Uchádzači

Doktorandské štúdium (3. stupeň VŠ štúdia)

Display portlet menu

Doktorandské štúdium (3. stupeň VŠ štúdia)

Podmienky prijatia na štúdium 3. Stupňa – Doktorandské štúdium na LF TUKE v akademickom roku 2020/2021

Doktorandské štúdium v dennej forme trvá 3 roky, v externej forme 4 roky. Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje univerzita na čas trvania tohto štúdia štipendium. Externá forma štúdia v slovenskom jazyku je spoplatnená (1000,- € / akademický rok).

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2020/2021 je ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. – 7), je potrebné doručiť na Referát pre vedu, výskum a štúdium 3. stupňa LF TUKE, prípadne poslať poštou (doporučená zásielka).

Predpokladané počty na prijatie v 2. kole prijímacieho konania:
ŠO Doprava, ŠP Riadenie leteckej dopravy

 • Denné štúdium: 1
 • Externé štúdium: 2

K prihláške (Prihláška PhD) priloží uchádzač životopis, overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia, zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, rámcový projekt k téme dizertačnej práce a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Prijímacia skúška (§ 57, ods. 3 zákona) pozostáva z odbornej časti. Počet prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia závisí od počtu doktorandských miest na Leteckej fakulte. O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na základe odporúčania, resp. poradovníka uchádzačov stanoveného prijímacou komisiou v danom študijnom odbore.

 

Elektronická prihláška

 

Dôležité termíny:

Termín podania prihlášky: do 14. augusta 2020
Poplatok za prijímacie konanie: 30.- € (e-prihláška)
40.- € (papierová prihláška)

 

Možnosti platby:

 • bankovým prevodom
  • na č. účtu v tvare IBAN: SK9681800000007000201621 – Štátna pokladnica
  • variabilný symbol: 55903
  • konštantný symbol: 0308
  • text pre prijímateľa: Meno Priezvisko
 • poštovou poukážkou

 

Dokumentácia doktorandského štúdia:

 

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2020/2021:
Topics of Dissertation theses for the Academic year of 2020/2021:

Názov témy (SK): Výber vhodných miest na núdzové pristátie pomocou multikriteriálnej analýzy a GIS
Title (EN): Selection of suitable emergency landing sites using multi-criteria analysis and GIS

Forma štúdia: denná/externá
Študijný program: Riadenie leteckej dopravy
Školiteľ: doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD.

 

Názov témy (SK): Ekonomické aspekty prevádzky navigačných systémov na vybranom letisku
Title (EN): Economic aspects of navigation systems operation at selected airport

Forma štúdia: denná/externá
Študijný program: Riadenie leteckej dopravy
Školiteľ: prof. Ing. Milan Džunda, CSc.

 

Názov témy (SK): Presnosť určovania polohy lietajúceho objektu telemetrickou metódou
Title (EN): Accuracy of positioning of the flying object by telemetry method

Forma štúdia: externá
Študijný program: Riadenie leteckej dopravy
Školiteľ: prof. Ing. Milan Džunda, CSc.