Fakulta

Minulosť a súčasnosť fakulty

Display portlet menu

Minulosť a súčasnosť fakulty

Naša fakulta v skratke:

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach vznikla 1. 2. 2005, ako deviata fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Jej vznik bol výsledkom dlhodobej transformácie vojenského vysokého školstva SR a bol spojený so snahou zachovať dlhodobé a bohaté tradície lietania a vysokoškolského vzdelávania leteckých odborníkov v Košiciach ktoré siahajú až do roku 1959. Transformačný proces vojenských vysokých škôl SR vyvrcholil v roku 2004 prijatím Zákona č. 455/2004 Z.z. o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach. Od roku 2016 bolo na fakulte znovu obnovená vysokoškolská príprava vojenských študentov – kadetov pre potreby Vzdušných síl Ozbrojených síl SR vo všetkých špecializáciách vojenského letectva. Praktickú prípravu domácich ale i zahraničných profesionálnych pilotov a leteckého technického personálu zabezpečuje fakulta od roku 2017 v spolupráci s partnerskou výcvikovou organizáciou – Slovak Training Academy na letisku v Košiciach.

Letecká fakulta ako jediná fakulta na Slovensku a v Česku ponúka komplexné vzdelávanie vo všetkých špecializáciách potrebných pre výkon funkcií na letiskách a v leteckých spoločnostiach.  V rámci akreditovaných študijných programov ponúka vysokoškolské vzdelávanie leteckých odborníkov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania – bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom, s rešpektovaním požiadaviek národnej a európskej leteckej legislatívy. Univerzitné vzdelávanie a vedecký výskum a vývoj vykonáva v základných oblastiach letectva – riadenie a zabezpečenie leteckej dopravy, letecké a kozmické inžinierstvo a bezpečnosť a prevádzka leteckej techniky. Pripravuje odborníkov pre potreby civilného ale i vojenského letectva na pracovné pozície profesionálnych pilotov, riadiacich letovej prevádzky, leteckých technikov na údržbu lietadlových drakov, motorov a avionických systémov a leteckých manažérov pre civilné ale i vojenské letectvo. LF TUKE je držiteľkou osvedčenia Dopravného úradu SR o odbornej spôsobilosti na prípravu pilotov, pracovníkov riadenia letovej prevádzky a leteckého technického personálu podľa požiadaviek leteckej legislatívy EÚ.  LF TUKE ponúka svojim študentom v rámci programu ERASMUS možnosť štúdia na prestížnych zahraničných univerzitách.  V rámci výskumu je zapojená do významných európskych projektov a spolupracuje s mnohými pracoviskami s leteckým zameraním v SR ale i mnohých krajinách EÚ.

Vedecko-pedagogickí pracovníci Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pôsobia v rámci štruktúry piatich vedecko-pedagogických pracovísk so špecializovaným zameraním do jednotlivých oblastí leteckej problematiky:

Vedecko-pedagogické pracovisko

Zameranie

Katedra avioniky

Letecké prístroje, navigačné, rádiové a rádiotechnické, elektrické a špeciálne palubné systémy lietadiel, letecké komunikačné a informačné systémy letectva

Katedra leteckej technickej prípravy

Letecká elektrotechnika, letecká a priemyselná senzorika, magnetometria a diagnostika, matematika, fyzika

Katedra letovej prípravy

Príprava lietajúceho personálu a personálu riadenia letovej prevádzky, aerodynamika a mechanika letu, odborná letecká jazyková príprava

Katedra leteckého inžinierstva

Letecké a kozmické inžinierstvo, konštrukcia lietadiel a leteckých motorov, materiálové inžinierstvo

Katedra manažmentu leteckej prevádzky

Manažment leteckej prevádzky s dôrazom na manažment a marketing leteckých spoločností, ekonomické aspekty leteckých spoločností, bezpečnosť a bezpečnostná ochrana v leteckej doprave, problematika organizácie činností a logistika letísk, informačné systémy v manažmente leteckej dopravy

 

Študenti Leteckej fakulty sú počas celej doby štúdia pripravovaní s ohľadom na súčasné ale i budúce potreby leteckej praxe, čo výrazne zvyšuje ich možnosti uplatnenia nielen na domácom, ale aj na celoeurópskom trhu práce. Tieto zámery napĺňame neustálou aktualizáciou súčasných študijných programov ale i ponukou nových študijných programov, ktoré vytvárajú študentom fakulty bezproblémové podmienky pre možnosti kombinácie štúdia na niektorej z partnerských zahraničných leteckých univerzít.

Fakultná infraštruktúra poskytuje študentom komplexnú ponuku učebno-výcvikovej základne dopĺňanej kvalitným ubytovaním a stravovacími službami na jednom mieste, v jedinečnom univerzitnom areáli sídliacom v košickej mestskej časti Džungľa.

Základným cieľom Leteckej fakulty je vytvárať podmienky pre nadobudnutie kvalitného vysokoškolského vzdelania v tak perspektívnej oblasti akou bezo sporu letectvo je. Zároveň tým rozširovať možnosti absolventom fakulty pre slobodu rozhodovania o ich vlastnom živote na základe získaného vzdelania a tým zvyšovať perspektívy ich uplatnenia sa v živote.

Tak neváhaj a vzlietni s nami za svojimi snami!


História fakulty:

Vznik Leteckej fakulty TUKE bol výsledkom transformácie vojenského vysokého školstva a reformy vojenského vzdelávania. Po rôznych úvahách o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach (VLA GMRŠ) s Vojenskou akadémiou v Liptovskom Mikuláši, vzniku samostatnej Slovenskej leteckej univerzity, odborných a politických diskusiách, prihliadajúc na tradície letectva v Košiciach bolo rozhodnuté o zlúčení VLA GMRŠ s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE).

Zásadnú úlohu pri vzniku fakulty zohrala skupina ľudí pod vedením vtedajšieho prorektora pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy doc. RNDr. Františka Olejníka, CSc. a vtedajšieho predsedu Akademického senátu VLA GMRŠ kpt. Ing. Stanislava Szaba, PhD.  Vzniku fakulty predchádzal pokus o vytvorenie novej a samostatnej verejnej vysokej školy s názvom „Slovenská letecká univerzita v Košiciach“.  Keď sa tento návrh ukázal ako politický nepriechodný, bol pripravený projekt vzniku novej fakulty ako súčasť Technickej univerzity v Košiciach s názvom „Letecká fakulta“. Veľmi nápomocní v celom procese vzniku fakulty boli okrem spomínaného prorektora a predsedu AS VLA  aj vtedajší rektor VLA GMRŠ plk. gšt. Ing. Peter Kandráč a tiež vtedajší prorektor VLA  prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
 
Výsledkom transformačného procesu vojenských vysokých škôl SR bol Zákon č. 455/2004 Z. z. o Zákon o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadíka a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s platnosťou od 04.08.2004.

Zlúčenie vojenskej a civilnej vysokej školy sa uskutočnilo vo vysokoškolskom systéme SR po prvýkrát. Po podpísaní delimitačných protokolov ministrom obrany SR a ministrom školstva SR sa začal proces prevodu zamestnancov, študentov a majetku pod TUKE. V prechodnom období pred vznikom fakulty bol od 1.9.2004 zriadený Ústav aeronautiky ako súčasť Rektorátu TUKE. Ústav aeronautiky mal zabezpečiť vzdelávanie študentov, prevádzku priestorov v pôvodnom areáli VLA GMRŠ na  Rampovej ulici 7, ale hlavne prípravu základných dokumentov potrebných pre vznik Leteckej fakulty.

Finálnym výsledkom tohto dlhodobého transformačného procesu bolo rozhodnutie Akademického senátu TUKE, ktorý na verejnom zasadaní dňa 13.12.2004 v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách s účinnosťou od 1.2.2005 schválil vznik Leteckej fakulty ako deviatej fakulty TUKE, s leteckým zameraním študijných odborov a vedecko-výskumnej činnosti.

 

Dekani Leteckej fakulty TUKE

doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.Paed.IGIP

2021 -

Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M., mim.prof.

2017 - 2021

prof. Ing. František Adamčík, CSc.

2013 - 2017

doc. Ing. František Olejník, CSc.

2005 - 2013

 

Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika v Košiciach

Vysokoškolské a celoživotné vzdelávanie pilotov a leteckého technického personálu zabezpečovala v rámci bývalého Československa (a okolitého regiónu) a po rozdelení republiky v rámci Slovenska počas vyše 30 rokov Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika v Košiciach. Ako akreditovaná vysokoškolská vzdelávacia inštitúcia bola integrálnou súčasťou školskej sústavy republiky, s prioritnou zameraním na prípravu vojenských študentov a od roku 1991 aj civilných študentov. Jej absolventi boli profilovaní ako piloti lietadiel/vrtuľníkov a odborníci v oblastiach riadenia leteckej činnosti, leteckého strojárstva a leteckej elektrotechniky.

Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach bola ako Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania v Košiciach zriadená rozkazom prezidenta republiky dňa 20.6. 1972 v súlade so znením §55 ods. 4 zákona č. 19/1966 Z.z. o vysokých školách, s účinnosťou od 1.9. 1973. Vo svojej činnosti nadväzovala na dlhoročné tradície a skúsenosti predchádzajúcich leteckých škôl a učilíšť. Od roku 1997 jej bolo priznané právo vykonávať doktorandské štúdium a udeľovať vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.) vo vedných odboroch Výzbroj a technika letectva a Operačné a bojové použitie letectva a protivzdušnej obrany.

 

Z histórie vojenského leteckého školstva

História československého vojenského leteckého školstva má skoro storočnú tradíciu, píše sa od roku 1919, kedy bola založená Letecká škola v Prahe. V tom istom roku bola vytvorená Pilotná škola pokračovacia. V roku 1920 sa hlavným centrom vojenského leteckého školstva stal Cheb, kde bolo ustanovené Riaditeľstvo leteckých škôl. Škola bola neskôr premenovaná na Česko-slovenské ústredné školy pre vzduchoplavectvo a neskôr na Letecké učilište. Od 1924 sa začala zriaďovať Škola pre odborný dorast letectva a vznikla aj Škola pre záložných dôstojníkov letectva. V roku 1925 došlo k zmene v dislokácii Leteckého učilišťa, ktoré bolo preložené do Prostějova a bolo premenované na Vojenské letecké učilište. Od roku 1937 sa začal opäť používať názov Letecké učilište. Likvidácia Leteckého učilišťa vzhľadom k okupácii českých krajín skončila v máji 1939.

Základom vojenského leteckého školstva na Slovensku sa po vyhlásení samostatného štátu stala bývalá cvičná letka leteckého pluku 3 „Generála – letca M. R. Štefánika“, dislokovaná na letiskách v Piešťanoch, Vajnoroch a v Nitre. Letka bola v októbri 1940 začlenená do novozriadenej Leteckej školy Slovenských vzdušných zbraní so sídlom na letisku v Trenčianskych Biskupiciach.

Po skončení vojny už v júni 1945 obnovilo svoju činnosť Letecké učilište v Prostějove. V Liberci bola zriadená Prípravná letecká škola, ktorá slúžila pre všeobecný vojenský výcvik a výučbu základov teórie potrebnej k ďalšiemu pilotnému alebo spojovaciemu výcviku ďalej slúžiacich. Dňom 15.9.1945 bola zriadená Letecká vojenská akadémia a Škola pre dôstojníkov letectva v zálohe v Hradci Králové. V tomto roku bola zriadená aj Letecká spojovacia škola 1 v Pardubiciach a znovuzriadená Letecká spojovacia škola 2 v Spišskej Novej Vsi. Praktický výcvik v navigácii, streľbe a bombardovaní leteckých navigátorov, rádiotelegrafistov, strelcov a streleckých dôstojníkov zabezpečovala Letecká strelecká škola, ktorá bola neskôr reorganizovaná na Letecké strelecké učilište.

Dňom 1.10.1949 bolo zriadené Letecké technické učilište so sídlom v Liptovskom Svätom Mikuláši, ktoré pozostávalo z Vojenskej odbornej školy leteckých mechanikov, Vojenského výchovného strediska leteckých mechanikov a Výcvikového strediska odborníkov letectva v zálohe. Od roku 1951 sa v Žamberku sformovala Škola pozemných špecialistov letectva. Od roku 1953 získavali príslušníci vojenského letectva vysokoškolské vzdelanie na leteckej a spojovacej fakulte Vojenskej technickej akadémie v Brne a na tylovej fakulte Vojenskej akadémie v Brne. Na jeseň roku 1955 bolo vojenské letecké školstvo predstavované Leteckým učilišťom v Prostějove, Leteckým technickým učilišťom v Liptovskom Mikuláši a Školou pozemných špecialistov letectva v Žamberku. Dňa 1.9.1959 bolo zrušené Letecké technické učilište a jeho časť vrátane Vojenskej odbornej školy leteckých mechanikov bola včlenená do novo-sformovaného Leteckého učilišťa premiestneného z Prostějova do Košíc. Na začiatku 60. rokov zostalo Letecké učilište v Košiciach jediným predstaviteľom a zároveň hlavným centrom vojenského leteckého školstva. V Leteckom učilišti boli pripravovaní piloti v dvojročnom štúdiu. Príprava leteckých mechanikov sa realizovala z radov príslušníkov učňovských škôl, trvala dva roky. Kvalitatívnu zmenu znamenalo reorganizovanie Leteckého učilišťa v Košiciach na Vyššie letecké učilište k 1.8.1963. V tomto vzdelávacom celku prebiehal celý komplex výcviku a prípravy pilotov, všetkých pozemných špecialistov letectva. V roku 1967 bola pri Vyššom leteckom učilišti zriadená Vojenská stredná odborná škola letecká. V roku 1970 bola zriadená Dôstojnícka pilotná škola.

Vzhľadom k novým potrebám prípravy pilotov a leteckých špecialistov, bola rozkazom prezidenta republiky č. 08 z 28.6.1972 zriadená dňom 1.9.1973 Vysoká vojenská letecká škola SNP v Košiciach (VVLŠ SNP), ktorá mala v podriadenosti dva letecké školské útvary v Košiciach a v Přerove. Tieto plnili úlohu praktického leteckého výcviku. Rozkazom prezidenta republiky č. 11 z 22.8.1979 boli zriadené dve fakulty: fakulta veliteľsko-inžinierska a fakulta vojensko-inžinierska. Do ich organizačnej štruktúry boli včlenené príslušné odborné katedry. Zároveň vznikli katedry s celoškolskou pôsobnosťou. Od 1.11.1986 sa VVLŠ SNP stala školiacim pracoviskom pre výchovu vedeckých pracovníkov. Pre skvalitnenie leteckého výcviku bol k 1.9.1987 vytvorený letecký školský útvar v Piešťanoch. Významná etapa vo vývoji školy nastala po novembri 1989. Na základe prijatej vojenskej doktríny a zmenených zahranično-politických väzieb bola prehodnotená štruktúra, úlohy a obsah činnosti vojenského školstva. Došlo k podstatným zmenám v organizačnej štruktúre VVLŠ SNP. V roku 1991 bola škola rozdelená na akademickú časť a na Školiace a výcvikové stredisko letectva, v ktorého pôsobnosti vzniklo i Stredisko zahraničného leteckého výcviku. Zmenila sa podriadenosť leteckých školských útvarov a boli premenované fakulty. Z veliteľsko-inžinierskej sa stala Letecká fakulta a z vojensko-inžinierskej Fakulta leteckej a zabezpečovacej techniky. V tejto dobe začali vo VVLŠ študovať i civilní študenti. Škola sa vo svojej činnosti plne riadila štátnym zákonom o vysokých školách. Po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky bola zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1993 Zb. Vysoká vojenská letecká škola SNP premenovaná na Vysokú vojenskú školu letectva generála Milana Rastislava Štefánika. Uvedeným zákonom boli zrušené fakulty.

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z.z. bola Vysoká vojenská škola letectva gen. M. R. Štefánika v roku 1996 premenovaná na Vojenskú leteckú akadémiu gen. M. R. Štefánika v Košiciach. Dňom 1.10.2001 bola zriadená Výcviková letka Vojenskej leteckej akadémie generála M. R. Štefánika v Košiciach.

 


Hlavné medzníky košického leteckého vzdelávania