Nový horizont spolupráce

Počas minulého týždňa rektor Óbuda Univerzity, prof. Dr. habil. Levente Adalbert Kovács, ktorá sa nachádza v Budapešti, navštívil Technickú univerzitu v Košiciach a Leteckú fakultu. Cieľom návštevy bolo prehĺbenie doterajšej spolupráce v oblasti publikačnej a projektovej činnosti a organizovaní medzinárodných IEEE konferencii. Budúce rozhovory budú smerovať k možnostiam realizácie študijného programu Aerospace Technologies s dvojitým diplomom.

Motto

I am looking into the universe with amazement and try to determine the coordinates of my soul in it.

Milan Rastislav Štefánik