Fakulta

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi.

Predseda

Ing. Matej Antoško, PhD., Ing.Paed.IGIP

Členovia

Ing. Samer Al-Rabeei, PhD.

doc. RNDr. Peter Szabó, PhD.

Ing. Branislav Racek

Mgr. Martin Kelemen

Dušan Pevný