Doktorandské štúdium

Letecké a kozmické systémy

Absolvent štúdia doktorandského študijného programu Letecké a kozmické systémy študijnom odbore Letecké a  kozmické inžinierstvo ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v odbore, preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v danej oblasti. Absolvent je schopný abstrahovať vedecké problémy pri štúdiu zahraničnej odbornej literatúry, je pripravený formovať trendy a koncepcie rozvoja v technicky a počítačovo podporovaných leteckých a kozmických konštrukciách a technológiách.

Absolvent 3. stupňa štúdia študijného programu Letecké a kozmické systémy v študijnom odbore Letecké a kozmické inžinierstvo môže pracovať ako samostatný tvorivý konštruktér a vývojový pracovník prvkov, modulov, uzlov a komponentov leteckej a kozmickej techniky, ako samostatný tvorivý pracovník v oblasti softvérových produktov v letectve, kozmonautike a v oblasti tvorby nových informačných systémov v týchto oblastiach alebo ako vedúci interdisciplinárnych výskumných a konštrukčných kolektívov, schopný pracovať v medzinárodných riešiteľských tímoch, v konštrukčnom, technickom a prevádzkovom výskume.

Okrem zmienených vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru „Letecké a kozmické systémy“ získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

  • dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov,
  • bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v oblasti letectva a kozmonautiky a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti v oblasti leteckých a kozmických systémov formou celoživotného vzdelávania,
  • osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia a kontroly pracovníkov tímu,
  • dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných profesií, dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj environmentálne aspekty svojej profesie.

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data