Veda a výskum

Vedecko-výskumné pracoviská

Display portlet menu

Vedecko-výskumné pracoviská

Výskumná činnosť patrí ku kľúčovým aktivitám Leteckej fakulty. Rozvoj kvalitného základného a aplikovaného výskumu je strategickou prioritou fakulty a súčasne aj nevyhnutnou podmienkou pre uskutočňovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania univerzitného typu. Všetky uvedené vedecko-výskumné pracoviská sú neoddeliteľnou súčasťou aj vzdelávacieho procesu na Leteckej fakulte vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania

Letecká fakulta disponuje nasledujúcimi vedecko – výskumnými pracoviskami:

 

LABORATÓRIUM AERODYNAMICKÝCH TUNELOV
 • výskum a meranie aerodynamických síl a momentov v rozsahu rýchlostí 60 – 200 km/h – nízkorýchlostný cirkulačný aerodynamický tunel,
 • výskum kvalitatívnej analýzy nadzvukového prúdenia do Machovho čísla M = 2; pre zviditeľnenie rázových vĺn je vybavený šlírovou metódou identifikácie zmien stavových veličín nadzvukového prúdení – vysokorýchlostný aerodynamický tunel,
 • aerodynamická a termodynamická analýza lietadiel, vrtulí, prúdových motorov, veterných turbín a cestných vozidiel pomocou CFD metód,
 • CFD analýzy celých vozidiel pri všetkých Reynoldsových číslach v podzvukovej aj nadzvukovej oblasti, výsledky v podobe povrcho¬vých tlakov, trecieho odporu a integrálnych parametrov (celkový vztlak, celkový odpor, …).

 

 

LABORATÓRIUM INTELIGENTNÝCH RIADIACICH SYSTÉMOV LETECKÝCH MOTOROV    
 • laboratórium sa zaoberá vývojom a testovaním progresívnych metód v oblasti modelovania, riadenia a diagnostiky leteckých turbokompresorových motorov,
 • výskum je orientovaný na aplikáciu metód výpočtovej inteligencie v kombinácii s klasickými metódami v hybridných štruktúrach,
 • cieľom je zvyšovanie efektivity, spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky prúdových motorov využitím inteligentných a adaptívnych riadiacich a diagnostických stratégií v rámci metodiky situačného riadenia,
 • k tomuto účelu sú používané motory iSTC-21v, TJ-100, TJ-20 a JetCAT P-80 vybavené digitálnymi systémami zberu dát a riadenia.

 

 

LABORATÓRIUM APLIKOVANEJ FYZIKY  
 • dynamika doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch, – senzory na báze magnetických mikrodrôtov, formovanie a stabilita magnetických vlastností sklom potiahnutých magnetických mikrodrôtov,
 • analýzy dielektrických, magnetických a supravodivých vlastností materiálov analyticky / príslušné modely / a numericky / FlexPDE /, fyzikálne modely v materiálových vlastnostiach materiálov pre dopravu,
 • kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s perspektívou využitia v nano- a biotechnológiách, výskum a vývoj komplex¬ných nanosystémov, vplyv rôznych nanočastíc na štruktúrne prechody vo feronematikách a na dielektrické vlastnosti magnetických kvapalín, citlivosť kvapalných kryštálov s nanočasticami na vonkajšie magnetické pole, virtuálne laboratórium fyziky progresívnych materiálov.

 

LABORATÓRIÁ SENZORIKY A MAGNETOMETRIE
 • výskum magnetických senzorov typu fluxgate na báze amorfných magnetických materiálov a mikrodrôtov, špeciálne magnetické a induktívne snímače polohy a pohybu,
 • detekcia feromagnetických a vodivých telies na pásových dopravníkoch,
 • lokalizácia vrtov, čistiacich súprav v potrubiach, vodovodných trubiek a el. rozvodov,
 • meranie statických a dynamických charakteristík magnetických materiálov,
 • merania a analýza slabých magnetických polí pre environmentálne účely a elektromagnetickú kompatibilitu, archeologické a geofyzikálne aplikácie.

 

 

 

 

 

 

VÝSKUMNO-VZDELÁVACIE CENTRUM LIETADLOVEJ ANTÉNNEJ TECHNIKY
 • analýza vplyvov polohy lietadlovej anténnej techniky v spojení so zberom a hodnotením meraných parametrov, ktoré sú závisle od geometrie lietadiel,
 • výskum metód, koncepcie zástavby a polohovania antén palubných rádiových systémov,
 • návrh nových metód polohovania antén, ktoré akceptujú špecifiká malých lietadiel a vrtuľníkov s prihliadnutím na optimalizáciu tvaru smerových charakteristík,
 • výskum polárnych a priestorových smerových charakteristík lietadlových antén palubných rádiokomunikačných a rádionavigačných systémov,
 • identifikáciu elektromagnetickej kompatibility na palubách lietadiel a vrtuľníkov, a vzájomnosť javov vyvolaných zástavbou, lietadlovou konštrukciou, prevádzkou a skúšobníctvom avionických systémov.

 

 

LABORATÓRIUM PRÍSTROJOVÝCH A ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMOV
 • výskum a vzdelávanie v oblasti letových aerometrických a navigačných prístrojov, prístrojových systémoch draku a motora, aerometrických počítačov, meracích a regulačných systémov kyslíkového a výškového vybavenia, výstražných systémov a systémov pre zápis a registráciu letových parametrov používaných na palube lietadla.

 

PRACOVISKO MERANIA PROFESIONÁLNEJ PRIPRAVENOSTI LETECKÝCH OPERÁTOROV
 • výskum v oblasti avionických systémov – symbiotický systém merania bázových vlastností a pripravenosti leteckých operátorov. Systém je určený pre skúšania, kontrolu, ovládanie a obsluhu leteckej techniky. Základné vlastností sú určené matematickými modelmi, ktoré absorbujú skúsenosti s ovládaním riadenia, kontroly leteckých ergatických systémov. Základom systému je riešenie zložitých činnosti mechatronických systémov na palube lietadla. V spojení s ďalšími systémami je možné vykonávať merania pre poznanie stupňa profesionality leteckých profesionálov a dávať odporúčania pre hodnotenie efektívnosti a kvality profesionálov so zaradením do tried riadenia LES.

 

PROJEKČNÉ PRACOVISKO CAD/CAM/CAE
 • projekčné práce v oblasti počítačovej podpory dizajnu, výroby a inžinierskych počítačových úloh,
 • návrh a výroba foriem pre súčiastky z plastov, príprava CAD/CAM modelov za pomoci 3D scanera,
 • výroba reálnych modelov pomocou 3D tlače z dodaných modelov vo forme CAD/CAM,
 • výroba prototypov požadovaného tvaru pomocou NC zariadenia z dodaných modelov,
 • realizácia inžinierskych výpočtových úloh CAE.

 

 

PRACOVISKO LETOVÝCH SIMULÁTOROV
 • výskum výkonnosti posádok lietadiel a bezpečnosti leteckej dopravy,
 • výskum v  oblasti bezpečnosti letovej prevádzky pri priblížení a pristátí lietadiel na letiskách, ktoré nie sú  vybavené výkonnými pozemnými rádionavigačnými zariadeniami;
 • výskum v  oblastiach psycho-fyziolgickej záťaže pilotov v rôznych fázach letu s využitím rôznych spôsobov zobrazenia letových údajov;
 • výskum v  oblastiach psycho-fyziolgickej záťaže pilotov v rôznych fázach letu s využitím rôznych autoregulačných techník;
 • výskum navigačných postupov v rôznych fázach letu, pre modelovanie pomocou Geografického  Informačného Systému (GIS), pre integrované spracovanie Global Navigation Satellite System (GNSS) meraní, pre výskum  výkonnosti posádok lietadiel a bezpečnosti leteckej dopravy,
 • výučba predmetov letovej prípravy ako praktická ukážka činnosti palubných rádionavigačných systémov vo všetkých fázach letu,  obsluha ich ovládacích panelov a ukážka zabezpečenia komplexnosti leteckej navigácie,
 • praktická demonštrácia štandardných postupov pri štandardných odletoch, letoch po tratiach letových prevádzkových služieb, štandardných príletoch a priblížení s využitím inštalovaných palubných navigačných systémov,
 • počiatočný a pokračovací letecký výcvik na jednomotorových lietadlách, výcvik v prístrojovom lietaní na ľahkých dvojmotorových lietadlách, lietanie na simulátore s otestovaním psycho-fyziologických predpokladov pre letecký výcvik.

 

 

PRACOVISKO NA VÝSKUM ĽUDSKEJ VÝKONNOSTI V LETECKÝCH PROFESIÁCH
 • výskum v oblasti skúmania vplyvu zmeny zobrazenia letových a navigačných údajov na výkonnosť pilota,
 • výskum v oblasti merania výkonnosti pilota prostredníctvom telemetrického záznamu zdravotno-fyziologických parametrov a environmentálnych parametrov pomocou systému FlexiGuard pre účely kvantifikovania úrovne záťaže,
 • výskum tréningových metód pilotov s využitím letových simulátorov,
 • výskum úrovne psychickej záťaže leteckého personálu,
 • výskum vplyvu únavy na vykonávanie letových činností,
 • výskum využitia relaxačno-aktivačných činností na zvyšovanie výkonnosti leteckého personálu.

 

 

 

PRACOVISKO DIGITÁLNEJ EDUKÁCIE PREDMETOV LETOVEJ PRÍPRAVY
 • výskum v oblasti využiteľnosti palubného prijímača GNSS s pridanou funkciou prijímania korekcií v priestore priblíženia na pristátie na malé letisko bude založené na analýze využiteľnosti systému EGNOS,
 • výskum v oblasti viditeľnosti satelitov komunikačného systému využívaného systémom EGNOS z priestoru letiska, z priestoru konečného úseku priblíženia a prvého úseku nevydareného priblíženia,
 • výskum v oblasti predikcie RAIM s využitím softvéru na výpočet viditeľnosti satelitov GALILEO, GPS a GLONASS,
 • výskum v oblasti sledovania postprocesingu počasia,
 • výskum v oblasti tvorby automatizovaných krátkodobých lokálnych predpovedí počasia pre malé letiská,
 • edukácia v oblasti využitia systémov GNSS pri postupoch priblíženia na malé letisko s dôrazom na možnosti získania osobnej skúsenosti študentov pri overovaní využiteľnosti systémov GNSS v prekážkovej a prevádzkovej situácii konkrétneho letiska,
 • edukácia v oblasti využitia systémov automatizovaného zberu meteorologických informácií a ich spracovanie na prakticky použiteľné výstupy a ich overovanie v praxi (METAR),
 • edukácia v oblasti vytvárania a zdokonaľovanie softvéru pre vytváranie krátkodobých lokálnych predpovedí TREND a TAF a ich následné automatické overovanie a korekcia.

 

 

PRACOVISKO SIMULÁTOROV RIADENIA LETOVEJ PREVÁDZKY
 • výskum v oblasti priepustnosti vzdušného priestoru,
 • výskum v oblasti bezpečnosti letovej prevádzky pri priblíženiach lietadiel v koncovej riadenej oblasti letísk,
 • výskum v oblasti psycho-fyziologickej záťaže riadiacich letovej prevádzky počas výcviku,
 • výskum v oblasti ergonómie stanovíšť riadenia letovej prevádzky,
 • výskum v oblasti detekovania stresových faktorov počas riadenia letovej prevádzky z hlasu,
 • výskum v oblasti riešenia konfliktných situácií a núdzových postupov,
 • edukácia v oblasti praktických zručností radarového a procedurálneho riadenia počas základného teoretického výcviku riadenia letovej prevádzky,
 • edukáciu predmetov letovej prípravy ako praktická ukážka a demonštrácia fungovania systémov riadenia letovej prevádzky, ovládania systémov riadenia letovej prevádzky, rádiovej korešpondencie, štandardných postupov za použitia štandardných príletových a odletových tratí, letoch po tratiach letových prevádzkových služieb, navádzanie lietadiel na konečné priblíženie a nácvik núdzových postupov.

 

 

HALA TESTOVANIA UAV
 • priestorová, materiálna a znalostná báza umožňuje výskum, vývoj, konštruovanie, testovanie, výučbu a aplikácie bezpilotných systémov so zameraním na multirotorové bezpilotné prostriedky,
 • výskum v oblasti detekcie UAV s použitím magnetických senzorov,
 • výskum v oblasti palubnej elektroniky a senzorického vybavenia UAV,
 • špecializované pracovisko výcviku operátorov malých bezpilotných prostriedkov.

 

 

 

POČÍTAČOVÉ LABORATÓRIUM VYBAVENÉ DIGITÁLNOU TECHNOLÓGIOU SIEMENS PLM
 • výskum progresívnych metód návrhu, vývoja , modelovania, riadenia, diagnostiky v procesoch konštruovania a údržby v leteckom priemysle,
 • softvérove portfólium NX, Tecnomatix Jack, TX Plant Simulation,
 • moderná výpočtová a audiovizuálna technika, NX 9, Tecnomatix, Creo (Pro/Eproiginier) a ANSYS.