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
  Partner: Centrum výcviku Lešť
  Poskytovateľ: Výskumná agentúra
  Miesto realizácie projektu: Košický kraj, Košice, Rampová 7; Banskobystrický kraj, Pliešovce, okr. Zvolen
  Výška NFP: 3 603 671,77 EUR
  Doba riešenia: 2021 – 2023
  Kľúčoví pracovníci: doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD., m.prof., doc. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing.Paed.IGIP, Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M., mim.prof., doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
  Web sídlo projektu: movir.lf.tuke.sk

 

Projekty APVV:

 • Názov projektu: Inovatívne meranie rýchlosti letu netradičných lietajúcich zariadení
  Číslo projektu: APVV-20-0546
  Doba riešenia: 2021 – 2024
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing.Paed.IGIP
 • Názov projektu: Aplikovaný výskum a vývoj pracovnej látky pre odmorovanie, dezinfekciu a dezaktiváciu, aplikovanej do studenej plazmy za atmosférického tlaku, pre dopravné služby
  Číslo projektu: PP-COVID-20-0002
  Doba riešenia: 2020 - 2021
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
 • Názov projektu: Inteligentné pásové dopravníky
  Číslo projektu: APVV-18-0248
  Doba riešenia: 2019 – 2022
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Karol Semrád, PhD.
 • Názov projektu: Uplatňovanie autoregulačných metód pri príprave letových posádok
  Číslo projektu: APVV-17-0167
  Doba riešenia: 2018 – 2021
  Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M. mim.prof.
 • Názov projektu: Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania
  Číslo projektu: APVV-17-0360
  Doba riešenia: 2018 - 2021
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
 • Názov projektu: Dynamika doménových stien a skyrmiónov v tenkých magnetických vrstvách
  Číslo projektu: APVV-17-0184
  Doba riešenia: 2018 – 2021
  Zodpovedný riešiteľ: RNDR. Kornel Richter, PhD. (UPJŠ v Košiciach)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.

 

Projekty VEGA:

 • Názov projektu: Štruktúra a dynamika magnetických kvapalín v elektrickom poli
  Číslo projektu: 2/0011/20
  Doba riešenia: 2020 - 2023
  Zodpovedný riešiteľ LF: doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
 • Názov projektu: Ekonomické súvislosti podielu žien na manažérskych pozíciách v podnikoch Slovenskej republiky
  Číslo projektu: VEGA 1/0363/20
  Doba riešenia: 2020-2022
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PhD. (EU v Bratislave)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. Ing. Luboš Socha, PhD., PhD.
 • Názov projektu: Výskum progresívnych materiálov zlepšujúcich interakciu neionizujúceho žiarenia so stavebnými prvkami, za účelom zvýšenia odolnosti stavieb voči elektromagnetickému smogu.
  Číslo projektu: 1/0435/19
  Doba riešenia: 2019 - 2021
  Zodpovedný riešiteľ LF: doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.
 • Názov projektu: Experimentálny výskum napäťovo-deformačných stavov u gumových kompozitov používaných pri ťažbe a spracovaní surovín
  Číslo projektu: VEGA-1/0429/18
  Doba riešenia: 2018 – 2021
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubomír Ambriško, PhD. (TU v Košiciach)
  Zodpovední riešitelia za LF: Ing. Peter Koščák, PhD. , ING-PAED IGIP, doc. Ing. Karol Semrád, PhD.

 

Projekty KEGA:

 • Názov projektu: Integrované laboratórium pre digitálnu leteckú edukáciu vo vybraných predmetoch letovej prípravy
  Číslo projektu: KEGA 051TUKE-4/2021
  Doba riešenia: 2021 – 2023
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.
 • Názov projektu: Malý bezposádkový letún – platforma pre vzdelávanie v oblasti inteligentných avionických systémov
  Číslo projektu: KEGA 044TUKE-4/2019
  Doba riešenia: 2019 – 2021
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
 • Názov projektu: Vedecké a edukačné centrum pre diaľkový prieskum Zeme so zameraním na využívanie e-learningových prístupov vo vzdelávaní
  Číslo projektu: 004TUKE-4/2019
  Doba riešenia: 2019 - 2021
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Ing. Jozef Sabo, PhD.

 

Projekt programu Výskum a inovácie:

 • Názov projektu: Inovovaný SW nástroj kybernetickej bezpečnosti pred bezpečnostnými incidentmi v sieťovej prevádzke civilného letectva
  Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17
  Doba riešenia: 2021 – 2023
  Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. Ing. Róbert, Rozenberg, PhD.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Beset, spol. s r.o., partneri: SYTELI, s.r.o., TU v Košiciach

 

Projekty INÉ:

 • Názov projektu: Návrh technického zariadenia pre maloplošnú antibakteriálnu a antivirotickú dekontamináciu povrchov nákladu a batožín v leteckej doprave
  Číslo projektu: Výskumný grant pre mladých vedeckých pracovníkov na TUKE na rok 2021
  Doba riešenia: 2021
  Zodpovedný riešiteľ LF: Ing. Branislav Racek

 

Zahraničné projekty:

 • Názov projektu: Transferring V4 expertise in knowledge/technology transfer
  Poskytovateľ: Visegrad fund
  Doba riešenia: 2020 - 2022
  Zodpovedný riešiteľ LF: doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.  The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

Ukončené projekty:
 

Projekty financované zo štrukturálnych fondov:

 • Názov projektu: Podpora výskumno-vývojového potenciálu v oblasti dopravných prostriedkov
  ITMS kód projektu: 313011T557
  Poskytovateľ: Výskumná agentúra
  Doba riešenia: 2016 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Karol Semrád, PhD.
  Bližšie informácie
   
 • Názov projektu: Nové možnosti a prístupy optimalizácie v rámci logistických procesov v oblasti dopravy a dopravných systémov
  ITMS kód projektu: 313011T567
  Poskytovateľ: Výskumná agentúra
  Doba riešenia: 2016 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. (FBERG)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.
  Bližšie informácie

 

Zahraničné projekty:

 • Názov projektu: Boosting European Security Law and Policy: Focus on flows of migrants, data security and movement of capitals
  Číslo projektu: 599763-EPP-1-2018-1-IT-EPPJMO
  Grantová schéma/ Poskytovateľ grantu: Erasmus+ Programme – Jean Monnet Activities
  Doba riešenia: 2017 – 2020
  Zodpovedný riešiteľ/ koordinátor projektu: Marco Ventura (Universita‘ Segli studi di Siena, Taliansko)
  Spoluriešiteľské organizácie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
 • Názov projektu: Simulace zásahů u leteckých nehod
  Číslo projektu: VH20172019027
  Grantová schéma/ Poskytovateľ grantu: Ministerstvo vnitra ČR – Program bezpečnostní výzkumu pro potřeby státu 2016-2021
  Doba riešenia: 2017 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ/ koordinátor projektu: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.  (Univerzita Pardubice, ČR)
  Spoluriešiteľské organizácie: Univerzita Pardubice (ČR) , Západočeská univerzita v Plzni (ČR)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof.h.c.

 

Projekty programu Výskum a inovácie:

 • Názov projektu: Balík inovatívnych prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE
  Doba riešenia: 2013 – 2015
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Technická univerzita v Košiciach
  Spoluriešitelia za LF: prof. Ing. Milan Džunda, CSc., doc. Ing. Ján Bálint, CSc., doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc., doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc., doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, Ing. Martina Melicherová, doc. Ing. Ján Bálint, CSc., Ing. Stanislav Ďurčo, PhD., Ing. Peter Kandráč, PhD., Ing. Ján Bačík, CSc., Ing,. Alica Tobisová, PhD., Ing. Robert Klír, PhD., doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD., Ing. Ľuboš Socha, PhD., PhD., Mgr. Peter Čekan, PhD., doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.
 • Názov projektu: Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry
  Doba riešenia: 2011 – 2014
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Bálint, CSc.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach, Letisková spoločnosť Žilina, a.s., YMS, a.s. Trnava
  Spoluriešitelia za LF: Ing. Stanislav Ďurčo, PhD., Ing. Peter Kandráč, PhD., Ing. Viliam Herczog

 

Projekty agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV):

 • Názov projektu: Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory
  Číslo projektu: APVV-16-0079
  Doba riešenia: 2017 – 2021
  Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. (UPJŠ v Košiciach)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. RNDr. Eva Komová, PhD.
 • Názov projektu: Nová generácia odbavovacieho systému pre letiská
  Číslo projektu: APVV-15-0527
  Doba riešenia: 2016 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. František Adamčík, CSc.
 • Názov projektu: Dynamika doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch
  Doba riešenia: 2013 – 2015
  Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. – UPJŠ v Košiciach
  Spoluriešitelia za LF: doc. RNDr. Eva Komová, PhD.

 

Projekty VEGA:

 • Názov projektu: Vplyv magnetického poľa a spinovej anizotropie na základný stav a kritické správanie dvojrozmerných kvantových magnetických systémov
  Číslo projektu: VEGA 1/0269/17
  Doba riešenia: 2017-2020
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc. (UPJŠ v Košiciach)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: RNDr. Katarína Tibenská, PhD.
 • Názov projektu: Transfer poznatkov z laboratórnych experimentov a matematických modelov do tvorby znalostného systému pre hodnotenie kvality environmentálne prijateľných dopravných pásov
  Číslo projektu: VEGA 1/0577/17
  Doba riešenia: 2017 – 2020
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. (TU v Košiciach)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Ing. Peter Koščák, PhD., ING-PAED IGIP
 • Názov projektu: Počítačový model integrácie chemosenzorických modulov a motorického modulu neurónovej siete C. Elegans
  Číslo projektu: VEGA 2/0043/17
  Doba riešenia: 2017 – 2020
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. PhDr. Marek Dobeš, PhD. (SAV)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
 • Názov projektu: Výskum použiteľnosti moderných zabudovaných bezkontaktných mikro senzorov pre zvýšenie bezpečnosti prevádzky leteckých kompozitných konštrukcií
  Číslo projektu: VEGA 1/0374/17
  Doba riešenia: 2017 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
 • Názov projektu: Interakcia magnetických kvapalín s elektromagnetickým poľom
  Číslo projektu: VEGA 2/0141/16
  Doba riešenia: 2016 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Milan Timko CSc. (Slovenská akadémia vied , ÚEF)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
 • Názov projektu: Magnetometre na báze magnetických mikrodrôtov
  Číslo projektu: VEGA 1/0201/16
  Doba riešenia: 2016 – 2018
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
 • Názov projektu: Magnetometre na báze magnetických mikrodrôtov
  Doba riešenia: 2016 – 2018
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Technická univerzita v Košiciach
  Spoluriešitelia za LF: doc. RNDr. Eva Komová, PhD., doc. Ing. Jozef Hudák, CSc., doc. Ing. Václav Moucha, CSc., Ing. Ivan Mikita, PhD., doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.
 • Názov projektu: Analýza zmien elektrofyzikálnej štruktúry progresívnych elektrotechnických izolačných materiálov vplyvom externých degradačných činiteľov
  Doba riešenia: 2015 – 2017
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Technická univerzita v Košiciach
  Spoluriešitelia za LF: doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
 • Názov projektu: Citlivosť kvapalných kryštálov s nanočasticami na vonkajšie magnetické pole
  Doba riešenia: 2013 – 2016
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc. – UEF SAV
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Ústav experimentálnej fyziky SAV
  Spolurie šitelia za LF: doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
 • Názov projektu: Vplyv magnetickej rozmernosti a spinovej anizotropie na kvantové procesy v geometricky frustrovaných systémoch
  Doba riešenia: 2013 – 2016
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Prírodovedecká Fakulta UPJŠ
  Spoluriešiteľ za LF: RNDr. Katarína Tibenská, PhD.

 

Projekty KEGA:

 • Názov projektu: Vytvorenie laboratória inžinierskej kreativity
  Číslo projektu: 067TUKE-4/2018
  Doba riešenia: 2018 – 2020
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Radim Rybár, PhD.
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Ing. Peter Gašparovič, PhD.
 • Názov projektu: Vytvorenie učebných pomôcok pre špecializované laboratórium magnetometrie
  Číslo projektu: KEGA 052TUKE-4/2018
  Doba riešenia: 2018 – 2020
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.
 • Názov projektu: Letecká a kozmická senzorika na riadenie bezposádkových inteligentných objektov so subsystémami ochrany a zabezpečenia a jej implementácia do rozvoja edukačného prostredia
  Číslo projektu: KEGA 058TUKE-4/2018
  Doba riešenia: 2018 – 2020
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
 • Názov projektu: Intenzifikácia metód molekulárno – proteomickej biológie v študijnom odbore 5.2.47 Biomedicínske inžinierstvo
  Číslo projektu: KEGA 069TUKE-4/2017
  Doba riešenia: 2017 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD. (Technická univerzita v Košiciach, SjF)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: RNDr. Kristína Budajová, PhD.
 • Názov projektu: Návrh špecializovaného školiaceho konceptu orientovaného na rozvoj experimentálnych zručností v rámci edukácie v odbore logistika
  Číslo projektu: KEGA 009TUKE-4/2016
  Doba riešenia: 2016 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. (Technická univerzita v Košiciach, FBERG)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Ing. Peter Koščák, PhD., ING-PAED IGIP
 • Názov projektu: Merania fyzikálnych a technických veličín pre letecké študijné programy
  Doba riešenia: 2015 – 2017
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Eva Komová, PhD.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Letecká fakulta TUKE
  Spoluriešitelia: RNDr. Katarína Tibenská, PhD., RNDr. Kristína Budajová, PhD., doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
 • Názov projektu: Integrovaný študijný program „Letecké bezpilotné systémy“
  Doba riešenia: 2013 – 2015
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Technická univerzita Košice
  Spoluriešitelia za LF: doc. Ing. Jozef Hudák, CSc., doc. Ing. Dušan Praslička, PhD., Ing. Romana Dobáková, PhD., Ing. Karol Semrád, PhD., Ing. Ivan Mikita, PhD., doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc., Ing. Róbert Bréda, PhD., doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc., Ing. Peter Gašparovič, PhD., Ing. Pavol Lipovský, doc. Ing. Ján Bálint, CSc., Ing. Stanislav Ďurčo, PhD., Ing. Miroslav Laššák, Ing. Miroslav Šmelko, PhD.

 

Projekty 7. rámcového projektu Európskej únie (7. RP EU):

 • Názov projektu: ESPOSA – Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft
  Doba riešenia: 2011 – 2015
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Považan, CSc.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Letecká fakulta TUKE
  Spoluriešitelia za LF: doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD., doc. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing. Milan Seman

 

Projekty INÉ:

 • Názov projektu: Vehicle Vibrations Assessment and Reduction using Innovative Methods
  Číslo projektu: NATO OTAN AVT-ET-206
  Poskytovateľ: Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika
  Doba riešenia: 2020 – 2020
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Stanislav Fábry, PhD.
 • Názov projektu: Návrh a realizácia analógovej časti pre magnetický merací systém
  Číslo projektu: 05/TUKE/2020
  Doba riešenia: 2020
  Zodpovedný riešiteľ LF: Ing. Martin Fiľko
 • Názov projektu: Návrh riešenia tieniacej steny diaľnice D4 v okolí Letiska M. R. Štefánika, Bratislava
  Číslo zmluvy: 3/109001/2019/SLVZ/01 (PRAV/106/2016)
  Poskytovateľ: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky
  Doba riešenia: 10/2019 – 06/2021, ukončené 1. etapou projektu
  Zodpovední riešitelia: doc. Ing. Ján Labun, CSc. doc. Ing. Róbert Breda, PhD., Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.
 • Názov projektu: Podporou technicky zameraných aktivít pre mládež k bezpečnejšej spoločnosti
  Číslo zmluvy: 19048/2019
  Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Doba riešenia: 10/2019 – 03/2020
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M., doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
 • Názov projektu: Model prípravy odborného personálu pre potreby Vzdušných síl OS SR
  Číslo zmluvy: SEMOD-77-4/2019
  Poskytovateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Doba riešenia: 04/2019 – 03/2020
  Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.