Uchádzači

Doktorandské štúdium - 3. stupeň VŠ štúdia

Display portlet menu

Doktorandské štúdium - 3. stupeň VŠ štúdia

Doktorandské študijné programy:

Názov študijného programu

Jazyk štúdia

Forma štúdia

Doba štúdia

Riadenie leteckej dopravy slovenský denná 3 roky
externá 4 roky
Letecké a kozmické systémy slovenský denná 3 roky
externá 4 roky
Aerospace Systems
(Letecké a kozmické systémy)
anglický denná 3 roky
externá 4 roky

 

Podmienky prijatia na štúdium 3. stupňa – Doktorandské štúdium na LF TUKE v akademickom roku 2021/2022

Doktorandské štúdium v dennej forme trvá 3 roky, v externej forme 4 roky. Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje univerzita na čas trvania tohto štúdia štipendium. Externá forma štúdia v slovenskom jazyku je spoplatnená (1000,- € /akademický rok).

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2021/2022 je ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. – 7), sa podávajú elektronicky, resp. ich uchádzač doručí na Referát pre vedu, výskum a štúdium 3. stupňa LF TUKE, prípadne pošle poštou (doporučená zásielka).


Predpokladané počty na prijatie na ŠP:

 • Denné štúdium: RLD/LAKS 2/2
 • Externé štúdium: RLD/LAKS 5/5

K prihláške (Prihláška PhD) priloží uchádzač životopis, overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia, zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, rámcový projekt k téme dizertačnej práce a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
Prijímacia skúška (§ 57, ods. 3 zákona) pozostáva z jazykovej a odbornej časti. Počet prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia závisí od počtu doktorandských miest na Leteckej fakulte. O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na základe odporúčania, resp. poradovníka uchádzačov stanoveného prijímacou komisiou v danom študijnom odbore.
 

Elektronická prihláška

 

Dôležité termíny a možnosti platby:

Termín podania prihlášky: do 14. júna 2021
Termín prijímacích skúšok: 22. júna 2021
Poplatok za prijímacie konanie: 30.- € (e-prihláška)
40.- € (papierová prihláška)
Poplatok za prijímacie konanie:
(štúdium v inom ako štátnom jazyku)
60.- € (e-prihláška)
70.- € (papierová prihláška)
Č. účtu v tvare IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621
Variabilný symbol: 55903
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: Meno Priezvisko

 

Témy dizertačných prác pre AR 2021/2022:

 • Riadenie bodu zlomu leteckého dopravcu
  (Školiteľ: prof. Džunda M.)
 • Ekonomické aspekty prevádzky  navigačných systémov na vybranom letisku
  (Školiteľ: prof. Džunda M.)
 • Hodnotenie presnosti a odolnosti DNS Galileo voči rušeniu
  (Školiteľ: prof. Džunda M.)
 • Integrované dopravné systémy a ich modely financovania v podmienkach SR
  (Školiteľ: doc. Korba P.)
 • Tvorba a implementácia stratégie dopravnej obslužnosti štátu so zameraním na postavenie vybraného druhu dopravy
  (Školiteľ: doc. Korba P.)
 • Vplyv komunikácie v rodnom jazyku na bezpečnosť medzinárodnej leteckej dopravy; analýza komunikačných zručností leteckých mechanikov
  (Školiteľ: doc. Korba P.)
 • Koncepcia a návrh stratégie zvyšovania povedomia leteckého a kozmického inžinierstva v kontexte edukácie od predprimárneho až po vysokoškolské vzdelávanie
  (Školiteľ: doc. Korba P.)
 • Analýza, koncepcie, stratégie nasadenia alternatívnych náhrad pohonov v stávajúcich jednotkách dopravných prostriedkov
  (Školiteľ: doc. Hovanec M.)
 • Návrh digitálneho pracoviska pomocou progresívnych nástrojov stratégie Industry 4.0 v leteckom priemysle
  (Školiteľ: doc. Hovanec M.)
 • Aplikácia progresívnych informačných technológií v kontexte pandémie COVID 19 a jej vplyv na  zvyšovanie bezpečnosti v doprave
  (Školiteľ: doc. Hovanec M.)
 • Strategický manažment údržby dopravných prostriedkov
  (Školiteľ: doc. Hovanec M.)
 • Hybridné modelovanie zložitých systémov v doprave
  (Školiteľ: doc. Föző L.)
 • Meranie rýchlosti letu netradičných lietajúcich zariadení
  (Školiteľ: doc. Föző L.)
 • Metódy objektivizácie techniky presnosti a bezpečného ovládania bezpilotného lietadla pri náhodných zmenách počas letu
  (Školiteľ: doc. Kurdel P.)
 • Automatizovaná diagnostika letu a prevencia eliminácie navigačných chýb pri vedení bezpilotného prostriedku
  (Školiteľ: doc. Kurdel P.)
 • Využitie štatistických metód pri zlepšovaní kvality riadenia letovej prevádzky
  (Školiteľ: doc. Szabo S.)
 • Optimalizácia ľudských zdrojov v leteckej spoločnosti pri zohľadňovaní rizika vyčerpanosti pilotov (Fatigue risk management)
  (Školiteľ: doc. Szabo S.)
 • Návrh systému riadenia polohy nanosatelitu
  (Školiteľ: doc. Šmelko M.)
 • Aplikácie dopravnej úlohy v leteckej doprave
  (Školiteľ doc. Szabó P.)
 • Aplikácia magnetometrie v nedeštruktívnej diagnostike dopravných systémov
  (Školiteľ: doc. Lipovský P.)
 • Magnetometrický systém pre satelity triedy CubeSat
  (Školiteľ: doc. Lipovský P.)
 • Inteligentné senzorické zabezpečenie vyhradených priestorov
  (Školiteľ: doc. Lipovský P.)
 • Kvantifikácia vplyvov dopravných stratégií
  (Školiteľka: prof. Gavurová B.)
 • Retrospektíva vývoja a budúcnosť leteckej dopravy na Slovenku z pohľadu ekonomickej významnosti a globalizačných vplyvov
  (Školiteľka: prof. Gavurová B.)
 • Kvantifikácia ekonomických dopadov vplyvu finančnej krízy na vývoj leteckej dopravy v národnom a v medzinárodnom meradle
  (Školiteľka: prof. Gavurová B.)

 

Dokumentácia doktorandského štúdia: