Katedra leteckej technickej prípravy

Display portlet menu

Katedra leteckej technickej prípravy

Katedra leteckej technickej prípravy (KLTP) garantuje a zabezpečuje výučbu odborných predmetov, ktoré vytvárajú znalostný základ technických študijných programov na LF. Odborné predmety sú zamerané na tieto oblasti: materiály a technológie v leteckej a kozmickej technike, analógovú a digitálnu elektroniku, senzorové systémy, techniku merania a spracovania nameraných dát, prostriedky pre počítačovú analýzu a projektovanie, techniku programovania, leteckú kybernetiku, bezpilotné letecké prostriedky, technické normy a predpisy, 3D tlač a návrh DSP, počítačové modelovanie a simulácie.

Garantuje a poskytuje vysokoškolské vzdelávanie uvedenej problematiky:

 • v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania
  • v bakalárskom študijnom programe: Letecká a kozmická technika
 • v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania
  • v inžinierskom študijnom programe: Letecké a kozmické inžinierstvo
 • v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania
  • v doktorandskom študijnom programe: Letecké a kozmické systémy

Okrem toho KLTP garantuje a zabezpečuje výučbu základných prírodovedných predmetov z oblasti matematiky a fyziky pre všetky študijné programy na LF a výučbu vybraných odborných technických predmetov zameraných na UAV technológie, techniku a projektovanie bezpečnostných systémov a prostriedkov v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe: Manažérstvo leteckej dopravy.

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť vo vybraných oblastiach leteckej elektrotechniky:

 • aplikovaná magnetometria v systémoch leteckej, kozmickej a priemyselnej techniky,
 • vývoj a optimalizácia konštrukcie a vlastností magnetických senzorov,
 • vývoj efektívnych metód kalibrácie senzorov v leteckej, kozmickej a priemyselnej technike,
 • vývoj komunikačných technológií pre lietadlá spôsobilé lietať bez pilota,

vo vybraných oblastiach fyziky:

 • štúdium fyzikálnych vlastností magnetických kvapalín, vybraných magnetík a magnetických mikrodrôtov,

vo vybraných oblastiach matematiky so zameraním na:

 • numerické metódy riešenia obyčajných a parciálnych diferenciálnych rovníc,
 • operačnú analýzu, teóriu grafov, hypergrafov a kombinatorické štruktúry,
 • didaktiku výučby predmetov.

Garantuje a vykonáva modulovú prípravu základného výcviku pre kategóriu technikov B1, B2 a B3 v moduloch M3 (základy elektrotechniky), M4 (Základy elektroniky) a M5 (Digitálne letecké technológie) v súlade s požiadavkami Part 147.

 

Vedúci katedry

doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., Ing.Paed.IGIP
Vedúca katedry

tel.: +421 55 602 6153
e-mail: katarina.draganova@tuke.sk, kltp.lf@tuke.sk

Zástupca vedúceho katedry

doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., Ing.Paed.IGIP
Zástupca vedúcej katedry

tel.: +421 55 602 6156
e-mail: pavol.lipovsky@tuke.sk

Sekretariát katedry

Ing. Mária Jozeková
Sekretariát katedry

tel.: +421 55 602 6152
e-mail: maria.jozekova@tuke.sk

Zamestnanci katedry

prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Profesor

tel.: +421 55 602 6154
e-mail: josef.blazek@tuke.sk

prof. Ing. Dušan Rodziňák, CSc.
Emeritný profesor

tel.: +421 55 602 6157
e-mail: dusan.rodzinak@tuke.sk

doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
Docent

tel.: +421 55 602 6139
e-mail: ladislav.tomco@tuke.sk

doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Docent

tel.: +421 55 602 6150
e-mail: miroslav.smelko@tuke.sk

doc. Ing. Michal Tkáč, PhD.
Docent

tel.: +421 55 602 6152
e-mail: michal.tkac@tuke.sk

doc. RNDr. Peter Szabó, PhD.
Docent

tel.: +421 55 602 6161
e-mail: peter.szabo@tuke.sk
web: people.tuke.sk/peter.szabo

Ing. František Heško, PhD.
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6117
e-mail: frantisek.hesko@tuke.sk

RNDr. Katarína Tibenská, PhD.
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6138
e-mail: katarina.tibenska@tuke.sk

RNDr. Vladimír Železník
Odborný asistent

tel.: +421 55 602 6117
e-mail: vladimir.zeleznik@tuke.sk

Ing. Jozef Novotňák, PhD.
Výskumný pracovník

tel.: +421 55 602 6159
e-mail: jozef.novotnak@tuke.sk

Ing. Martin Fiľko, PhD.
Výskumný pracovník

tel.: +421 55 602 6159
e-mail: martin.filko@tuke.sk

Doktorandi

Ing. Patrik Kašper
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6150
e-mail: patrik.kasper@tuke.sk

Ing. Zoltán Szőke
Interný doktorand

tel.: +421 55 602 6159
e-mail: zoltan.szoke@tuke.sk

Ing. Arpád Csicsai
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6152
e-mail: arpad.csicsai@student.tuke.sk

Ing. Miroslava Ferencová
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6152
e-mail: miroslava.ferencova@student.tuke.sk

Ing. Rastislav Jurč
Externý doktorand

tel.: +421 55 602 6152
e-mail: rastislav.jurc@student.tuke.sk

 


História katedry

Katedra sa počas svojej 45 ročnej histórie stala uznávaným a vyhľadávaným partnerom mnohých výskumných pracovísk, inštitúcií, výrobných podnikov a firiem. Túto svoju prestížnu pozíciu dosiahla najmä vďaka vynikajúcim výsledkom vo vedeckej a pedagogickej oblasti.

História katedry sa začala písať 1. septembra 1979, kedy bola na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP v Košiciach založená Katedra elektrotechniky a elektroniky. Pod týmto názvom existovala viac ako 20 rokov a stala sa jedným z najúspešnejších vedecko-pedagogických pracovísk školy.

Po zániku Vojenskej leteckej akadémie od 1. 9. 2004 sa začal používať dnešný názov Katedra leteckej technickej prípravy. Absolventi katedry sú úspešní podnikatelia, projektanti, konštruktéri, vynikajúci technici, programátori, učitelia, ale aj vedecko-výskumní pracovníci v elektrotechnických odboroch, najmä v leteckom priemysle. Našli uplatnenie v mnohých slovenských i zahraničných firmách.


Vedúci Katedry leteckej technickej prípravy:

 • 2005 – 2014    mim. prof. doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
 • 2014 – 2016    doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
 • 2016 – 2021    doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
 • 2021 –             doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., Ing.Paed.IGIP


Členovia Katedry leteckej technickej prípravy:

 • 2005 – 2014    Blažek Josef
 • 2018 – 2019    Baranová Eva
 • 2017 – 2018    Budajová Kristína
 • 2019 – 2021    Bujňák Peter
 • 2012 – 2017    Čerňan Jozef
 • 2021 –             Fiľko Martin
 • 2019 –             Heško František
 • 2005 – 2019    Hudák Jozef
 • 2017 – 2018    Hudák Ondrej
 • 2005 –             Jozeková Mária
 • 2017 – 2020    Komová Eva
 • 2018 – 2021    Košuda Marek 
 • 2012 –             Lipovský Pavol
 • 2017 – 2019    Mička Martin
 • 2005 – 2017    Mikita Ján
 • 2000 – 2021    Moucha Václav
 • 2021 –             Novotňák Jozef
 • 2005 – 2016    Praslička Dušan
 • 2005 – 2011    Rodziňák Dušan
 • 2007 – 2017    Semrád Karol
 • 2017 –             Szabó Peter
 • 2014 –             Šmelko Miroslav
 • 2017 –             Tibenská Katarína
 • 2019 –             Tkáč Michal 
 • 2017 –             Tomčo Ladislav
 • 2004 – 2021    Zahradníček Rudolf
 • 2020 –             Železník Vladimír