For the Public

Back to notices

Obhajoby dizertačných prác

Events

Dňa 21. júla 2021 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov LF Ing. Nikoly Majcherovej, Ing. Pavla Petríčka, Ing. Petra Daňka, Ing. et Ing. Stanislava Szaba, MBA, Ing. Mareka Piláta a Ing. Sebastiána Makóa. Obhajoby sa uskutočnia podľa nasledovného harmonogramu:

8:00 hod.: Ing. Nikola Majcherová
Miesto konania: Sieň Vedeckej rady LF TUKE
Názov dizertačnej práce: Návrh spoločného núdzového plánu a koordinácie postupov medzi leteckými spoločnosťami a letiskom pri núdzových situáciách
Školiteľ: doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING Paed IGIP

8:30 hod. Ing. Pavol Petríček
Miesto konania: uč. 215 - B25, KMLP LF TUKE
Téma dizertačnej práce: Výskum inovatívnych postupov v Leteckej záchrannej službe v rámci Národného krízového manažmentu.
Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof.h.c.

9:35 hod.: Ing. Petr Daňko
Miesto konania: Sieň Vedeckej rady LF TUKE
Názov dizertačnej práce: Analýza výcviku na štátnych lietadlách
Školiteľ: Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M

11:10 hod.: Ing. et Ing. Stanislav Szabo, MBA
Miesto konania: Sieň Vedeckej rady LF TUKE
Názov dizertačnej práce: Návrh špecializovaného výcvikového strediska hasičských a záchranných jednotiek v oblasti zásahu pri leteckých nehodách na letisku
Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof.h.c.

13:30 hod.: Ing. Marek Pilát
Miesto konania: Sieň Vedeckej rady LF TUKE
Názov dizertačnej práce: Optimalizácia procesov technického odbavenia lietadla na letisku
Školiteľ: Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M

15:05 hod.: Ing. Sebastián Makó
Miesto konania: Sieň Vedeckej rady LF TUKE
Názov dizertačnej práce: Optimalizácia procesu stanovenia ceny prepravy s ohľadom na chovanie sa zákazníkov a predikcia budúceho vývoja 
Školiteľ: Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M

Obhajoby dizertačných prác sú verejné.