Kolégium dekana

Členovia Kolégia dekana Leteckej fakulty TU v Košiciach

Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, mim.prof.
Dekan Leteckej fakulty

doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M
Prodekanka pre vedu a výskum

Ing. Peter Kaľavský, PhD.
Prodekan pre vzdelávanie

M.Eng. Ing. Marek Košuda
Prodekan pre rozvoj

Ing. Peter Čokina
Tajomník Leteckej fakulty

doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Vedúci Katedry leteckej technickej prípravy

doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.
Vedúci Katedry avioniky

doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.
Vedúci Katedry leteckého inžinierstva

doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD.
Vedúci Katedry letovej prípravy

Ing. Peter Koščák, PhD., Ing.Paed.IGIP
Vedúci Katedry manažmentu leteckej prevádzky

Dr.h.c prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
Poradca dekana pre letecký výcvik

doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.Paed.IGIP
Poradca dekana pre vonkajšie vzťahy

PhDr. Anna Čekanová, PhD.
Poradkyňa dekana pre jazykovú prípravu

Ing. Jozef Galanda, PhD., Ing.Paed.IGIP
Predseda AS LF

Ing. Miroslav Spodniak
Interný doktorand