Uchádzači

Doktorandské štúdium - 3. stupeň VŠ štúdia

Display portlet menu

Doktorandské štúdium - 3. stupeň VŠ štúdia

Výsledky prijímacieho konania na doktorandské štúdium v AR 2021/2022

Zobraziť výsledky

 

Informácia o zápise študentov doktorandského štúdia na AR 2022/2023

Zápis študentov PhD. štúdia na AR 2022/2023 prebehne online cez IS MAIS, v termíne od 3.9.2022 do 10.9.2022. Informácie k online zápisom na štúdium v AR 2022/2023 sú uvedené v IS MAIS. Študent musí mať pred zápisom uhradený (a v IS MAIS zaevidovaný) poplatok za zápis, v prípade externého štúdia aj poplatok za školné. Platby prosím realizujte jednotlivo, prevodom na účet, s uvedením správneho variabilného a špecifického symbolu.
Do dňa zápisu zašlite doklad o úhrade školného za externé štúdium na adresu: nataliya.nosa@tuke.sk

Študenti 1. ročníka, denné štúdium – aj osobný zápis v termíne 10.9.2022 alebo 13.9.2022 v čase od 9:00 – 12:00 hod. (po online zápise v IS MAIS), na referáte pre vedu a výskum, Ing. Nataliya Nosa.

Študent, po zapísaní na štúdium a po predložení dokladu o zaplatení, si môže vyzdvihnúť na Ústave výpočtovej techniky TUKE prolongačnú známku ISIC.

Po vykonaní elektronického zápisu, si môže študent vytlačiť z MAISu tlačivo „Potvrdenie o štúdiu“ a vyplnené tlačivo si nechať potvrdiť na referáte pre vedu a výskum.

Upozornenie:
Ak študent neuhradí predmetné poplatky do stanoveného termínu, bude sa to považovať za prejavenie jeho nezáujmu o štúdium a zanikne mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu podľa § 58 ods. 9 zákona. a § 10 ods. 7 Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach.

Pokyny pre už študujúcich študentov:
Pred zápisom si skontrolujte zápisy všetkých absolvovaných predmetov v MAISe. V prípade, že ste neodovzdali potvrdenia o absolvovaní predmetu na referát vedy a výskumu LF, urobte tak do zápisu.

V prípade otázok ma kontaktujte na e-mail: nataliya.nosa@tuke.sk
 

Doktorandské študijné programy:

Názov študijného programu

Jazyk štúdia

Forma štúdia

Doba štúdia

Riadenie leteckej dopravy slovenský denná 3 roky
externá 4 roky
Letecké a kozmické systémy slovenský denná 3 roky
externá 4 roky
Aerospace Systems
(Letecké a kozmické systémy)
anglický denná 3 roky
externá 4 roky

 

Podmienky prijatia na štúdium 3. stupňa – Doktorandské štúdium na LF TUKE v akademickom roku 2022/2023

Doktorandské štúdium v dennej forme trvá 3 roky, v externej forme 4 roky. Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje univerzita na čas trvania tohto štúdia štipendium. Externá forma štúdia v slovenskom jazyku je spoplatnená (1000,- € /akademický rok).

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2022/2023 je ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. – 7), sa podávajú elektronicky, resp. ich uchádzač doručí na Referát pre vedu, výskum a štúdium 3. stupňa LF TUKE, Ing. Nataliya Nosa, prípadne pošle poštou (doporučená zásielka).


Predpokladané počty na prijatie na ŠP:

 • Denné štúdium: RLD/LAKS 2/2
 • Externé štúdium: RLD/LAKS 2/2

K prihláške (Prihláška PhD) priloží uchádzač životopis, overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia, zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, rámcový projekt k téme dizertačnej práce a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
Prijímacia skúška (§ 57, ods. 3 zákona) pozostáva z jazykovej a odbornej časti. Počet prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia závisí od počtu doktorandských miest na Leteckej fakulte. O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na základe odporúčania, resp. poradovníka uchádzačov stanoveného prijímacou komisiou v danom študijnom odbore.
 

Elektronická prihláška

 

Dôležité termíny a možnosti platby:

Termín podania prihlášky: do 10. augusta 2022
Termín prijímacích skúšok: 17. augusta 2022
Poplatok za prijímacie konanie: 30.- € (e-prihláška)
40.- € (papierová prihláška)
Poplatok za prijímacie konanie:
(štúdium v inom ako štátnom jazyku)
60.- € (e-prihláška)
70.- € (papierová prihláška)
Č. účtu v tvare IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621
Variabilný symbol: 55903
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: Meno Priezvisko

 

Témy pre prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre AR 2022/2023

Navrhovaná téma dizertačnej práce / školiteľ / forma štúdia:

 • Ekonomické aspekty prevádzky  navigačných systémov na vybranom letisku
  prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
  Denná/Externá forma štúdia  
 • Hodnotenie presnosti a odolnosti DNS Galileo voči rušeniu
  prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
  Denná/Externá forma štúdia
 • Stratégia predaja leteniek leteckým dopravcom
  prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
  Denná/Externá forma štúdia
 • Ľudská výkonnosť v profesii pilot taktického lietadla
  doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.
  Denná/Externá forma štúdia  
 • Vplyv meteorologických aspektov na výkonnostné charakteristiky malých letúnov
  doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.
  Denná/Externá forma štúdia
 • Perspektívy aplikačného využitia UAV v podmienkach SR
  doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., Ing.Paed.IGIP
  Denná/Externá forma štúdia  
 • Aplikácie dopravnej úlohy v leteckej doprave
  doc. RNDr. Peter Szabó, PhD.
  Denná/Externá forma štúdia  
 • Štatistické modelovanie a prognóza stavu leteckých komplexov
  doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.
  Denná/Externá forma štúdia  
 • Aplikácia magnetometrie v nedeštruktívnej diagnostike dopravných systémov
  doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING-PAED IGIP
  Denná/Externá forma štúdia  
 • Pokročilé algoritmy riadenia letu malých bezposádkových letúnov
  Prof. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
  Denná forma štúdia
 • Identifikácia vybraných bezposádkových prostriedkov s využitím optoelektronických systémov
  doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.
  Denná/Externá forma štúdia  
 • Zvýšenie presnosti vyhodnotenia aerometrických parametrov malého bezposádkového letúna
  doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.
  Denná/Externá forma štúdia  
 • Meranie rýchlosti letu netradičných lietajúcich zariadení
  doc. Ing. Ladislav Főző, PhD.
  Denná/Externá forma štúdia  
 • Technologické riešenie zdieľania kapacít pre softvérovo definovaný satelit  
  doc. Ing. Ladislav Főző, PhD.
  Externá forma štúdia
 • Návrh a aplikácia stratégie obslužnosti štátu vzhľadom na alternatívne využitie pohonov pre vybraný sektor dopravy
  doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING.-PAED.IGIP
  Externá forma štúdia
 • Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií v doprave
  doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., Ing. Paed. IGIP
  Denná/Externá forma štúdia  
 • Návrh využitia a implementácia autonómnych dezinfekčných technológií pri údržbe a prevádzke  dopravných prostriedkov
  doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., Ing. Paed. IGIP
  Externá forma štúdia
 • Deformačne napäťová analýza bezpečnostného rámu lietajúceho automobilu
  doc. Ing. Karol Semrád, PhD.
  Denná/Externá forma štúdia
 • Špecifiká systému riadenia bezpečnosti vo výrobných organizáciách a organizáciách údržby leteckej techniky a meranie výkonnosti bezpečnosti v týchto organizáciách
  Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M., mim. prof.
  Denná/Externá forma štúdia
 • Marketingová stratégia a marketingový plán pre hybridný model organizácie na školenie a testovanie jazykových zručností leteckej angličtiny podľa noriem ICAO na Leteckej fakulte TUKE
  Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.
 • Stratégie plánovania ľudských zdrojov pre oblasť leteckej dopravy
  doc. RNDr. Peter Szabó, PhD.
 • Integrita a rozvoj efektívnosti letísk podľa záujmu cestujúcich o leteckú dopravu v stredoeurópskom regióne V4
  doc. Ing. Peter Koščák, PhD., Ing. Paed. IGIP.
 • Vplyv geometrie krídla na aerodynamické vlastnosti pri vysokých uhloch nábehu
  doc. Ing. Ladislav Főző, PhD., mim. prof.
 • Integrovaný systém automatického riadenia podvozkových robotických systémov s využitím v doprave
  doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., Ing. Paed. IGIP
 • Optimalizácia bezpečnostných opatrení dopravného segmentu v kontexte INDUSTRY 4.0
  doc. Ing. Peter KORBA PhD., Ing. Paed. IGIP

 

Dokumentácia doktorandského štúdia: