Pre verejnosť

Ponuka spolupráce

Spolupráca Leteckej fakulty TUKE s partnermi z praxe je obojstranne výhodnou súčasťou existencie kooperujúcich subjektov, ktorá predstavuje možnosť užšieho prepojenia vzdelávania a výskumu s riešením konkrétnych prevádzkových úloh a je potrebnou spätnou väzbou a zdrojom inovačných procesov.

Ciele partnerského programu

 • príprava študentov na úspešný vstup na pracovný trh po ukončení štúdia,
 • nadviazanie a rozšírenie spolupráce medzi Leteckou fakultou a partner mi z priemyslu a leteckej praxe,
 • budovanie dlhodobých vzťahov a spolupráce s vybranými spoločnosťami, ktoré majú záujem dlhodobo prispievať k skvalitňovaniu leteckého vzdelávania.

Hlavné prínosy pre partnerov z praxe

 • budovanie povedomia medzi študentmi o perspektívnom zamestnávateľovi,
 • kvalitne pripravený absolvent s požadovanými znalosťami, s motiváciou pre prácu v danej spoločnosti, pripravený pre dané prostredie praxe,
 • vytvorenie možností pre ovplyvnenie prípravy študentov a získanie kvalifikovaného absolventa podľa konkrétnych požiadaviek praxe,
 • možnosť výberu kvalitných absolventov – prístup k najlepším študentom počas stáží, diplomovej praxe a riešenia projektov.

OBLASTI SPOLUPRÁCE S PARTNERMI Z PRAXE

 • Letecká fakulta TUKE ponúka pre záujemcov – partnerov z praxe v rámci budovania spolupráce a zviditeľnenia ich aktivít nasledujúce služby:
 • podpora pri zadávaní a špecifikácií záverečných prác – bakalárskych diplomových, doktorandských, riešenie konkrétnych odborných problémov, spolupráca v tímových projektoch,
 • vytvorenie možností pre získanie kvalifikovaného absolventa podľa konkrétnych požiadaviek praxe – spolupráca pri organizovaní exkurzií a stáží, súťaží pre šikovných študentov apod.
 • organizácia a propagácia konkrétnych aktivít partnera – prednáška, seminár, workshop a pod.
 • podpora účasti odborníkov z praxe na štátnych záverečných skúškach,
 • propagácia aktivít partnera na všetkých podujatiach organizovaných Leteckou fakultou – vedecké konferencie, semináre, metodické odborové stretnutia, workshopy, prednášky, Dni otvorených dverí LF, akademické a spoločenské podujatia (imatrikulácia, promócie, plesy a pod.)
 • propagácia partnera na všetkých podujatiach organizovaných študentmi – študentská vedecká odborná činnosť, doktorandské konferencie, spoločenské podujatia a pod.
 • propagácia partnera v publikáciách vydávaných Leteckou fakultou (študijná literatúra, vedecký časopis, informácie o štúdiu, náborové letáky a pod.), na webovom sídle fakulty, na facebookovom profile fakulty zabezpečenie priestorov, techniky a študentov, pri vhodných témach aj v rámci pedagogického procesu,
 • umiestnenie posterov, roll-upov, bannerov, prezentačných stojanov v priestoroch fakulty a na podujatiach organizovaných fakultou.

KATEGÓRIE SPOLUPRÁCE
Vychádzajúc z konkrétnych podmienok praxe, spolupráca partnerov môže prebiehať na základe vzájomne prospešných zmlúv na rôznych úrovniach:

Najnižšia úroveň (PARTNER) – vhodná pre menšie firmy, ktoré ju môžu využiť ako nástroj pre rozbehnutie spolupráce so vzdelávacou inštitúciou, ktorej primárnym cieľom je nadviazanie prvotných kontaktov alebo riešenie vybraných problémov formou zadávania tém v rámci záverečných prác študentov.
Konkrétne formy aktivít: pozvanie partnerov na spoločné stretnutia a semináre s pracovníkmi jednotlivých odborných skupín (odborov), oznámenia o voľných pracovných miestach alebo rôznych odkazov pre študentov, spoločné stretnutia dvakrát ročne s možnosťou prezentácie firemných materiálov, vypísanie záverečných (bakalárskych, diplomových) prác, v ktorých vedúcim alebo konzultantom môže byť pracovník z partnerskej organizácie, Prezentácia partnera vo výročných správach a na webovom sídle fakulty.

Stredná úroveň (HLAVNÝ PARTNER) – vhodná pre stredné a väčšie firmy, ktorá sa využíva na riešenie spoločných projektov, napríklad s výhľadom na získanie európskych prostriedkov, v ktorých je prepojenie akademického výskumu s praxou často nutnou požiadavkou a prepojenie medzi akademickými pracovníkmi a študentmi s partnerom z praxe je spoločným záujmom pre budovanie spolupráce a dlhodobejších vzťahov.
Konkrétne formy aktivít: riešenie konkrétnych vývojových projektov podľa špecifikácie partnera v rámci záverečných prác študentov (koordinácia zadávaní zo strany fakulty), vzájomná dohoda a zadanie jednoduchého výskumno-vývojového projektu, sponzorstvo najlepších bakalárskych alebo diplomových prác v jednotlivých študijných odboroch alebo najlepších študentov, usporiadanie odborného seminára partnera.

Najvyššia úroveň (STRATEGICKÝ PARTNER) – najvyššia úroveň partnerstva s dlhodobým spoločným záujmom s možnosťou zmien v zameraní štúdia alebo výskumu podľa požiadaviek praxe. Ide o formu veľmi úzkej spolupráce s vážnym záujmom obidvoch strán na spoločných aktivitách
Konkrétne formy aktivít: spoločné vedecko-výskumné projekty, sponzorovanie študentov v doktorandskom štúdiu, smerovanie určitých oblastí vzdelávania, stretnutia študentov s partnermi, organizácia spoločných odborných seminárov, vyčlenenie pracovníka z partnerskej organizácie pre užšiu komunikáciu a koordináciu aktivít s fakultou.

Partneri na všetkých uvedených úrovniach sa intenzívne, pravidelne stretávajú (napr. v každom semestri, vzájomne sa informujú a prispôsobujú formy svojej spolupráce a propagácie. T.j. prepojenia sú intenzívnejšie a oproti minulosti, nie iba cez dni otvorených dverí alebo veľtrhy pracovných príležitostí. Podmienkou dlhodobejšieho fungovania uvedených prepojení je existencia finančných prostriedkov na úhradu nákladov na zabezpečenie spoločných aktivít. Letecká fakulta usporiada dvakrát ročne stretnutie firiem – všetkých partnerov z praxe so študentmi a pracovníkmi fakulty. Partneri po registrácii tak majú možnosť priamo osloviť študentov, prezentovať oblasti svojej činnosti a riešiť konkrétne otázky vo vzájomnej diskusii. Prezentácia firiem môže prebiehať formou ich vystúpení v blokoch v posluchárňach, formou stánkov alebo iných prezentačných foriem.

Pre záujemcov o partnerstvo – kontakty

V prípade záujmu o dlhodobejšiu spoluprácu s Leteckou fakultou TUKE, prosíme, kontaktujte nás pre dohodnutie podrobností:
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Rampová 7, 041 21 Košice

doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.Paed.IGIP, dekan LF TUKE
Tel.: +421 55 602 6102 sekretariát, e-mail: dekan.lf@tuke.sk

M.Eng. Ing. Marek Košuda prodekan pre rozvoj LF TUKE
Tel.: +421 55 602 6189, +421 918 949 922 e-mail: marek.kosuda@tuke.sk

Ponuka spolupráce pre partnerov z praxe – Partnerský program