For the Public

Rok 2020 bol rekordný aj v úspešnom riešení vedecko-výskumných projektov!

Display portlet menu
Back to notices

Rok 2020 bol rekordný aj v úspešnom riešení vedecko-výskumných projektov!

News

Aj napriek obmedzeniam súvisiacim s pandémiou COVID-19 dokázala Letecká fakulta v roku 2020  zaznamenať ďalší výrazný úspech v podobe rekordného počtu získaných finančných prostriedkov z úspešne riešených vedecko-výskumných projektov. V grafickom prehľade prinášame prehľad vývoja jedného z veľmi dôležitých ukazovateľov významne prospievajúceho k rozvoju každej fakulty, a tým je oblasť úspešne riešených, resp. vyriešených domácich, ale aj zahraničných vedecko-výskumných projektov a z toho plynúcich získaných finančných prostriedkov v období rokov 2016-2020.

Letecká fakulta aj v tomto ukazovateli od nástupu nového vedenia fakulty v roku 2017 zaznamenala historický najvýraznejší progres od vzniku LF, ktorý je o to pozoruhodnejší, že podobne ako pri publikačnej činnosti sa počet tvorivých pracovníkov fakulty aktívne sa podieľajúcich na riešení projektov výskumu od vzniku fakulty v roku 2005 výrazne nezmenil. Len pre zaujímavosť uvádzame že v roku 2016 bol počet riešených projektov 7 a v posledných dvoch rokoch je ich počet viac ako trojnásobne vyšší, a to 23 projektov.

Jedným z dôvodov tohto pozitívneho nárastu je aj zásadná zmena k manažovaniu procesu tvorby ale i úspešného riešenia projektov vedy a výskumu spôsobená m.i. aj úspešne realizovaným procesom zásadnej generačnej obmeny v posledných troch rokoch existencie Leteckej fakulty, ktorá spolu s ostatnými historický najrozsiahlejšími reformami, realizovanými súčasným vedením fakulty, znamenali výrazný nielen kvantitatívny, ale aj kvalitatívny výkonnostný nárast LF.

Aj vďaka výraznému nárastu získaných finančných prostriedkov z úspešne riešených projektov vedy a výskumu, prevyšujúci čiastku viac ako 1,5 mil. EUR (v roku 2016 to bolo iba 58 tis. EUR), sa podarilo na LF v posledných troch rokoch badateľne modernizovať vedecko-výskumnú infraštruktúru fakulty.

Udržať tento pozitívny trend aj v tejto oblasti bude jednou z náročných výziev pre nové vedenie fakulty v roku 2021.