Uchádzači

Uchádzači so špecifickými potrebami

Display portlet menu

Uchádzači so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len ,,BBC TUKE”) je špeciálnym pedagogickým pracoviskom s celoškolskou pôsobnosťou, ktoré bolo zriadené rektorom Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 13 ods. 4. zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách, v znení neskorších predpisov, § 18 ods. 4 písm. ch) Štatútu Technickej univerzity v Košiciach a na základe uznesenia č. 43/2000 Akademického senátu Technickej univerzity s účinnosťou od 1.7.2000.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami pre LF: lucia.melnikova@tuke.sk

Viac informácií o možnosti štúdia a o podpore pre študentov so špecifickými potrebami nájdete na http://accesscentre.tuke.sk/