For the Public

Nová Fakultná odborová komisia LF TUKE pre doktorandské štúdium

Display portlet menu
Back to notices

Nová Fakultná odborová komisia LF TUKE pre doktorandské štúdium

News

Na základe rozhodnutia Vedeckej rady Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach dňa 28.2.2023 bola schválená nová štruktúra a členovia Fakultnej odborovej komisie LF TUKE, ktorú tvoria zainteresované stany zabezpečovania kvality vzdelávania:

  • zodpovedné osoby a osoby zabezpečujúce profilové predmety v PhD. študijnom programe „Riadenie leteckej dopravy“ a v PhD. študijnom programe „Letecké a kozmické inžinierstvo“,
  • zodpovedné osoby za odbor habilitačného konania a inauguračného konania: „Doprava“,
  • vedúci vedecko-pedagogických pracovísk LF TUKE,
  • externý člen z leteckej praxe, národnej leteckej autority, alebo zástupca zamestnávateľov.

Ustanovujúce rokovanie FOK LF TUKE sa uskutočnilo v stredu 08.03.2023, na ktorom pán dekan doc. Ing. Peter Korba, PhD. odovzdal menovacie dekréty jej členom. V súlade s organizačným a rokovacím poriadkom si členovia zvolili predsedu FOK LF TUKE na ďalšie štvorročné obdobie, ktorým sa stal pán prof. Ing. Rudolf Andoga, PhD.

Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v plnení poslania pri sledovaní a hodnotení doktorandského štúdia v odbore Doprava!