Minulosť a súčasnosť fakulty

Display portlet menu

Minulosť a súčasnosť fakulty

 

Naša fakulta v skratke:

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach vznikla 1. 2. 2005, ako deviata fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Jej vznik bol výsledkom dlhodobej transformácie vojenského vysokého školstva SR a bol spojený so snahou zachovať dlhodobé a bohaté tradície lietania a vysokoškolského vzdelávania leteckých odborníkov v Košiciach ktoré siahajú až do roku 1959. Transformačný proces vojenských vysokých škôl SR vyvrcholil v roku 2004 prijatím Zákona č. 455/2004 Z.z. o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach. Od roku 2016 bolo na fakulte znovu obnovená vysokoškolská príprava vojenských študentov – kadetov pre potreby Vzdušných síl Ozbrojených síl SR vo všetkých špecializáciách vojenského letectva. Praktickú prípravu domácich ale i zahraničných profesionálnych pilotov a leteckého technického personálu zabezpečuje fakulta od roku 2017 v spolupráci s partnerskou výcvikovou organizáciou – Slovak Training Academy na letisku v Košiciach.

Letecká fakulta ako jediná fakulta na Slovensku a v Česku ponúka komplexné vzdelávanie vo všetkých špecializáciách potrebných pre výkon funkcií na letiskách a v leteckých spoločnostiach.  V rámci akreditovaných študijných programov ponúka vysokoškolské vzdelávanie leteckých odborníkov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania – bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom, s rešpektovaním požiadaviek národnej a európskej leteckej legislatívy. Univerzitné vzdelávanie a vedecký výskum a vývoj vykonáva v základných oblastiach letectva – riadenie a zabezpečenie leteckej dopravy, letecké a kozmické inžinierstvo a bezpečnosť a prevádzka leteckej techniky. Pripravuje odborníkov pre potreby civilného ale i vojenského letectva na pracovné pozície profesionálnych pilotov, riadiacich letovej prevádzky, leteckých technikov na údržbu lietadlových drakov, motorov a avionických systémov a leteckých manažérov pre civilné ale i vojenské letectvo. LF TUKE je držiteľkou osvedčenia Dopravného úradu SR o odbornej spôsobilosti na prípravu pilotov, pracovníkov riadenia letovej prevádzky a leteckého technického personálu podľa požiadaviek leteckej legislatívy EÚ.  LF TUKE ponúka svojim študentom v rámci programu ERASMUS možnosť štúdia na prestížnych zahraničných univerzitách.  V rámci výskumu je zapojená do významných európskych projektov a spolupracuje s mnohými pracoviskami s leteckým zameraním v SR ale i mnohých krajinách EÚ.

Vedecko-pedagogickí pracovníci Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pôsobia v rámci štruktúry piatich vedecko-pedagogických pracovísk so špecializovaným zameraním do jednotlivých oblastí leteckej problematiky:

Vedecko-pedagogické pracovisko

Zameranie

Katedra avioniky

Letecké prístroje, navigačné, rádiové a rádiotechnické, elektrické a špeciálne palubné systémy lietadiel, letecké komunikačné a informačné systémy letectva

Katedra leteckej technickej prípravy

Letecká elektrotechnika, letecká a priemyselná senzorika, magnetometria a diagnostika, matematika, fyzika

Katedra letovej prípravy

Príprava lietajúceho personálu a personálu riadenia letovej prevádzky, aerodynamika a mechanika letu, odborná letecká jazyková príprava

Katedra leteckého inžinierstva

Letecké a kozmické inžinierstvo, konštrukcia lietadiel a leteckých motorov, materiálové inžinierstvo

Katedra manažmentu leteckej prevádzky

Manažment leteckej prevádzky s dôrazom na manažment a marketing leteckých spoločností, ekonomické aspekty leteckých spoločností, bezpečnosť a bezpečnostná ochrana v leteckej doprave, problematika organizácie činností a logistika letísk, informačné systémy v manažmente leteckej dopravy

 

Študenti Leteckej fakulty sú počas celej doby štúdia pripravovaní s ohľadom na súčasné ale i budúce potreby leteckej praxe, čo výrazne zvyšuje ich možnosti uplatnenia nielen na domácom, ale aj na celoeurópskom trhu práce. Tieto zámery napĺňame neustálou aktualizáciou súčasných študijných programov ale i ponukou nových študijných programov, ktoré vytvárajú študentom fakulty bezproblémové podmienky pre možnosti kombinácie štúdia na niektorej z partnerských zahraničných leteckých univerzít.

Fakultná infraštruktúra poskytuje študentom komplexnú ponuku učebno-výcvikovej základne dopĺňanej kvalitným ubytovaním a stravovacími službami na jednom mieste, v jedinečnom univerzitnom areáli sídliacom v košickej mestskej časti Džungľa.

Základným cieľom Leteckej fakulty je vytvárať podmienky pre nadobudnutie kvalitného vysokoškolského vzdelania v tak perspektívnej oblasti akou bezo sporu letectvo je. Zároveň tým rozširovať možnosti absolventom fakulty pre slobodu rozhodovania o ich vlastnom živote na základe získaného vzdelania a tým zvyšovať perspektívy ich uplatnenia sa v živote.

Tak neváhaj a vzlietni s nami za svojimi snami!


História:

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená rozhodnutím Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach dňa 13.12. 2004 s účinnosťou od 1.2. 2005. Jej predchodkyňou bola Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, ktorá sa od 1.9. 2004 v zmysle zákona č. 455/2004 Z.z. zlúčila s Technickou univerzitou v Košiciach.


Hlavné medzníky v histórii Leteckej fakulty

 

Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika v Košiciach

Vysokoškolské a celoživotné vzdelávanie pilotov a leteckého technického personálu zabezpečovala v rámci bývalého Československa (a okolitého regiónu) a po rozdelení republiky v rámci Slovenska počas vyše 30 rokov Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika v Košiciach. Ako akreditovaná vysokoškolská vzdelávacia inštitúcia bola integrálnou súčasťou školskej sústavy republiky, s prioritnou zameraním na prípravu vojenských študentov a od roku 1991 aj civilných študentov. Jej absolventi boli profilovaní ako piloti lietadiel/vrtuľníkov a odborníci v oblastiach riadenia leteckej činnosti, leteckého strojárstva a leteckej elektrotechniky.

Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach bola ako Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania v Košiciach zriadená rozkazom prezidenta republiky dňa 20.6. 1972 v súlade so znením §55 ods. 4 zákona č. 19/1966 Z.z. o vysokých školách, s účinnosťou od 1.9. 1973. Vo svojej činnosti nadväzovala na dlhoročné tradície a skúsenosti predchádzajúcich leteckých škôl a učilíšť. Od roku 1997 jej bolo priznané právo vykonávať doktorandské štúdium a udeľovať vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.) vo vedných odboroch Výzbroj a technika letectva a Operačné a bojové použitie letectva a protivzdušnej obrany.

 

Z histórie vojenského leteckého školstva

História československého vojenského leteckého školstva má skoro storočnú tradíciu, píše sa od roku 1919, kedy bola založená Letecká škola v Prahe. V tom istom roku bola vytvorená Pilotná škola pokračovacia. V roku 1920 sa hlavným centrom vojenského leteckého školstva stal Cheb, kde bolo ustanovené Riaditeľstvo leteckých škôl. Škola bola neskôr premenovaná na Česko-slovenské ústredné školy pre vzduchoplavectvo a neskôr na Letecké učilište. Od 1924 sa začala zriaďovať Škola pre odborný dorast letectva a vznikla aj Škola pre záložných dôstojníkov letectva. V roku 1925 došlo k zmene v dislokácii Leteckého učilišťa, ktoré bolo preložené do Prostějova a bolo premenované na Vojenské letecké učilište. Od roku 1937 sa začal opäť používať názov Letecké učilište. Likvidácia Leteckého učilišťa vzhľadom k okupácii českých krajín skončila v máji 1939.

Základom vojenského leteckého školstva na Slovensku sa po vyhlásení samostatného štátu stala bývalá cvičná letka leteckého pluku 3 „Generála – letca M. R. Štefánika“, dislokovaná na letiskách v Piešťanoch, Vajnoroch a v Nitre. Letka bola v októbri 1940 začlenená do novozriadenej Leteckej školy Slovenských vzdušných zbraní so sídlom na letisku v Trenčianskych Biskupiciach.

Po skončení vojny už v júni 1945 obnovilo svoju činnosť Letecké učilište v Prostějove. V Liberci bola zriadená Prípravná letecká škola, ktorá slúžila pre všeobecný vojenský výcvik a výučbu základov teórie potrebnej k ďalšiemu pilotnému alebo spojovaciemu výcviku ďalej slúžiacich. Dňom 15.9.1945 bola zriadená Letecká vojenská akadémia a Škola pre dôstojníkov letectva v zálohe v Hradci Králové. V tomto roku bola zriadená aj Letecká spojovacia škola 1 v Pardubiciach a znovuzriadená Letecká spojovacia škola 2 v Spišskej Novej Vsi. Praktický výcvik v navigácii, streľbe a bombardovaní leteckých navigátorov, rádiotelegrafistov, strelcov a streleckých dôstojníkov zabezpečovala Letecká strelecká škola, ktorá bola neskôr reorganizovaná na Letecké strelecké učilište.

Dňom 1.10.1949 bolo zriadené Letecké technické učilište so sídlom v Liptovskom Svätom Mikuláši, ktoré pozostávalo z Vojenskej odbornej školy leteckých mechanikov, Vojenského výchovného strediska leteckých mechanikov a Výcvikového strediska odborníkov letectva v zálohe. Od roku 1951 sa v Žamberku sformovala Škola pozemných špecialistov letectva. Od roku 1953 získavali príslušníci vojenského letectva vysokoškolské vzdelanie na leteckej a spojovacej fakulte Vojenskej technickej akadémie v Brne a na tylovej fakulte Vojenskej akadémie v Brne. Na jeseň roku 1955 bolo vojenské letecké školstvo predstavované Leteckým učilišťom v Prostějove, Leteckým technickým učilišťom v Liptovskom Mikuláši a Školou pozemných špecialistov letectva v Žamberku. Dňa 1.9.1959 bolo zrušené Letecké technické učilište a jeho časť vrátane Vojenskej odbornej školy leteckých mechanikov bola včlenená do novo-sformovaného Leteckého učilišťa premiestneného z Prostějova do Košíc. Na začiatku 60. rokov zostalo Letecké učilište v Košiciach jediným predstaviteľom a zároveň hlavným centrom vojenského leteckého školstva. V Leteckom učilišti boli pripravovaní piloti v dvojročnom štúdiu. Príprava leteckých mechanikov sa realizovala z radov príslušníkov učňovských škôl, trvala dva roky. Kvalitatívnu zmenu znamenalo reorganizovanie Leteckého učilišťa v Košiciach na Vyššie letecké učilište k 1.8.1963. V tomto vzdelávacom celku prebiehal celý komplex výcviku a prípravy pilotov, všetkých pozemných špecialistov letectva. V roku 1967 bola pri Vyššom leteckom učilišti zriadená Vojenská stredná odborná škola letecká. V roku 1970 bola zriadená Dôstojnícka pilotná škola.

Vzhľadom k novým potrebám prípravy pilotov a leteckých špecialistov, bola rozkazom prezidenta republiky č. 08 z 28.6.1972 zriadená dňom 1.9.1973 Vysoká vojenská letecká škola SNP v Košiciach (VVLŠ SNP), ktorá mala v podriadenosti dva letecké školské útvary v Košiciach a v Přerove. Tieto plnili úlohu praktického leteckého výcviku. Rozkazom prezidenta republiky č. 11 z 22.8.1979 boli zriadené dve fakulty: fakulta veliteľsko-inžinierska a fakulta vojensko-inžinierska. Do ich organizačnej štruktúry boli včlenené príslušné odborné katedry. Zároveň vznikli katedry s celoškolskou pôsobnosťou. Od 1.11.1986 sa VVLŠ SNP stala školiacim pracoviskom pre výchovu vedeckých pracovníkov. Pre skvalitnenie leteckého výcviku bol k 1.9.1987 vytvorený letecký školský útvar v Piešťanoch. Významná etapa vo vývoji školy nastala po novembri 1989. Na základe prijatej vojenskej doktríny a zmenených zahranično-politických väzieb bola prehodnotená štruktúra, úlohy a obsah činnosti vojenského školstva. Došlo k podstatným zmenám v organizačnej štruktúre VVLŠ SNP. V roku 1991 bola škola rozdelená na akademickú časť a na Školiace a výcvikové stredisko letectva, v ktorého pôsobnosti vzniklo i Stredisko zahraničného leteckého výcviku. Zmenila sa podriadenosť leteckých školských útvarov a boli premenované fakulty. Z veliteľsko-inžinierskej sa stala Letecká fakulta a z vojensko-inžinierskej Fakulta leteckej a zabezpečovacej techniky. V tejto dobe začali vo VVLŠ študovať i civilní študenti. Škola sa vo svojej činnosti plne riadila štátnym zákonom o vysokých školách. Po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky bola zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1993 Zb. Vysoká vojenská letecká škola SNP premenovaná na Vysokú vojenskú školu letectva generála Milana Rastislava Štefánika. Uvedeným zákonom boli zrušené fakulty.

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z.z. bola Vysoká vojenská škola letectva gen. M. R. Štefánika v roku 1996 premenovaná na Vojenskú leteckú akadémiu gen. M. R. Štefánika v Košiciach. Dňom 1.10.2001 bola zriadená Výcviková letka Vojenskej leteckej akadémie generála M. R. Štefánika v Košiciach.