Fakulta

Kolégium dekana

Členovia Kolégia dekana Leteckej fakulty TU v Košiciach

doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.Paed.IGIP
Dekan Leteckej fakulty

doc. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing.Paed.IGIP
Prodekan pre vedu a výskum

Ing. Peter Kaľavský, PhD.
Prodekan pre vzdelávanie

M.Eng. Ing. Marek Košuda
Prodekan pre rozvoj

Ing. Peter Čokina
Tajomník Leteckej fakulty

doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Vedúci Katedry leteckej technickej prípravy

doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.
Vedúci Katedry avioniky

doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., Ing.Paed.IGIP
Vedúci Katedry leteckého inžinierstva

doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD.
Vedúci Katedry letovej prípravy

Ing. Peter Koščák, PhD., Ing.Paed.IGIP
Vedúci Katedry manažmentu leteckej prevádzky

Dr.h.c prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
Predseda Odborovej komisie Doprava LF TUKE

PhDr. Anna Čekanová, PhD.
Poradkyňa dekana pre jazykovú prípravu

doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M.
Poradkyňa dekana pre oblasť projektov a akreditácie

Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M., mim.prof.
Poradca dekana pre vonkajšie vzťahy

Ing. Jozef Galanda, PhD., Ing.Paed.IGIP
Predseda AS LF