Katedry

Katedra avioniky

Katedra avioniky zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na problematiku leteckej a kozmickej elektroniky, prístrojov a prístrojových systémov, kybernetických systémov, elektrických systémov, rádionavigačných systémov, rádiotechnických systémov, rádiolokačných systémov, rádiokomunikačných a palubných informačných systémov, systémov spracovania a prenosu údajov.

Garantuje a poskytuje vysokoškolské vzdelávanie uvedenej problematiky:

 • v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania
  • v bakalárskom študijnom programe: Letecká a kozmická technika
 • v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania
  • v inžinierskom študijnom programe: Letecké a kozmické inžinierstvo
 • v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania
  • v doktorandskom študijnom programe: Letecké a kozmické systémy

Všetky tri stupne vzdelávania poskytuje v študijnom odbore 5.02.61 Letecké a kozmické inžinierstvo.

Vykonáva vedecko - výskumnú činnosť vo vybraných oblastiach leteckej a kozmickej techniky, ako sú: aplikácia a výskum moderných adaptívnych a inteligentných algoritmov v avionických kybernetických systémoch, vývoj a zvyšovanie presnosti navigačných parametrov pohybujúcich sa objektov s využitím integračných metód, rozvoj diagnostiky palubných rádiových systémov a určovania metód stanovenia ich spoľahlivosti, výskum polárnych a priestorových smerových charakteristík lietadlových antén palubných rádiokomunikačných a rádionavigačných systémov s priamou nadväznosťou na lietadlá, vrtuľníky a kozmické prostriedky.

Garantuje a vykonáva preškoľovacie kurzy pre pilotov a modulovú prípravu, kurz základného výcviku pre kategóriu technikov B2 z materiálnej časti lietadiel v oblastiach avioniky, leteckých prístrojových systémov, elektrických systémov lietadiel, rádiových a rádiotechnických systémov lietadiel, špeciálnych palubných systémov lietadiel v súlade s požiadavkami Part 147.

 

Vedúci katedry

doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD., m.prof.
Vedúci katedry

tel.: +421 55 602 6140
e-mail: rudolf.andoga@tuke.sk, ka.lf@tuke.sk

Zástupca vedúceho katedry

doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.
Zástupca vedúceho katedry

tel.: +421 908 998 561, +421 55 602 6142, +421 55 602 6144
e-mail: robert.breda@tuke.sk

Zamestnanci katedry

prof. Ing. František Adamčík, CSc.
Profesor

tel.: +421 55 602 6101
e-mail: frantisek.adamcik@tuke.sk

Dr.h.c. prof. Ing. Tobiáš Lazar, DrSc.
Emeritný profesor

tel.: +421 55 602 6149
e-mail: tobias.lazar@tuke.sk

doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.
Docent
Manažér SMK

tel.: +421 55 602 6147
e-mail: pavol.kurdel@tuke.sk

Ing. Samuel Bucko, PhD.
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6148
e-mail: samuel.bucko@tuke.sk

Ing. Marek Češkovič, PhD., Ing.Paed.IGIP
Odborný asistent
Študijný poradca

tel.: +421 55 602 6149
e-mail: marek.ceskovic@tuke.sk

M.Eng. Ing. Marek Košuda, PhD.
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6189
e-mail: marek.kosuda@tuke.sk

Ing. Martin Schrötter, PhD.
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6145
e-mail: martin.schrotter@tuke.sk

Ing. Peter Jozek, PhD.
Technik

tel.: +421 55 602 6146
e-mail: peter.jozek@tuke.sk

Jaroslav Paroulek
Technik

tel.: +421 55 602 6146
e-mail: jaroslav.paroulek@tuke.sk

Doktorandi

Ing. Natália Gecejová
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6172
e-mail: natalia.gecejova@tuke.sk

Ing. Miriam Hlinková
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6172
e-mail: miriam.hlinkova@tuke.sk

Ing. Šimon Karaffa
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6172
e-mail: simon.karaffa@tuke.sk

Ing. Jakub Leško
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6172
e-mail: jakub.lesko@tuke.sk

Ing. Lukáš Korba
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6144
e-mail: lukas.korba@student.tuke.sk

 


História katedry

Katedra avioniky vznikla 1.9.2004 ako jedno z vedecko-pedagogických pracovísk Ústavu aeronautiky pri zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála M. R. Štefánika s Technickou univerzitou v Košiciach v zmysle zákona č. 455/2004 Z.z. a zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách. Po ukončení transformačného procesu 1.2.2005 sa stala súčasťou Leteckej fakulty. Pracovníci katedry majú dlhoročné skúsenosti z prípravy civilných aj vojenských leteckých špecialistov, pilotov a ostatných príslušníkov letectva v oblasti leteckej elektroniky, keďže Katedra avioniky sa transformovala z Katedry avionických a zbraňových systémov (vznikla 1.9.1992) a z jej predchodkyne Katedry špeciálneho vybavenia lietadiel zriadenej 1.9.1979, ktorá bola súčasťou Vysokej vojenskej leteckej školy SNP v Košiciach.

Katedra špeciálneho vybavenia lietadiel vznikla rozčlenením pôvodnej Katedry špeciálneho vybavenia a rádiotechnického zabezpečenia dňa 1. 9. 1979.

Jej hlavným poslaním, ako jednej z novozriadených profilových katedier Vojensko-inžinierskej fakulty Vysokej vojenskej leteckej školy SNP v Košiciach, bolo poskytovať vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore letecká elektrotechnika pre špecializácie:

 • letecké prístroje a elektrické systémy (ČVO 431, 432)
 • letecké zbraňové systémy (ČVO 433, 437)
 • rádiové a rádiolokačné systémy lietadiel (ČVO 434, 435)


Podieľala sa na príprave pilotov a ostatných príslušníkov letectva, čomu zodpovedala aj organizačná štruktúra katedry, ktorú vzhľadom na špecifiká výučby uvedených špecializácií tvorili tri predmetové skupiny:

 • predmetová skupina elektrického a špeciálneho vybavenia lietadiel,
 • predmetová skupina leteckej výzbroje,
 • predmetová skupina rádiového a rádiotechnického vybavenia lietadiel.


Katedre boli pridelené nové priestory skolaudovaného učebného bloku, postupne bolo potrebné od základu vybudovať materiálno-technickú základňu (špecializované učebne, laboratóriá a učebné pomôcky), vytvoriť kvalitný fond učebnej dokumentácie.

K prvým učiteľom katedry patrili:

 • pplk. Ing. Milan Starosta, pplk. Ing. Štefan Ďuriš, pplk. Ing. Pavel Šimůnek,
 • npor. Ing. Miroslav Grega a npor. Ing. Petr Cihelka.
 • Kolektív učiteľov v nasledujúcich 10 rokoch postupne doplnili:
 • por. Ing. Emanuel Sochor, npor. Ing. Jozef Žitniak, por. Ing. František Martinec,
 • pplk. Ing. Ondrej Štrbák, npor. Ing. Rudolf Slávka, pplk. Ing. František Vodarčik,
 • por. Ing. Vladimír Vlasák, Ing. František Adamčík, kpt. Ing. Ján Labun a por. Ing. Jiří Němeček.


Významná etapa vo vývoji katedry nastala začiatkom deväťdesiatych rokov. Ujasnenie postavenia vtedajšej VVLŠ SNP v systéme vzdelávania a prípravy dôstojníkov letectva umožnilo nadviazať na vysokú tradíciu rozvoja aplikovaných vied orientovaných na letectvo. Primerané technické zázemie a prepojenie učiteľov katedry s priemyselnými podnikmi, výskumnými ústavmi a leteckou praxou, umožnilo pomerne rýchlo obnoviť a rozšíriť odborné a vedecké aktivity učiteľov.

V tomto období došlo aj k výraznejším personálnym zmenám a učiteľský zbor doplnili:

 • plk. prof. Ing. Tobiáš Lazar. DrSc., mjr. Ing. Peter Leskovský a pplk. Ing. Rudolf Klecun.


V roku 1992 bola katedra premenovaná na Katedru avionických a zbraňových systémov.

V oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu sa uskutočnila zásadná prestavba učebnej dokumentácie,  teoretická a praktická výučba v plnej miere zodpovedala potrebám vzdelávania vojenských leteckých profesionálov. Úspešne sa rozvíjala vedecká práca, ktorej výsledky boli prezentované pri rôznych príležitostiach doma, ako aj v zahraničí.

Katedra sa  postupne rozšírila o ďalších učiteľov:

 • kpt. Ing. Igor Voštiar, mjr. Ing. Daniel Kottfer, pplk. RSDr. Mgr. Milan Čarnocký,
 • pplk. Ing. Ján Kabát, mjr. Ing. Oto Hvať, npor. Ing. Marián Dolinský. pplk. Ing. Jozef Benko, kpt. Ing. Juraj Beskid, mjr. Ing. Peter Spaček a pplk. Pavol Hubocký.


V novembri 1995 došlo k zmene organizačnej štruktúry katedry. Pôvodné tri predmetové skupiny a to skupina leteckých prístrojov a elektrických systémov, skupina rádiových a rádiotechnických systémov lietadiel a skupina leteckých zbraňových systémov boli doplnené o skupinu palubných elektronických systémov.

V ďalších rokoch katedru doplnili učitelia:

 • pplk. Ing. Peter Kováčik, npor. Ing. Jozef Kalnický, Ing. František Kmec,
 • Ing. Bartolomej Švéda, kpt. Ing. Róbert Bréda, pplk. Ing. Rudolf Čelko,
 • por. Ing. Martin Bálint, npor. Ing. Miloš Soták a RNDr. Tatiana Denisová.


Katedra okrem širokej pedagogickej a vedecko-odbornej činnosti od svojho vzniku udržiavala aj bohatý kultúrno-spoločenský život, ktorý prispieval k upevňovaniu dobrých vzťahov medzi jej príslušníkmi, ich rodinami, ako aj študentmi. K dlhoročným tradíciám katedry patrili oslavy životných jubileí a každoročná športová akcia konaná pri príležitosti MDD. V roku 15. výročia založenia katedry bola založená aj nová tradícia pasovania absolventov katedry do „Cechu inžinierskeho leteckého elektrotechnického“.


Vedúci Katedry avionických a zbraňových systémov:

 • 1979 – 1991    plk. Ing. Milan Starosta
 • 1991 – 1992    plk. prof. Ing. Tobiáš Lazar, DrSc.
 • 1992 – 2004    plk. prof. Ing. Miroslav Grega. CSc.
 • 2000 – 2003    pplk. doc. Ing. Ján Labun, PhD. – poverený vedením
 • 2004 – 2004    pplk. doc. Ing. Milan Sopata, CSc. – poverený vedením


Členovia Katedry avionických a zbraňových systémov:

 • 1981 – 2004    Adamčík František
 • 1999 – 2001    Bálint Martin
 • 1994 – 1995    Benko Jozef
 • 1994 – 1995    Beskid Juraj
 • 1998 – 2004    Bréda Róbert
 • 1979 – 1990    Cihelka Petr
 • 1994 – 1995    Cihelka Petr
 • 1993 – 1995    Čarnocký Milan
 • 1979 – 1986    Človečko Jaroslav
 • 1995 – 1996    Dolinská Marta
 • 1995 – 1996    Dolinský Marián
 • 1979 – 1987    Ďuriš Štefan
 • 1987 – 1993    Fazekášová Iveta
 • 1979 – 2004    Grega Miroslav
 • 1984 – 1985    Helcmanovský Ján
 • 1994 – 1994    Hubocký Pavol
 • 1995 – 2004    Hvať Oto
 • 1995 – 2004    Kabát Ján
 • 1990 – 1995    Kačúr Ľubomír
 • 1991 – 1995    Kalnický Jozef
 • 1987 – 1993    Karman Ivan
 • 1979 – 2021    Kizeková Oľga
 • 1992 – 2004    Klecun Rudolf
 • 1997 – 2004    Kmec František
 • 1995 – 2014    Kolesár Ján
 • 1993 – 2004    Kottfer Daniel
 • 1980 – 1982    Kováčik Ivan
 • 1993 – 2004    Kováčik Peter
 • 1983 – 2004    Labun Ján
 • 1991 – 2004    Lazar Tobiáš
 • 1990 – 1991    Leskovský Peter
 • 1980 – 1995    Martinec František
 • 1984 – 1990    Němeček Jiří
 • 1999 – 2004    Nováková Katarína
 • 1979 – 1982    Pappová Edita
 • 1993 – 2004    Parimuchová Alena
 • 1986 – 2004    Peška Milan
 • 1983 – 1984    Petrufová Valéria
 • 1984 – 1987    Pulišová Valentína
 • 1980 – 1995    Slávka Rudolf
 • 1979 – 1992    Sochor Emanuel
 • 1982 – 1984    Solaník Ján
 • 1990 – 2004    Sopata Milan
 • 1994 – 1998    Spaček Peter
 • 1994 – 1999    Stachurová Zuzana
 • 1979 – 1991    Starosta Milan
 • 1979 – 2004    Šimůnek Pavel
 • 1982 – 2004    Šúšor Rudolf
 • 1998 – 2004    Švéda Bartolomej
 • 1995 – 2004    Tatranský Ľubor
 • 1996 – 1998    Verkin Ján
 • 1980 – 1995    Vlasák Vladimír
 • 1980 – 1991    Vodarčík František
 • 1992 – 1993    Voštiar Igor
 • 1985 – 2004    Vrškový Dušan
 • 1979 – 1982    Žitniak Jozef