Inaugurácia dekana Leteckej fakulty

Display portlet menu

Inaugurácia dekana Leteckej fakulty

Vo štvrtok 6. mája 2021 sa uskutočnila slávnostná inaugurácia doc. Ing. Petra Korbu, PhD., Ing.Paed.IGIP, ktorého dňa 14. decembra 2020 Akademický senát Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach zvolil tajným hlasovaním za kandidáta na funkciu dekana Leteckej fakulty.

V rámci slávnostného obradu doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.Paed.IGIP zložil do rúk predsedu Akademického senátu Leteckej fakulty Ing. Jozefa Galandu, PhD., Ing.Paed.IGIP slávnostný sľub a prevzal od jeho magnificencie Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc., rektora Technickej univerzity v Košiciach, menovací dekrét na dekana Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na obdobie od 1. mája 2021 do 30. apríla 2025 so všetkými právami a povinnosťami v zmysle Zákona o vysokých školách. Následne prevzal z rúk doterajšieho dekana Leteckej fakulty, Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislava Szaba, PhD., MBA, LL.M., mim. prof., symbol dekanskej funkcie – reťaz Leteckej fakulty.

Doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.Paed.IGIP sa narodil v roku 1984
v Humennom. Po skončení gymnázia v rodnom meste pokračoval v štúdiu na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde v roku 2010 získal titul Ing. V roku 2013 získal na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach titul PhD. v študijnom odbore Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá, v ktorom následne v roku 2017 po spracovaní práce na tému Využitie inovatívnych nástrojov pri zaistení technickej bezpečnosti leteckých komponentov získal vedecko-pedagogickú hodnosť docent. Medzi rokmi 2013 a 2017 pôsobil na Leteckej fakulte ako vedecko-výskumný pracovník a neskôr ako odborný asistent. Funkciu prodekana pre vedu a výskum na Leteckej fakulte zastával do roku 2020. V rokoch 2019-2020 pôsobil ako poradca riaditeľa pre rozvoj leteckého lekárstva na Slovensku nemocnice svätého Michala v Košiciach. Je členom kolégia pre vedecko-výskumnú činnosť Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví v Prahe a taktiež je členom redakčných rád vo viacerých prestížnych medzinárodných vedeckých časopisoch.

Motto

I am looking into the universe with amazement and try to determine the coordinates of my soul in it.

Milan Rastislav Štefánik

Inaugurácia dekana Leteckej fakulty

Display portlet menu