For the Public

Upresnenie k druhým opravným termínom na skúšky

Display portlet menu
Back to notices

Upresnenie k druhým opravným termínom na skúšky

News

Aktuálne znenie § 18 Študijného poriadku TUKE, odsek 19:
"Ak bol študent na skúške hodnotený klasifikačným stupňom „nedostatočne“, má právo na jeden opravný
termín. Študent má právo na druhý opravný termín najviac v dvoch predmetoch."

Upresnenie k druhým opravným termínom:

  • študent si nebude podávať žiadosť o druhý opravný termín
  • študent môže mať druhý opravný termín počas jedného semestra najviac v dvoch predmetoch a je v jeho zodpovednosti neprekročiť tento počet
  • kontrolu bude vykonávať študijný referát a v prípade, že študent bude mať druhý opravný termín počas jedného semestra vo viac ako dvoch predmetoch, tak bude mať zrušené hodnotenie v MAIS-e z druhých opravných termínov, ktoré sú navyše (podľa dátumu skúšky)